Fil-Parlament għada t-Tnejn: mera għal Lawrence Gonzi

mirror

Għada t-Tnejn 10 ta’ Diċembru 2012, Lawrence Gonzi, Prim Ministru, b’diskorsu, jġib fi tmiemu l-ewwel fażi tad-diskussjoni dwar il-budget ghall-2013. L-oratorija m’hiex ser tonqos imma s-sustanza wisq nibża’ li ser terġa’ tkun assenti.

Ser iwieġeb dak li qal il-Kap tal-Opposizzjoni, li l-anqas hu ma qal kull ma kien jeħtieġ li jingħad. Lawrence Gonzi ser jipprova jfissrilna kif inhu meħtieġ li l-inċertezza li hawn fil-pajjiż tinqata’ billi jkun approvat il-budget.

Lawrence Gonzi iwaħħal f’kulħadd talli l-inċertezza mhux biss nibtet imma firxet l-għeruq tagħha fil-fond. Jaħseb li hu biss m’għandu l-ebda ħtija. Kulħadd għandu l-obbligu li jerfa’ r-responsabbiltajiet tiegħu, jgħid. Imma dawk ta’ madwaru huma esklużi.

Din kienet leġislatura ħażina sa minn l-ewwel jum: għandha fuqha s-saħta tal-Mistra. Saħta li titfa d-dell fuq iż-żewġ naħat tal-Parlament.

Is-saħta tal-Mistra qegħda fuq Lawrence Gonzi għax fl-iskandlu tal-Mistra ipprova jgħatti l-iżbalji u ma kellux il-kuraġġ morali li jgħid li JPO kien żbaljat. Ipprova jpinġieh bħala vittma meta l-vittma vera kienet il-komunita’. Konmunita’ li suppost kellha istituzzjoni maħluqa apposta biex tiddefendiha – il-MEPA. Minflok  iżda din il-MEPA kienet kompliċi u għażlet li tiddefendi l-istupru tal-pajjiż.

Is-saħta tal-Mistra qegħda fuq Joseph Muscat ukoll.  Il-predeċessur tiegħu Alfred Sant kien iddeskriva lil JPO bħala morally and politically corrupt.  Imma Muscat ma ħass l-ebda skruplu biex jinqeda bih.

Hekk ġara fil-każ tal-barriera li Gonzi u RCC riedu li titħaffer quddiem il-Kon Katidral ta’ San Ġwann. Hekk ġara ukoll fuq il-mozzjoni biex il-Parlament iddikjara li m’għandux fiduċja f’RCC.

Id-dnub ma jorqodx u jidher li qed joqrob żmien il-kontijiet.

Il-konfront ta’ Gonzi ma Franco Debono hu żejjed għal partit li diġa qiegħed jegħreq. Kien hemm mument partikolari iżda li kien hemm possibilita’ li l-affarijiet ma jikkumplikawx ruħhom. Kienu ippreżentati quddiem il-Parlament żewġ mozzjonijiet.

L-ewwel mozzjoni kienet ippreżentata minn Franco Debono innifsu u kienet kritika tal-politika tal-Gvern ta’ Gonzi dwar il-Ġustizzja u l-Intern. Kritika qawwija u kienet tieqaf hemm.

It-tieni mozzjoni kienet ippreżentata minn Jose’ Herrera u Michael Falzon: barra li kienet tikkritika l-politika tal-Gvern dwar il-Ġustizzja u l-Intern kienet tipproponi ukoll vot ta’ ċensura fil-Ministru Carm Mifsud Bonnici.

Gonzi għażel li jpoġġi fuq l-agenda tal-Parlament il-mozzjoni tal-Opposizzjoni u ħalla fuq l-ixkaffa l-mozzjoni ta’ Franco Debono. Jiġifieri għamel għażla favur mozzjoni b’konsegwenzi negattivi u warrab mozzjoni li kienet tikkritikah u tieqaf hemm.

Nafu fejn wasslet din l-għażla. B’għażla ta’ Gonzi l-Parlament spiċċa sfiduċja lil Mifusd Bonnici. Deċiżjoni li Gonzi seta’ jevita imma ma riedx. Għaliex għamel hekk hu jaf.

Meta Gonzi jħares fil-mera ma jara l-ebda sinifikat fil-każ ta’ korruzzjoni ta’ Noel Borg Hedley (ex-Segretarju Privat tal-Ministru Tonio Fenech) li fil-Qorti ammetta akkużi ta’ korruzzjoni mill-iżviluppaturi JPM Brothers.

Il-fjask tal-Arriva bir-responsabbilta’ politika dwaru li kellu jinġarr minn Austin Gatt l-anqas ma kellu sinifikat għal Gonzi meta jħares fil-mera.

Issa  ħarġet oħra. Fir-rapport tal-Awditur Nazzjonali l-inkompetenza fl-amministrazzjoni finanzjarja tal-kumpanija tal-Gvern Wasteserve hi imfissra fid-dettall. L-iktar li jispikka hu dak il-kuntratt ta’ miljun euro li spiċċa jissarraf f’kuntratt ta’ disgħa u għoxrin miljun euro. Qiesu ma ġara xejn. Is-sejħa biex George Pullicino jerfa’ r-responsabbilta’ politika u jwarrab ma tfisser xejn.

Quddiem dan kollu it-talba ta’ Gonzi biex il-budget ikun approvat tistona. Għax il-vot fuq il-budget mhux biss vot favur budget rigressiv imma hu ukoll vot favur Gvern li hu moralment zopp. Gvern li jrid lil kulħadd jimxi sewwa imma hu mhux kapaċi jagħti l-eżempju. Għax repetutament irrifjuta li jerfa’ r-responsabbilta politika ta’ għemilu.

X’ser jiġri għada jiena ma nafx. Naf iżda ħaga waħda: li l-Gvern wasal sa hawn għax Lawrence Gonzi ma kienx kapaċi japplika għalih il-kejl li bih hu jkejjel lil ħaddieħor.

Il-Partit Nazzjonalista ġustament qed jitlob li l-Imħallef Lino Farrugia Sacco jirreżenja. Jekk il-PN japplika l-istess kejl għall-Kabinett ta’ Lawrence Gonzi m’għandix dubju li jinbidlu l-Ministri kollha, Gonzi innifsu inkluż!

Il-PN jixraqlu aħjar

Mhux soltu li l-PN jidher imbenġel. Hekk deher iżda wara li, kif kien mistenni, l-Kumitat Eżekuttiv tiegħu ma approvax it-talba ta’ JPO biex ikeċċi lill-RCC mill-Partit Nazzjonalista.

Mingħajr sforz partikolari t-talba ta’ JPO kienet megħluba imma l-PN ma rebaħ  xejn. Fuq il-karta Gonzi rebaħ. Imma fir-realta’ kompla nieżel l-isfel b’ritmu iktar mgħaġġel.

Iktar ma jgħaddi żmien iktar qed jidher  ċar għal kulħadd li l-qagħda attwali tal-PN għandha l-egħruq tagħha fil-fatt li Lawrence Gonzi m’huwiex kapaċi jmexxi.

Gonzi jarmi n-nies bħal-lumi magħsur.  Dan hu l-għerq tal-clash bejn Gonzi u Jesmond Mugliette. Kien bagħtlu SMS biex jgħidlu li m’hemmx iżjed post għalih fil-Kabinett. Mhux mod kif tittratta lin-nies. Anke’ jekk hu veru li  Jesmond  Mugliette kien ftit għajjien bħala Ministru kien hemm mod ħafna iżjed ċivili kif jinfurmah li ma kienx ser jerġa’ jagħżlu bħala Ministru.

Il-każ tal-Kon Katidral ta’ San Ġwann forsi mhux kulħadd jiftakru. Imma dakinnhar kien diġa beda jberraq. Diversi fil-PN ma kienux kuntenti bil-proġett ta’ RCC biex iħaffer barriera quddiem San Ġwann ġol-Belt u mbagħad jikkonverti din il-barriera bħala parti mill-Mużew tal-kon-katidral.

Dakinnhar JPO kellu opportunita’. Kienet tressqet mozzjoni minn Joseph Muscat Kap tal-Opposizzjoni u Gonzi xamm li Muscat kien ser ikollu l-appoġġ ta’ JPO. Dakinnhar Gonzi irtira l-proġett ftit qabel ma bdiet is-seduta tal-Parlament li kien ċar illi kienet ser tordnalu biex ma jkomplix.

Dakinnhar Gonzi evita telfa imma tbenġel ftit mhux ħażin. Sfortunatament ma tgħallem xejn.

Dan kollu seħħ fi Frar 2009, iktar minn tlett snin ilu: daqshekk ilu jberraq.

Qattajt 30 sena minn ħajti naħdem fil-PN, viċin dawk li dejjem appoġgawh mingħajr pretensjoni ta’ xejn. Lil dawk li ħadmu u għamlu s-sagrifiċċji personali kbar għal dak li jemmnu, Gonzi u dawk ta’ madwaru jagħtuhom bis-sieq. Il-partit nazzjonalista ntagħġen bis-sagrifiċċji ta’ bosta li llum mhumiex ikkalkulati. Dan kollu Gonzi ma jħossux għax meta n-nazzjonalist kien qed jaqla’ fuq wiċċu hu kien komdu. Tfaċċa fix-xena politika meta tfaċċat l-opportunita li seta jaħtaf bħal frotta misjura li taqa’ dritt f’idejk minn fuq is-siġra.

Naħseb li l-PN jixraqlu aħjar.

San Ġwann

 

 100_0594

It-tagħlima dwar il-każ San Ġwann hi waħda ta’ natura fondamentali : li l-opinjoni pubblika għandna nagħtu każ tagħha dejjem.

 

L-opinjoni pubblika tifforma fuq dak li tisma’, taqra u tgħarbel. Inkluż fuq dak li tifhem li qed jinħeba lilha. L-esperti ukoll għandhom rwol fil-formazzjoni tal-opinjoni pubblika. Imma dak li jgħidu l-esperti għandu jkun magħruf dejjem u mhux meta jaqbel biss.

 

Fil-każ San Ġwann il-Gvern ta’ Gonzi naqas prinċipalment għax kien inkonsistenti. Jekk vera emmen illi kienu meħtieġa iktar studji u opinjonijiet qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar il-proġett mill-MEPA, għaliex il-Gvern ta’ l-go-ahead biex jiġu allokati l-fondi tal-EU għall-proġett? Il-messaġġ li ngħata b’dik id-deċiżjoni dwar il-fondi kien illi l-proċeduri jew kienu finta inkella li ma kien hemm l-ebda dubju dwar kif dawn ser ikunu konklużi. Min iddikjara li l-opinjonijiet kollha għandhom jinstemgħu (inkluż li jsiru l-istudji) qabel ma jittieħdu d-deċiżjonijiet messu hu stess ma ħax id-deċiżjoni dwar il-fondi qabel ma saru l-istudji.

 

Ovvjament jista’ jkun li l-moħħ wara din l-idea kien dak li jispeċjalizza fil-ħidma bil-moħbi, bil-kwiet, wara l-bibien magħluqin. Dak li imdorri jiddetta u jmexxi mingħajr ma qatt issottometta ruħu għal elezzjoni. Din hi l-filosofija li teħtieġ tingħata l-ġemb : it-tmexxija bil-ħabi, minn wara l-kwinti.

 

Il-lezzjoni hi waħda kbira : in-nies jidhrilha li m’għandhiex tintalab l-opinjoni tagħħa f’elezzjoni ġenerali biss. Il-fehma tan-nies hi relevanti dejjem.

St John’s Beheaded ?

25 October 2008

by Carmel Cacopardo

______________________________________________________________________________________________

The ongoing debate of where to house exhibits related to St John’s Co-Cathedral at times appeared to be getting out of hand. Contrary to what some would have us believe, it is an issue which should not be left exclusively to the experts! St John’s belongs to the nation.

The fact that it is the subject of a public debate is healthy and we should thank the NGOs Flimkien għal Ambjent Aħjar and Friends of the Earth for having had the foresight to understand that bringing up the matter in the public domain would encourage the search for and the analysis of alternative solutions.

St John’s Co-Cathedral is not just a place of worship. It is also a museum and, indirectly, a money spinner. The monies generated from those visiting pay for its upkeep. Placing more exhibits on view would make St John’s Museum more attractive to tourists. It will also, however, make the provision of a decent space for the exhibits a necessity. So runs the thinking of the foundation in charge of St John’s.

So the proposal is to consider the manner in which additional exhibition space is to be provided. One such idea was to roof over the knights’ graveyard, bordering Merchants’ Street and reconstructed as part of War Damage. Since St John’s Co-Cathedral complex is a scheduled Grade 1 monument in its entirety this proposal is clearly out of the question: Grade 1 monuments are untouchable!

A second proposal is to excavate below St John’s Square and below parts of St John’s Street and Merchants’ Street, Valletta.

Even if one were to (temporarily) set aside the issue of dust and quantities of excavated rock resulting from such works, a matter which merits consideration is that the proposal to excavate would possibly damage the underground tunnels housing Valletta’s sewers, which tunnels meander below Valletta’s streets. Having, as a civil engineer in the then Drainage Section of the Works Department in the early 1980s, walked through most of these tunnels I clearly recollect that they have a varying width and do not run in straight lines but approximately in diagonals below most of Valletta streets. This would not necessarily show up in the available drawings and would require verification through a detailed survey. The proposed excavation would thus mean that these tunnels, a 450-year old civil engineering feat, could be damaged.

This would consequently exclude from consideration most of the areas earmarked for excavation leaving available just two options: the utilisation of existing vacant properties in the vicinity or else limiting access in the same manner as is being done in the case of the Ħal-Saflieni Temples.

I am pointing this out of concern as there seems to be an underlying interest to create an artificial barrier between those in favour and those against the foundation’s proposals. In reality, it should not be an issue of being in favour or against but in seeking the best way forward in the interests of a better protection and appreciation of our heritage.

The matter will be subject to an environmental impact assessment (EIA) whose terms of reference are being drafted.

It may be worth pointing out that in the short time that EIAs have been carried out in Malta (as far as I am aware) there has not been one instance where the assessors have been critical of a project such that it was abandoned or subjected to substantial modification. This, in my view, is the result of the manner in which members of the EIA team are appointed.

The responsibility of Mepa in vetting the appointment of the EIA team by the St John’s Co-Cathedral Foundation is enormous. The public needs to be assured that the EIA exercise will not be one of trying to justify the foundation’s proposal. There have been too many instances where an EIA in Malta was effectively used or perceived to have been used for this purpose – the flawed site selection exercise relative to the Sant’Antnin waste management plant at Marsascala being one of the most notable examples. In that instance, serious deficiencies in the site selection exercise were ignored, thereby fuelling opposition to a project which, if properly assessed, could have led to different conclusions as well as universal acceptance.

I am purposely limiting myself to the above issues. There are others related to the running costs of providing an adequate internal environment for the exhibits.

It is obvious that this could be much more costly if an underground space is excavated then if a built-up space above ground level is utilised.

Protecting our heritage includes speaking up whenever necessary. Let the discussion continue until all the difficulties raised have been examined. Only then can a reasonable solution be considered but not a beheading!