Il-pontijiet ta’ Tonio Borg

 

Il-proċess li bih il-Parlament Ewropew eżamina n-nomina ta’ Tonio Borg kienet opportunita li tikkuntrasta l-politika ta’ gonzipn ma dik Ewropeja.

Il-politika ta’ gonzipn hi wahda ta’ konfront. Dik Ewropeja hi waħda ibbazata fuq il-kunsens.

Gonzipn jippretendi li hu jiddeċiedi u ħaddieħor ibaxxi rasu u jappoġġah. Meta jiddeċiedi jiġi jaqa’ u jqum x’jaħseb ħaddieħor.

Meta sar ir-referendum dwar id-dħul ta’ Malta fl-Unjoni Ewropeja il-PN ġustament stenna li l-Labour ibaxxi rasu għall-verdett popolari. Il-Labour dan m’għamlux u l-PN baqa’ jfakkru f’dan id-deficit demokratiku repetutament. U għamel sewwa.

Imma l-PN mhux veru jemmen dak li qal għax meta ġie r-referendum dwar id-divorzju kien diffiċli għalih li jaċċetta r-riżultat. Ma riedx ibaxxi rasu għall-volonta’ popolari.

Tonio Borg kien wieħed mill-Membri Parlamentari li minkejja r-riżultat popolari baqa’ sa l-aħħar jisfida l-verdett popolari. Kif jista’ għalhekk jitwemmen meta jgħid u jiddikjara li ma jħallix it-twemmin tiegħu ixekklu fil-qadi ta’ dmirijietu bħala Kummissarju?   Fil-każ tad-divorzju hekk għamel: mexxa skond dak li jemmen u mhux skond ir-rieda popolari.

Issa qed iwiegħed bil-maqlub.

Meta tqis kemm domna nisimgħu prietki dwar kif kellu l-obbligu li jimxi skond il-kuxjenza u mhux skond dak li iddeċieda r-referendum bil-fors jidħlu dubji serji dwar kif ser jaġixxi bħala Kummissarju.

Għalhekk il-Parlament Ewropew talab dik id-dikjarazzjoni umiljanti, għax dak li qal xorta ħalla d-dubji. Il-kliem meqjus fi tlett siegħat hearing ma ħassrux l-impatt ta’ snin ta’ ħidma politika.

Fid-dawl ta’ dan forsi issa huwa ċar iktar minn qabel li kien ikun ħafna aħjar li l-kandidat Malti għal Kummissarju Ewropew kien wieħed li dwaru kien hemm kunsens bejn il-forzi politiċi kollha. Il-fatt li intagħżel kandidat li dwaru ma kienx hemm kunsens wassal għal trattament umiljanti li seta kien evitat b’kandidat idoneju.

Issa li ġie approvat minkejja vot qawwi kontra tiegħu Tonio Borg għandu l-obbligu li jassigura li l-ħidma tiegħu tkun waħda li tħares il-valuri Ewropej u in partikolari d-drittijiet tal-minoranzi.

Id-dikjarazzjoni li Tonio Borg għamel wara l-elezzjoni li fi ħsiebu jibni l-pontijiet ma dawk li vvutaw kontra tiegħu hu sinjal pożittiv. Nittama li jirnexxilu.

Gonzi fir-rokna

Lawrence Gonzi qiegħed fir-rokna. Ilu jilgħab logħba perikoluża. Imma issa qiegħed joqrob lejn l-aħħar.

It-tmexxija tiegħu tal-Partit Nazzjonalista u tal-Gvern imxiet mill-ħażin għall-agħar.

L-ewwel linja ta’ difiża tiegħu kienet li m’hux hu kien responsabbli. Imma t-team li wiret. Għalhekk RCC u Joe Saliba ħarġu bil-brand ta’ gonzipn.

Gonzipn fissret il-konvinzjoni ta’ Gonzi u dawk ta’ madwaru (RCC, Joe Saliba u Austin Gatt) li l-Grupp Parlamentari u l-Kabinett ma jiswew għalxejn. Hu kollox. Qabel l-elezzjoni fil-fatt lil Molly Bordonaro Ambaxxatriċi tal-Istati Uniti qalila li ma kellux minfejn jagħżel Kabinett sura. Għalhekk wara l-elezzjoni lil uħud infurmhom b’SMS li s-servizzi tagħhom ma kellux aktar ħtieġa tagħhom.

Dak li qed jiġri llum fil-Parlament hu l-konsegwenza ta’ dak li Gonzi u Saliba ħawlu snin ilu. Fil-fatt li tiżra’ taħsad.

Fil-Parlament smajna lil diversi jkunu kritiċi ta’ dak li kien qed jagħmel kif ukoll ta’ dak li ma kienx qed jagħmel il-Gvern: gonzipn. U ġaladarba l-istrateġisti għoġobhom jidentifikaw il-Gvern ma persuna waħda (l-brand Gonzi) jridu joqgħodu għall-konsegwenzi : li l-istess persuna terfa’ r-responsabbilta ta’ kull ma ġara.

Ma hemm xejn ħażin li diversi membri parlamentari ħasssew il-ħtieġa li jitkellmu fil-pubbliku dwar dak li kien miexi ħażin. Dan hu rifless ta’ l-integrita’ tagħhom li quddiem triq li qed twassal għal diżastru u kollass komplet tal-PN huma għażlu t-triq tal-irġulija. Bil-bibien magħluqin setgħu faċilment imxew mal-kurrent. Bi grupp parlamentari li jippreferixxi l-inċens, bi tmexxija li tippreferi lil min jilgħaq hu pożittiv li diversi fetħu ħalqhom u qalu lil Gonzi u lir-reqdin ta’ madwaru li dak li qalu ma kienx jikkorrispondi ma dak li għamlu.

Gonzi ipprova jixtri lill-kritiċi. Ħoloq u ħatar numru ta’ Assistenti Parlamentari. Kariga immudellata fuq il-Parliamentary Private Secretary fil-House of Commons bid-differenza li fil-House of Commons hu unur li tinħatar. F’Malta titħallas biex forsi tinxtara u tagħlaq ħalqek.

Il-kritiċi parlamentari nazzjonalisti ta’ Gonzi għamlu żball wieħed. Ma kkordinawx il-ħidma bejniethom. Li għamlu hekk kienu jkunu effettivament qed iwaqqfu kurrent b’mod formali u kienu jġibu lil Gonzi f’postu żmien twil ilu.  Kienu jġibuh għarkuptejh u possibilment kienu jiffrankaw lill-pajjiż numru ta’ deċiżjonijiet żbaljati.

Iktar ma jgħaddi żmien imma Gonzi qed jitfixkel f’saqajh. Flok ma joqgħod attent għal dak li jagħmel (hu u ta’ madwaru) qiegħed ta’ kuljum iwassal messaġġ li l-arroganza hi element essenzjali tal-għodda ta’ tmexxija li hu għażel.

Mhux l-ewwel wieħed mill-mexxejja politiċi ta’ dan il-pajjiż li sab ruħu f’din il-posizzjoni. Hu dak li tagħmel meta tkun fir-rokna.

Minn “Flimkien kollox possibli” għal “Waħedna aħjar”

L-għajta ta’ Lawrence Gonzi kienet waħda ta’ “Flimkien kollox possibli.” Għajta li tista’ tinterpreta b’diversi modi.

Għall-bidu għażilt li nagħtiha l-iktar interpretazzjoni loġika: sejħa biex jitwarrbu d-differenzi u naħdmu flimkien.

Kienet għajta li tagħmel ħafna iktar sens fil-kuntest tar-riżultat tal-elezzjoni ġenerali tal-2008. Vantaġġ miżeru kien l-uniku ġustifikazzjoni legali biex Gonzi jerġa’ jmexxi l-Gvern. Vantaġġ ta’ 1582 vot. (Vantaġġ li jinjora l-voti miksuba minn Alternattiva Demokratika, ftit nqas minn 4,000 vot.)

Din kienet is-siegħa tal-prova li fiha Gonzi seta’ juri li bejn dak li jemmen u dak li jagħmel m’hemmx differenza. Fil-kuntest ta’ dan ir-riżultat Gonzi kieku ried seta jifhem u jaqra l-kitba fuq il-ħajt.

Gonzi kellu l-opportunita’ tad-deheb, kieku ried, li jkun leali lejn dak li wiegħed u jfassal politika ta’ “flimkien”. Li jinvolvi firxa wiesa’. Li joqgħod iktar attent li ħadd ma jkun imwarrab minħabba l-fehmiet tiegħu jew tagħha.

Minflok għaddas rasu u baqa’ għaddej kif kien b’politika diviżiva: min mhux magħna, hu kontra tagħna.  Għażel il-politika ta’  gonzipn : “Waħedna aħjar”. Politika li hu jaf kollox u ħaddieħor ma jaf xejn. Politika tiegħu li jfissirha bħala li hi fl-interess nazzjonali u min ma jaqbilx allura qed jaħdem kontra l-interess nazzjonali.

Dan sfortunatament hu Lawrence Gonzi.

Lili iddiżappuntani għax kont iffurmajt opinjoni ferm tajba tiegħu. Imma fis-siegħa tal-prova wera li kien bniedem ieħor.

Mater Dei ………. ora pro nobis

Louis Deguara li kien Ministru tas-Saħħa sal-elezzjoni tal-2008 għadu kif iddikjara illi huwa ma kienx jaqbel mal-ftehim kollettiv iffirmat bejn  il-Gvern u t-tobba lejlet l-elezzjoni tal-2008.

It-Times tal-beraħ fil-fatt jikkwotah hekk :

“The Health Division never agreed with the final agreement because we knew it was seriously flawed. As a department it never agreed to the final draft,” Dr Degu­ara said when contacted yesterday.

Huwa kien qed jikkummenta b’reazzjoni għal dak li qal iktar kmieni din il-ġimgħa Dr Joe Cassar il-Ministru tas-Saħħa attwali li qiegħed jilmenta illi l-ftehim kollettiv huwa mażra m’għonq il-Ministeru  tas-Saħħa.

Jiġifieri l-posizzjoni kienet :

1)     Saru negozjati bejn it-tobba u l-Ministeru tas-Saħħa.

2)     L-uffiċjali tal-Ministeru kif ukoll dawk tad-Diviżjoni tas-Saħħa ma qablux ma kif żviluppaw dawn in-negozjati u in partikolari mat-talbiet tat-tobba u n-negozjati daħlu fi sqaq.

3)     Il-Union tat-tobba għamlet pressure fuq il-Gvern u l-Gvern ċeda kontra l-parir li kellu.

4)     Il-Ministru Deguara baxxa rasu u aċċetta li jkun iffirmat ftehim li ma jaqbilx miegħu.

Issa qed jirriżulta li Louis Deguara kellu raġun.

Min ser iġorr ir-responsabbilta’ politika?

Huwa ċar li l-Gvern ta’ Lawrence Gonzi injora l-prinċipji kollha ta’ amminsitrazzjoni tajba biex minflok  bħalma jagħmel dejjem poġġa l-vantaġġ politiku qabel dak li hu sewwa.

GonziPN m’huwiex interessat li jamministra l-pajjiż sewwa. Hu interessat biss li jibqa’ fil-Gvern.

Dawn huma l-prinċipji li fuqhom hu mibni l-Gvern tal-lum. M’huwiex gvern tal-Maltin. Hu biss gonzipn.

Power corrupts. Absolute power corrupts absolutely.

Gonzi jiftaħ għajnejh ?

 

Fil-maratona li spiċċa l-bieraħ fil-għaxija mhux importanti  jekk Gonzi ġiex l-ewwel jew l-aħħar.

L-iktar importanti, skond kif ġie irrappurtat, hu li jidher li fetaħ għajnejh.

Donnu beda jirrealizza li hu maqtugħ min-nies. Il-Malta Today fil-fatt tgħidilna illi : Gonzi tells his faithful: go to the electorate and regain their trust.

It-Times online min-naħa l-oħra tirrapporta illi “PM says leadership contest brought him closer to people’s everyday realities.

Mela issa qed jirriżulta li dak li sa ftit ilu kienet deskritta bħala problema interna bejn Gonzi u deputat tal-PN fir-realta kienet problema ferm ikbar, li Gonzi kien maqtugħ min-nies.

Dam ftit ma nduna.

U bilħaqq, għax kont ser ninsa’. Gonzipn spiċċa. Issa reġa’ sar PN. Mhux Gonzi, qalilna, rebaħ l-elezzjoni tal-2008, iżda l-PN. L-avukat Gonzi jaħseb li in-nies tinsa’. Jew inkella sema’ l-karba ta’ dawk l-akkaniti li qed jgħidulu “Tuna l-partit lura”.

Fid-dell tal-Katidral

Lawrence Gonzi irid li l-Grupp Parlamentari tal-PN jappoġġah bla kundizzjoni. Jistenna li dak li jiddeċiedi hu bħala Prim Ministru għandu jkollu l-approvazzjoni bla kundizzjoni tal-Membri Parlamentari eletti f’isem il-PN. 

Għalhekk gonzipn. Qiesu l-PN hu propjeta’ personali tiegħu bid-dritt li jiddeċiedi hu wara li jikkonsulta ruħu ma min irid u jekk iħoss il-ħtieġa. Hekk kienu jagħmlu r-Rejiet u l-Isqfijiet. Mhux biss fil-Medju Evu imma anke sa relativament riċenti.

Ir-Re kien jippretendi d-dritt li jiddisponi minn kollox u minn kulħadd. L-Isqof  kellu pretensjonijiet ta’ poter temporali li ma jispiċċa qatt.

Li tkun tmexxi għal dawn it-tip ta’ nies kien ifisser li tippretendi li  jkollok ispirazzjoni divina. Għalhekk (għalihom) diffiċli li tiżbalja. Ikollok raġun dejjem. Attitudni din ta’ bosta minn dawk li trabbew fid-dell tal-Katidral.

Hawn hi l-qalba tal-konflitt bejn Lawrence Gonzi u Franco Debono. Franco jidhirlu illi l-ħidma tal-Gvern immexxi mill-PN għandha tkun skrutinata anke’ mill-Grupp Parlamentari tal-PN. Li tkun skrutinata jfisser li tkun soġġetta għal eżami kritiku. Ifisser ukoll li l-istandards li jintalbu minn ħaddieħor għandhom l-ewwel u qabel kollox ikun applikati mal-Gvern immexxi mill-PN. Ovvjament biex dan isir sewwa jeħtieġ li jitlaqqa’ regolarment il-Grupp Parlamentari. Jiena infurmat li ħlief fi żmien ta’ kriżi dan rari jiltaqa’. Ovvjament jidher li Lawrence Gonzi ma jħossx il-ħtieġa li l-Grupp Parlamentari jiltaqa’ regolarment għax kieku kien ilaqqgħu.

Lawrence Gonzi m’huwiex komdu li jkollu lil ta’ madwaru jgħidulu fejn qed jiżbalja. Jirrabja meta ta’ madwaru mhux biss jgħidulu li jkun qed jiżbalja imma jinsistu li hu jieħu azzjoni biex jikkoreġi l-iżball. L-azzjoni jippretendi li jiddeċiedi hu dwarha mingħajr il-ħtieġa ta’ suġġerituri.  

Hekk kienu jagħmlu ir-Rejiet u l-Isqfijiet. Bħala konsegwenza tkissru huma u ta’ madwarhom għax m’għarfux is-sinjali taż-żminijiet. It-tmexxija fis-seklu 21 tivvalorizza lil kulħadd u hi iktar effettiva jekk tkun waħda kolleġjali.

Sfortunatament Gonzi għażel triq oħra. Dik li tgħallem fid-dell tal-Katidral.

The two faces of Janus

In Roman mythology the god Janus was depicted as having a head with two faces. One looking eastwards and the other westwards. One symbolically looking into the future  and the other into the past.  

Unfortunately it is not Janus who overlooks the entrance to the Ministry for the Environment in Valletta. Janus could symbolically motivate environmental policy through learning through past mistakes and applying the lessons learnt into the future.  Janus could however symbolise the two political faces of government. One compatible with its declarations and rhetoric. The other with its actions.

Consider this government’s commitments in favour of sustainable development. In May 2008 the Head of State reading the speech from the throne on behalf of Gonzipn promised  one and all that :

The government’s plans and actions are to be underpinned by the notion of sustainable development of the economy, of society and of the environment. When making decisions today, serious consideration will be given to the generations of tomorrow.

Sustainable development has three main dimensions – economic, social and environmental. Our challenge is to ensure continuous economic development, promoted by education, social development, with particular attention to environmental protection.  When we evaluate our activities in view of these three inter-related dimensions, we would be placing every person at the heart of the Government’s actions.”

The member of Cabinet responsible for issues of sustainable development is the Prime Minister Lawrence Gonzi. Dr Gonzi’s commitment towards sustainable development is not to be gauged by his rhetoric but through his actions. He excels in rhetoric but he fails miserably in implementation.

The Commission for Sustainable Development set up in terms of the Environment Protection Act has not met for almost five years, since December 2006. Its Chairman is Dr Gonzi. During its last meeting it had approved the final version of the National Sustainable Development Strategy, which it then submitted to Cabinet for approval. The main function of the commission now is to oversee the implementation of the Sustainable Development Strategy for the Maltese Islands, approved by Cabinet prior to the March 2008 election and having a 10-year lifespan (2007-2016). The strategy is half way past its lifespan and the process for its implementation is nowhere in sight.

This fact on its own speaks volumes as to government’s strategy. The National Sustainable Development Strategy was drafted after years of discussions with civil society. The Commission which in terms of the Environment Protection Act had to be chaired by the Prime Minister hardly ever met in the presence of Dr Gonzi. He delegated his responsibilities to others. When the National Sustainable Development Strategy was finalised government ignored it and commenced the formulation of another document dealing with a National Environment Policy. The information available to date about this National Environment Policy is substantially a duplication of what’s been said and written on the Sustainable Development strategy.

All this leads to one conclusion. The current government is primarily interested in talking about sustainable development and environmental issues. But when the time comes for implementation it goes back to square one. More talk and more documents.

Well it seems that the Minster for the Environment, Dr Lawrence Gonzi, needs some images of Janus at his office. It would remind him constantly that in the long run having two faces on the same head is only suited to mythology.      

 Published Sunday 7th August 2011

The Independent on Sunday – Environment Supplement