Il-Mulej lil min iħares?

Ray Mulej Zammit + Manwel Mallia

M’għandi l-ebda dubju li l-parti l-kbira tal-membri tal-Korp tal-Pulizija huma persuni ta’ integrità. Huwa minħabba f’hekk illi dawk li m’humiex (ta’ integrità) jistonaw u jagħmlu iktar ħoss.

F’kull żmien ikun hemm xi problemi fil-forzi tal-ordni f’kull pajjiż. Nisimgħu bihom fl-aħbarijiet. Ġieli jindunaw bihom mill-ewwel u ġieli jdumu ftit. Imma ġeneralment jeżistu strutturi u għodda legali biex il-problemi li toħloq id-dgħjufija umana jkunu iffaċċjati mill-ewwel.

Ankè f’Malta, mhux l-ewwel darba li kien hemm il-problemi fil-Korp. Problemi żgħar li issolvew qabel ma kibru, jew problemi ferm ikbar, bħal meta l-Korp tal-Pulizija kien ikkankrat fi żmien li kien Kummissarju Lawrence Pullicino li kien instab ħati ta’ kompliċità ta’ qtil ta’ persuna li kienet qed tkun interrogata.

Il-Korp tal-Pulizija ankè illum qed jiffaċċja problemi serji.

Li l-kontenut ta’ file personali ta’ fizzjal tal-Korp [l-Ispettur Elton Taliana] jispiċċa għand il-gazzetta meta l-istess file kien fl-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Pulizija  huwa inkwetanti. Għax kif tista’ tispjega dan in-nuqqas ta’ sigurtà minn l-iktar kamra f’Malta li suppost hi sigura?

Dan l-istess bħal meta f’Diċembru li għadda r-recordings tat-teatrin bejn l-Aġent Kummissarju Raymond Zammit,  magħruf fil-Korp bħala l-Mulej, mill-Control Room tal-Korp spiċċaw għand il-Partit Nazzjonalista!

Issa ġiet ippubblikata storja oħra inkwetanti iktar minn dan kollu.

Il-familja tal-Mulej qed jingħad li hi azzjonista f’kumpaniji kummerċjali mal-familja ta’ persuna li hi taħt investigazzjoni fuq qtil li sar f’Ħal-Qormi xi snin ilu. Biex tgħaxxaqha, wieħed minn ulied il-Mulej, li sa ftit ilu kien ukoll spettur fil-korp [qabel ma sab xortih temporanjament fil-Korporazzjoni Enemalta] suppost li kien l-uffiċjal prosekutur f’dan il-każ.

Jekk il-Mulej fil-Korp ittollera (u kien parti hu u ta’ madwaru) dawn il-ħniżrijiet mhux ta’ b’xejn li ftit li xejn hemm fiduċja fil-Korp.

Kif ngħidu, l-ħuta minn rasha tinten, minn ras il-Mulej! F’dawn iċ-ċirkustanzi m’għandi l-ebda dubju lil min iħares il-Mulej. Żgur li mhux lilek, sieħbi.

 

 

 

 

Min ser jiddefendina mill-Pulizija li jabbuża?

DARIO FO

DARIO FO

Taliana IDPC

 

Qiegħed naqra u nisma’ dwar id-deċiżjoni tal-Information and Data Protection Commissioner dwar kif informazzjoni kunfidenzjali mill-files tal-Pulizija spiċċat f’idejn il-gazzetti.  Dario Fo kien ikollu xalata b’din l-informazzjoni, dwar kif il-Pulizija titfa’ l-ġebla u taħbi idha.

Għax l-iktar punt interessanti li qed joħroġ, għalija, hu: kif il-protezzjoni tas-sorsi jispiċċa protezzjoni tal-abbuż tal-poter.

L-istorja dwar il-pubblikazzjoni tar-records kunfidenzjali tal-Pulizja dwar l-Ispettur Elton Taliana hi tat-tkexkix.

L-Independent illum tgħidilna li kien il-Kummissarju tal-Pulizija (Peter Paul Zammit) innifsu li għadda l-informazzjoni lill-Malta Today. It-Times min-naħa l-oħra hi iktar kawta u tgħidilna li meta ħarġet l-informazzjoni l-file in kwistjoni kien fl-uffiċċju tal-Kummissarju Peter Paul Zammit.

Il-gazzetti huma protetti milli jikxfu s-sors tal-informazzjoni li jirċievu. Dan hu tajjeb għax hu neċessarju li l-ġurnaliżmu serju u investigattiv ikun protett.

Dak li jippubblikaw il-gazzetti jirrifletti l-valuri li jħaddnu dawk li jmexxuhom. F’dan il-każ il-Malta Today iktar tat piz lill-aħbar dwar x’għamel jew m’għamilx l-Ispettur Elton Talana mill-aħbar ikbar li xi ħadd imlaħħaq fil-Korp tal-Pulizija bla skrupli ta’ xejn dehrlu li kellu jikxef informazzjoni kunfidenzjali li l-Korp kellu f’idejh.

Jekk anke l-Pulizija huma fl-ixkora, min ser jiddefendi liċ-ċittadin mill-abbuż meta l-gazzetta, biex tipproteġi s-sors tal-informazzjoni  tagħha tostor lil min jabbuża?

Bejn żbalji kbar u żbalji żgħar

Malta_Police_logo

Ir-rapport tal-Imħallef Emeritus Franco Depasquale Chairman tal-Bord tal-Pulizija sab li meta l-Ispettur Elton Taliana ikkonkluda l-investigazzjoni kriminali naqas għax ma informa lil ħadd b’dak li kien qiegħed jagħmel. Għalhekk skond l-Imħallef Emeritus għandu jkun dixxiplinat. Imma l-istess Imħallef Emeritus ma kellux spazju biex jgħid x’jaħseb fuq l-uffiċjali tad-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali li ikkonkludew l-investigazzjoni kriminali billi tellgħu l-Qorti lill-bniedem żbaljat. Għax il-Pulizija ukoll għandhom dritt li jiżbaljaw, jgħidilna s-Sur Imħallef Emeritus. Mur obsor.

Li kieku s-Sur Imħallef Emeritus eżonora lil min żbalja biss, għalkemm kont ikun tal-opinjoni li kien ikun leġġer wisq, probabilment l-anqas biss kont nikkummenta. Imma l-Imħallef Emeritus ma waqafx hawn. Wara li sab skuża biex imewwet żball oħxon huwa dawwar il-kanuni tiegħu fuq min ikkonkluda b’suċċess investigazzjoni kriminali u identifika lil min kien verament responsabbli ta’ holdup li bih kien akkużat inġustament ħaddieħor.

Ir-rapport ta’ l-Imħallef Emeritus Depasquale qrajtu kollu. Xejn milli fih ma jissorprendini. Kull waħda mill-14-il faċċata tiegħu tixhed il-filosofija tal-biża’ mill-poter. Ir-riħa tal-inċens tinxtamm sewwa.

Ilna ġimgħa nisimgħu b’dak li għandu u m’għandux l-Ispettur Taliana u dan b’informazzjoni li b’mod ċar toriġina mill-files kunfidenzjali tal-Korp tal-Pulizija. Dan kollu jwassal għal konklużjoni inevitabbli li Elton Taliana kien fil-mira tal-awtoritajiet tal-Pulizija. L-Imħallef Emeritus m’għandux x’jaqsam ma dan u kif inhu sewwa l-anqas ma ikkummenta fuq din l-informazzjoni ippubblikata għax dan ma kienx parti mill-inkarigu tiegħu. Diġa kien jidher ċar imma, minn kmieni ħafna, li Elton Taliana kien iddestinat biex ikun il-vittma li jmiss. Ma tantx jidher li għandu passat li jista’ jiftaħar bih imma dak ma jiġġustifikax li jkun fil-mira ta’ inġustizzja.

Mela bdejna l-ġimgħa b’persuna waħda li kienet vittma minħabba li l-Pulizija mexxew kontriha fil-Qrati intortament. Sfortunatament spiċċajna l-ġimgħa b’żewġ vittmi.

L-essenzjali tal-każ hu li bl-azzjoni tiegħu l-Ispettur Elton Taliana identifika żball tal-Pulizija sħabu li minħabba fih kien hemm min ġie inmċaħħad mill-liberta’ tiegħu.  Jidher li għal uħud hu inaċċettabli li jkun ippruvat li l-Pulizija jistgħu jiżbaljaw. Għal dan ser iħallas Elton Taliana. Għax Taliana baqa’ jinvestiga meta qalulu  li minħabba li kien ġja ġie imtella’ xi ħaddiehor il-Qorti akkużat bil-holdup kellu jieqaf mill-investigazzjoni. Għamel żball, skond il-Bord tal-Pulizija, għax ma informa lil ħadd b’dak li kien qiegħed jagħmel u b’dak li irriżultalu mill-investigazzjoni wara li eżamina bir-reqqa l-filmati tac-CCTVs fl-inħawi ta’ fejn sar il-holdup.

M’għandix dubju illi kieku l-Ispettur Elton Taliana informa lis-superjuri tiegħu b’dak li irriżultalu kien ikun ħafna aħjar. Ovvjament ħadd ma jaf x’kien jiġri kieku Taliana għamel hekk. Ma nafx jekk kienx jitħalla jibqa’ għaddej bil-proceduri l-Qorti. Billi m’għandi l-ebda dritt li noqgħod nispekula nippreferi li ma nikkummentax iktar dwar dan. Dan hu żball ta’ l-Ispettur Taliana imma żball ferm żgħir ħdejn dak li sar meta ġie akkużat persuna intortament.

Issa bla dubju ser ikun hemm min jgħidli li b’dak li inkixef dwar Taliana il-ġimgħa l-oħra ma tantx jidher li hu bniedem ta’ min jafdah. It-tweġiba tiegħi hi waħda sempliċi ħafna: jekk Taliana żbalja u ma jimmeritahx li jilbes l-uniformi ta’ pulizija ħa jittieħu passi li jirriżultaw neċessarji. Imma fil-każ li fuqu jirrapporta l-Imħallef Emeritus Franco Depasquale ma jidhirx li l-Ispettur Taliana għamel xi ħaġa li timmerita passi dixxiplinari.

Tajba din sur Imħallef Emeritus: l-iżbalji l-kbar [li takkuża b’delitt lil min m’għamlux] tikkumpatihom u tgħid li huma inevitabbli. Imma żbalji żgħar ta’ natura amministrattiva [li ma tinfurmax lis-superjuri tiegħek mill-ewwel] tqishom tant gravi li jimmeritaw passi dixxiplinari. L-iżbalji l-kbar tiġġustifikom imma l-iżbalji ż-żgħar tikkundannhom. Din x’ġustizzja hi?

Lil Taliana ma nafux u ma għandi l-ebda xewqa li nkun nafu. Imma dan ma jżommnix milli nistqarr bla tlaqliq li l-inġustizzja li qed issir tinxtamm min seba’ mili l-bogħod.