Il-kredenzjali demokratiċi tal-FKNK

Herrera-Farrugia - email

 

Wara li ilhom ix-xhur jikkampanjaw kontra d-dritt tal-Maltin li b’referendum iħassru r-regolamenti li jippermettu l-kaċċa fir-rebbiegħa l-FKNK issa jridu jneħħu kull dubju dwar il-kredenzjali demokratiċi tagħhom.

Kitbu lis-Segretarju Parlamentari Josè Herrera (għax għadhom ma ndunawx li r-responsabbilta’ tal-Kunsilli Lokali issa għaddiet f’idejn is-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo) u talbuh jieħu passi għax żewġ Kunsilliera fil-Kunsill Lokali ta’ Ħ’Attard (Ralph Cassar ta’ AD u l-Viċi Sindku Marco Spiteri tal-PN) qed jikkummentaw kontra l-kaċċa fir-rebbiegħa fuq il-facebook page tal-Kunsill Lokali.

X’jippretendu dawn: li jagħmlulna sarima ma ħalqna?

 

Protecting the birds, reclaiming the countryside

 

turtle doves just shot

The abolition of spring hunting will lead to the protection of birds when they most need it. All birds will be protected, not just the quail and turtle dove.  Birds need our protection during the spring as it is the time of the year when they breed or are preparing to breed. Every bird which is shot during spring signifies that there will be one less nest and consequently there will be fewer birds in the following seasons.

The Birds  Directive of the European Union is an integral part of Maltese law since, and as a result of, Malta’s EU  accession in 2004. The Directive expressly states that EU Member States along migratory bird routes have a far greater responsibility regarding bird protection. This responsibility is spelled out in article 7(4) of the Directive where it is very clearly stated that : “In the case of migratory species, [member states] shall see in particular that the species to which hunting regulations apply are not hunted during their period of reproduction or during their return to their rearing grounds.” This applies to all bird migratory routes throughout EU territory without exception.

The Birds Directive is not a Directive about hunting but about the protection of birds. It does, however, recognise that circumstances may arise as a result of which it may be necessary to permit an exception, which exception is called “a derogation”. Exceptions are very well defined in article 9(1) of the Birds Directive (vide box) and these are the only circumstances in respect of which an EU member state may derogate from its obligations under the Birds Directive. It follows that whilst EU members have the authority to permit an exception, such an exception, or derogation,  must be within the three general parameters determined by the Directive. It is not a right but a tool for addressing the specific situations mentioned in the Directive. Readers will very easily notice that the permissible derogations make no reference to the killing of birds for fun – commonly referred to as “hunting”.

Member states permit thousands of derogations in their territory every year. Derogations in respect of birds that are considered agricultural pests or a potential threat to the safety of aeroplanes are the most frequent cases where derogations are permitted. I am informed that the list of these thousands of derogations all over EU territory does not contain one single case which refers to a derogation for the purpose of sports during spring. Malta is the only exception.

Being on a migratory bird route means that Malta has an international responsibility to protect all birds returning to their rearing grounds to reproduce. This return occurs annually during spring, hence the need to abolish spring hunting. It is a duty we have towards the international community in respect of all the birds migrating through Maltese airspace.

The abrogative referendum, in respect of which Malta’s Constitutional Court decided that no valid objections had been filed, will ask voters whether or not they agree with the regulations that permit a spring hunting derogation for two specific species: turtle dove and quail. These regulations are contained in the Framework for Allowing a Derogation Opening a Spring Hunting Season for Turtle Dove and Quail Regulations, originally published in 2010.

Voting NO on the 11 April  will protect  birds migrating over Malta during spring as well as restore back to the public access to the countryside at that time of the year. It will also eliminate the negative impact (through the sound of gunfire and the trampling all over the countryside) which will further help to attract and allow other breeding birds (not just quail and turtle dove) to nest in our country.

Currently, Malta’s countryside is practically inaccessible during the spring hunting season as one runs the risk of being showered with hunters’ pellets. Maltese families have very little access to the countryside when hunters are enjoying their spring derogation- and a number of them shooting at anything that flies.

This means that Maltese families and their children are being deprived of enjoying nature in all its splendour. We are all entitled to enjoy the countryside, which belongs to us all and not just to a select few. This enjoyment is currently being obstructed by the spring hunting derogation which the Parliamentary parties have been defending continuously.  It is about time that we reclaimed our right to fully enjoy nature in spring, while simultaneously allowing birds to continue breeding.

A total of 41,494 citizens signed a petition which has resulted in the abrogative referendum that will be held on 11 April 2015. This is a unique opportunity to protect the birds and help re-establish our families’ links with nature during the spring.  Let us use this opportunity well by voting NO, thereby rejecting the regulations contained in the spring hunting derogation and consigning spring hunting in Malta to the dustbin of history.

article 9. derogation

 

published in the Independent – Sunday 18 January 2015

X’qalu l-kaċċaturi: kif wieġbet il-Qorti Kostituzzjonali (6)

spring huntng

6.M’hemm l-ebda dritt għall-kaċċa

Is-sitt oġġezzjoni li kkunsidrat il-Qorti Kostituzzjonali hi spjegata fil-paragrafi 51 u 52 tas-sentenza li jgħidu hekk:

Fl-aħħar oġġezzjoni tagħha l-Federazzjoni [FKNK] tgħid illi l-qorti għandha tqis id-drittijiet tal-kaċċaturi bħala “grupp ta’ minoranza” u għandha tqis ukoll illi:

“ filwaqt illi huwa minnu li l-prinċipji tad-demokrazija jistipolaw li hija l-maġġoranza li tiggverna, mill-banda l-oħra tali governanza millmaġġoranza għandha dejjem issir b’rispett lejn il-minoranzi.”

Il-Federazzjoni [FKNK] tkompli tgħid illi taħt l-art. 16(1) tal-Kap. 237[Att dwar ir-Referendi] , il-L.S. 504.94 [Legislazzjoni Sussidjarja, ċjoe r-regolamenti li jippermettu d-deroga tal-kaċċa fir-rebbiegħa] ma tistax tintlaqat b’referendum abrogativ għax, jekk ma tibqax fis-seħħ, il-liġi “tkun inkompatibbli ma’ xi waħda mid-disposizzjonijiet tal-Kostituzzjoni jew tal-Att dwar il-Konvenzjoni Europea”.

Il-Qorti Kostituzzjonali twieġeb b’mod ċar fil-paragrafi 53 u 54 tas-sentenza b’dan il-mod :

Il-Federazzjoni iżda ma ssemmi ebda disposizzjoni tal-Kostituzzjoni ta’ Malta jew tal-Konvenzjoni Ewropea li tgħid illi hemm dritt fondamentali għall-kaċċa, jew liema minn dawk id-disposizzjonijiet tista’ tinkiser jekk titħassar il-L.S.504.94 [Legislazzjoni Sussidjarja, ċjoe r-regolamenti li jippermettu d-deroga tal-kaċċa fir-rebbiegħa]. Tassew illi d-dritt tal-maġġoranza għandu jitwettaq b’rispett lejn id-dritt tal-minoranza, iżda dan ir-rispett ma jinkisibx billi, kif trid il-Federazzjoni, il-poplu ma jitħalliex isemma’ leħnu f’referendum. Kif ġa ingħad aktar ’il fuq, iċ-ċirkostanzi fejn referendum ma jistax isir huma previsti mil-liġi bħala eċċezzjoni għar-regola li referendum jista’ jsir u bħal kull eċċezzjoni huma ta’ interpretazzjoni stretta.

Din l-aħħar oġġezzjoni hija għalhekk miċħuda.

X’qalu l-kaċċaturi: kif wieġbet il-Qorti Kostituzzjonali (4)

euros floating in space

4. Il-ħlas ta’ liċenzja ma jagħmilx liġi waħda fiskali

Ir-raba’ oġġezzjoni li kkunsidrat il-Qorti Kostituzzjonali hi spjegata fil-paragrafu 29 tas-sentenza li jgħid hekk:

“Fir-raba’ oġġezzjoni l-Federazzjoni [FKNK] tgħid illi l-L.S. 504.94 [Legislazzjoni Sussidjarja, ċjoe r-regolamenti li jippermettu d-deroga tal-kaċċa fir-rebbiegħa] hija leġislazzjoni fiskali u għalhekk hija mħarsa taħt l-art. 16(1)(f) tal-Kap. 237 [Att dwar ir-Referendi]  . Tgħid illi hija leġislazzjoni fiskali għax min imur għall-kaċċa għandu jkollu liċenza li biex jiksibha jrid iħallas.”

Għal din ir-raba’  oġġezzjoni l-Qorti Kostituzzjonali twieġeb hekk fil-paragrafi  30, u 31 tas-sentenza:

“Leġislazzjoni fiskali hija dik, bħall-Att dwar it-Taxxa fuq l-Income jew l-Att dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud, illi l-għan ewlieni tagħha huwa l-ġbir ta’ flus għall-erarju. Liġi ma titqiesx leġislazzjoni fiskali għar-raġuni biss illi taħseb għal ħlas ta’ dritt talli jingħata servizz speċifiku bħal ma hu l-ħruġ ta’ liċenza. L-għan ewlieni tal-L.S. 504.04 [Legislazzjoni Sussidjarja, ċjoe r-regolamenti li jippermettu d-deroga tal-kaċċa fir-rebbiegħa] ma huwiex il-ġbir ta’ flus iżda r-regolamentazzjoni meħtieġa biex tista’ ssir deroga taħt id-Direttiva 2009/147/KE. [Direttiva dwar l-Għasafar]

Billi għalhekk il-L.S. 504.04 [Legislazzjoni Sussidjarja, ċjoe r-regolamenti li jippermettu d-deroga tal-kaċċa fir-rebbiegħa] ma tistax titqies leġislazzjoni fiskali, ir-raba’ oġġezzjoni wkoll hija miċħuda.”

X’qalu l-kaċċaturi: kif wieġbet il-Qorti Kostituzzjonali (3)

referendum

3. Is-suspetti tal-Federazzjoni ma jistgħux ma jitqisux fiergħa

It-tielet oġġezzjoni li kkunsidrat il-Qorti Kostituzzjonali hi spjegata fil-paragrafu 25 tas-sentenza li jgħid hekk:

Fit-tielet oġġezzjoni l-Federazzjoni [FKNK] tgħid illi l-Kummissjoni Elettorali ma għamlitx il-verifiki meħtieġa biex tara illi tassew fuq id-Dikjarazzjoni hemm numru biżżejjed ta’ firem validi. Tgħid illi “bl-eżerċizzju mwettaq mill-Kummissjoni Elettorali ċertament …. din ma setgħetx tiddikjara fiż-żgur l-għadd ta’ firem validi li jinqraw mid-dikjarazzjoni u konsegwentement qatt ma setgħet tiżgura jekk l-għadd ta’ persuni meħtieġa iffirmawx jew le d-dikjarazzjoni.” Tgħid ukoll illi l-Kummissjoni Elettorali ma ivverifikatx l-awtentiċità tal-firem. Il-Federazzjoni għalhekk talbet illi tingħata “kopja tal-informazzjoni kollha li ġiet inputted fis-sistema kompjuterizzata mill-istess Kummissjoni Elettorali sabiex b’hekk l-esponenti jkunu jistgħu jqabblu tali informazzjoni mad-data li għandhom huma.

Għal din t-tielet  oġġezzjoni l-Qorti Kostituzzjonali twieġbet hekk fil-paragrafi  26, 27 u 28 tas-sentenza:

“Fl-art. 14(3) u (4) tal-Kap. 237 jingħad hekk:

≫14. (3) Il-Kummissjoni Elettorali għandha fi żmien ħmistax-il jum mill-konsenja tad-dikjarazzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (1) tiżgura xi jkun l-għadd ta’ persuni, kwalifikati skont ma hemm fis-subartikolu (1), li jkunu ffirmaw id-dikjarazzjoni, u għandha matul iż-żmien imsemmi ta’ ħmistax-il jum tiddepożita dawk id-dikjarazzjonijiet permezz ta’ nota fir-reġistru tal-Qorti Kostituzzjonali, li biha tiddikjara x’ikun l-għadd ta’ firem validi li jinqraw mid-dikjarazzjoni, kif ukoll l-għadd ta’ firem invalidi u għaliex dawn ikunu invalidi, flimkien ma’ dikjarazzjoni li tkun tindika jekk l-għadd ta’ persuni meħtieġa skont is-subartikolu (1) ikunx iffirma d-dikjarazzjoni.

≫(4) Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Elettorali dwar l-għadd ta’ persuni li jkunu ffirmaw validament id-dikjarazzjoni għandha tkun waħda finali u konklużiva.≪

Il-Kummissjoni Elettorali ippreżentat in-nota li jrid l-art. 14(3) fit-2 ta’ Lulju 2014. F’dik in-nota fissret kif għamlet il-verifika tal-firem u qalet kemm huma l-firem validi u dawk invalidi. L-art. 14(4) igħid illi d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Elettorali dwar il-għadd tal-firem validi għandha tkun finali u konklużiva u din il-qorti ma tarax illi s-suspetti ġeneriċi mressqa mill-Federazzjoni, imsaħħa b’ebda prova jew argument konvinċenti, huma biżżejjed biex tiġi serjament kontestata d-deċiżjoni tal-kummissjoni. Il-metodu ta’ verifika tal-firem adottat mill-Kummissjoni Elettorali, kif imfisser fin-nota tagħha tat-2 ta’ Lulju 2014, huwa wieħed raġonevoli; verifika ta’ kull firma minn espert tal-kitba, kif trid il-Federazzjoni, la tkun prattika u lanqas fattibbli. Barra minn hekk, meta tqis ukoll illi l-għadd meħtieġ ta’ firem kien tlieta u tletin elf, erba’ mija u tmintax (33,418) u l-Kummissjoni Elettorali għaddet wieħed u erbgħin elf, erba’ mija u erbgħa u disgħin (41,494) firma valida, b’mod illi, ukoll jekk dsatax fil-mija (19%) tal-firem maħsuba validi huma ħżiena, xorta jifdal aktar minn biżżejjed biex id-dikjarazzjoni tintlaqa’, is-suspetti tal-Federazzjoni ma jistgħux ma jitqisux fiergħa.

Il-qorti għalhekk tiċħad it-tielet oġġezzjoni u tiċħad ukoll it-talba tal-Federazzjoni biex tingħata d-data fil-pussess tal-Kummissjoni Elettorali.”

Ir-referendum: 11 t’April 2015

turtle dove 2

 

L-istorja ta’ dan ir-referendum qed iżżid ir-ritmu issa li l-Qorti Kostituzzjonali ddeċidiet.

Fi ftit iktar minn 24 siegħa wara li l-Qorti esprimiet ruħha, l-Gvern iddeċieda d-data tar-referendum li issa hu ċar li ser isir fil-11 t’April 2015, flimkien mal-elezzjonijiet għall-Kunsilli Lokali. Li dawn l-elezzjonijiet ser isiru flimkien mar-referendum hu pass tajjeb. Il-pajjiż jiffranka l-flus, u anke, għax le, probabbilment li jkun hemm iktar nies li joħorġu jivvutaw.

Qed jingħad ħafna kliem dwar x’inhuma ir-raġunijiet għall-għażla tad-data. Meta kien mistoqsi dwar dan, il-Prim Ministru qal li ma jixtieqx kampanja twila għax il-pajjiż għandu ħafna affarijiet iktar importanti x’jagħmel. Għandu biċċa raġun dwar dan. Imma hu ċar ukoll li l-għażla tal-11 t’April 2015 bħala d-data tar-referendum, eżattament qabel id-dati normali tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa, tipproteġi lill-kaċċaturi mill-abbużi u l-esagerazzjonijiet li uħud minnhom iwettqu waqt u wara kull staġun.  Kull sena jiġru minnhom dawn l-abbużi w il-fatt li l-Gvern għażel illi l-votazzjoni issir qabel l-istaġun tal-kaċċa m’għandix dubju li hemm ftit ħsieb f’dan is-sens.  Iktar milli jagħti vantaġġ lill-kaċċaturi naħseb li jipprova jipproteġihom mill-iżvantaġġi li joħolqu huma stess!

Għadhom kif ħarġu stqarrija l-FKNK li fiha jgħidu li l-għodda tar-referendum hi waħda anti-demokratika. Għadhom jeqirdu li għandhom xi dritt speċjali għall-kaċċa fir-rebbiegħa. Anke fil-Qorti qalu hekk.

Il-paragrafu 51 tas-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali jingħad hekk:

51. Fl-aħħar oġġezzjoni tagħha l-Federazzjoni [FKNK] tgħid illi l-qorti għandha tqis id-drittijiet tal-kaċċaturi bħala “grupp ta’ minoranza” u għandha tqis ukoll illi: “filwaqt illi huwa minnu li l-prinċipji tad-demokrazija jistipolaw li hija l-maġġoranza li tiggverna, mill-banda l-oħra tali governanza mill-maġġoranza għandha dejjem issir b’rispett lejn il-minoranzi.”

Imma l-Qorti Kostituzzjonali weġbithom u ddeċidiet b’dan li mod :

 “53. Il-Federazzjoni [FKNK] iżda ma ssemmi ebda disposizzjoni tal-Kostituzzjoni ta’ Malta jew tal-Konvenzjoni Ewropea li tgħid illi hemm dritt fondamentali għall-kaċċa, jew liema minn dawk id-disposizzjonijiet tista’ tinkiser jekk titħassar il-L.S. 504.94 [leġislazzjoni sussidjarja li tippermetti d-deroga tal-kaċċa fir-rebbiegħa]. Tassew illi d-dritt tal-maġġoranza għandu jitwettaq b’rispett lejn id-dritt tal-minoranza, iżda dan ir-rispett ma jinkisibx billi, kif trid il-Federazzjoni, il-poplu ma jitħalliex isemma’ leħnu f’referendum. Kif ġa ingħad aktar ’il fuq, iċ-ċirkostanzi fejn referendum ma jistax isir huma previsti mil-liġi bħala eċċezzjoni għar-regola li referendum jista’ jsir u bħal kull eċċezzjoni huma ta’ interpretazzjoni stretta.

 54. Din l-aħħar oġġezzjoni hija għalhekk miċħuda.”

 

Min irid kopja sħiħa tas-sentenza jista’ jidħol fis-sit tal-Qorti fejn ikun jista’ jiddawnlodja kopja. Min ikollu diffikulta’ jista’ jibghatli jikkuntattjani u nibgħatlu pdf.

 

 

X’qalu kaċċaturi: kif wieġbet il-Qorti Kostituzzjonali (1)

Constitutional Court.Hall

1.distinzjoni artifiċjali

L-ewwel oġġezzjoni li kkunsidrat il-Qorti hi spjegata fil-paragrafu 18 tas-sentenza li jgħid hekk:

“L-ewwel raġuni imressqa mill-Federazzjoni [FKNK] għala r-referendum m’għandux isir hija li l-art.14 tal-Kap 237 [Att dwar ir-Referendi] iħalli illi jissejjaħ referendum biex ma jibqax iseħħ “xi disposizzjoni jew għadd ta’ disposizzjonijiet ta’ xi liġi” u mhux biex ma tibqax isseħħ liġi sħiħa, kif inhi l-mistoqsija taħt ir-referendum li trid il-Koalizzjoni.”

Għal din l-ewwel oġġezzjoni tal-FKNK il-Qorti Kostituzzjonali twieġbet hekk fil-paragrafi 19 u 20 tas-sentenza:

“ Fi-fehma ta’ din il-Qorti d-distinzjoni li qiegħda tagħmel il-Federazzjoni bejn “disposizzjoni jew disposizzjonijiet” ta’ “liġi” u “liġi sħiħa” hija waħda artifiċjali. L-art. 14(1) ma jagħmel ebda limitu fuq il-għadd ta’ disposizzjonijiet ta’ liġi li jistgħu jintlaqtu b’referendum abrogattiv, bħallikieku ma tistax issir talba biex ma tibqax fis-seħħ liġi b’għoxrin disposizzjoni iżda tista’ ssir talba biex ma jibqgħux fis-seħħ dsatax minn dawk l-għoxrin disposizzjoni u titħalla waħda biss fis-seħħ. Fil-fatt, l-art 13(1) igħid illi l-proċedura tar-referendum abrogattiv tolqot “kull disposizzjoni” ta’ liġi li ma tkunx waħda minn dawk elenkata tassattivament fl-art.13(2), u l-effett tagħha ma hux limitat għal kull disposizzjoni li tkun biss parti minn liġi u mhux liġi sħiħa.

L-ewwel oġġezzjoni tal-Federazzjoni hija għalhekk miċħuda.”

Ir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa: x’inhu jiġri fil-Qorti?

rikors replika KSUseduta

Kelli l-opportunità diversi drabi f’dan il-blog li nfisser x’inhu għaddej bħalissa fil-Qorti in konnessjoni mar-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa.

Nhar it-3 ta’ Lulju 2014 il-Kummissjoni Elettorali ppreżentat nota fir-reġistru tal-Qorti Kostituzzjonali li fiha intqal illi 41,494 persuna kienu iffirmaw dikjarazzjoni skond kif jitlob l-Att dwar ir-Referenda li permezz tagħha talbu li jsir referendum ħalli jitħassru r-Regolamenti dwar deroga għal staġun tal-kaċċa fir-Rebbiegħa għall-gamiem u s-summien.

Hekk kif l-għada ġie ppubblikat avviż fil-Gazzetta tal-Gvern li ħabbar il-prezentazzjoni ta’ din in-nota beda għaddej it-terminu ta’ tlett xhur li fihom kull votant seta jippreżenta oġġezzjoni li fiha jispjega għaliex fil-fehma tiegħu dan ir-referendum ma kellux isir.

Hekk fil-fatt għamlu żewġ għaqdiet tal-kaċċaturi, il-Kaċċaturi San Umbertu (KSU) u l-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti (FKNK).

Il-pass li kien imiss kien perjodu ta’ xahar li fih dawk li kienu qed jorganizzaw it-talba għar-referendum [jiġifieri rapprezentanti ta’ għaqdiet ambjentali diversi u Alternattiva Demokratika], l-Kummissjoni Elettorali, il-Prim Ministru u l-Kap tal-Opposizzjoni bdew wieħed wieħed jippreżentaw it-tweġibiet għall-argumenti tal-kaċċaturi u l-għaqdiet tagħhom.

Imma l-Kap tal-Opposizzjoni ippreżenta t-tweġiba tiegħu tard. U l-kaċċaturi talbu li t-tweġiba tal-Kap tal-Opposizzjoni titneħħa mill-proċess. Il-Qorti qablet ma dak li qalu l-kaċċaturi u ordnat li t-tweġiba tal-Kap tal-Opposizzjoni, għax daħlet tard, qiesha qatt ma daħlet.

Imma l-kaċċaturi mhux dan biss talbu. Billi dejquhom is-sottomissjonijiet tal-Kummissjoni Elettorali talbu lil Qorti biex ankè dawn is-sottomissjonijiet kellhom jitneħħew mill-proċess. Imma hawnhekk il-Qorti ma qablitx u ċaħdet it-talba tal-kaċċaturi.

Hemm iktar.

Il-Qorti wara li rat id-dokumenti kollha li ġew ippresentati quddiema iddeċidiet li ma kienx hemm ħtieġa li issejjaħ seduta pubblika li fih l-avukati tal-partijiet jippreżentaw l-argumenti tagħhom. Dan għaliex l-argumenti kollha kienu diġa ċari ħafna. Fil-fatt il-Qorti iddeċidiet   li nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Jannar 2015 fid-9 ta’ fil-għodu kienet ser tagħti deċiżjoni.

L-aħħar aħbar li għandi hi propju din. Il-kaċċaturi ma qablux mal-Qorti u talbu li tħassar id-deċiżjoni tagħha u qabel ma tiddeċiedi tisma’ iktar dak li għandhom xi jgħidu.

Nhar is-26 ta’ Diċembru 2014 il-Qorti ċaħdet it-talba tal-kaċċaturi u b’hekk issa huwa ikkonfermat illi d-deċiżjoni ser tingħata nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Jannar 2015 fid-9 ta’ fil-għodu.

Huwa tajjeb li l-Qorti ħadet deċiżjoni li biha ma tippermettix li jkun hemm min itawwal. Dan seta jsir għax il-liġi dwar ir-Referenda tipprovdi dati preċiżi u tagħti gwida u awtorita lill-Qorti Kostituzzjonali biex tkun hi li tiddeċiedi bla dewmien.

Mela ġimgħa oħra jkollna deċiżjoni.

Ir-referendum abrogattiv u l-FKNK

No more Spring Hunting

Minn dak li qed naqra dwar ir-risposta li l-FKNK ippreżentaw fil-Qorti Kostituzzjonali dwar it-talba biex ikun hemm referendum abrogattiv dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa ma hemm xejn ġdid.

Semplċiment qed jagħtu libsa legali lill-argumenti li nġiebu matul ix-xhur li għaddew.

L-FKNK għad ma tistax taċċetta li f’numru ta’ każijiet , meta l-poplu jixba’ għandu l-għodda biex jiddeċiedi hu. Flok ma d-deċiżjonijiet jittieħdu fil-magħluq f’konfoffa bejn il-kaċċaturi u l-partiti politiċi fil-Parlament dawn issa ser jittieħdu bil-vot tiegħek u tiegħi.

Il-kaċċaturi qed jgħidu li huma minoranza ta’ 100,000. Mela għalfejn qed jinbżgħu mir-referendum?

 

Wara l-vjolenza fil-Buskett: ir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa

referendum

L-inċidenti tal-ġimgħa l-oħra kienu gravi. Kemm il-qtil tat-tajr protett kif ukoll l-attitudni irresponsabbli ta’ dawk il-200 kaċċatur li ddemostraw il-Belt waranofsinnhar u iktar l-azzjoni vjolenti tat-30 ruħ minnhom li baqgħu sejrin sal-Buskett u sawtu lil dawk li kienu qed josservaw l-għasafar fil-Buskett.

L-attutudni tal-FKNK kienet waħda ambivalenti. Min-naħa l-waħda tiddisassoċja ruħha minn dak li ġara. Imbagħad min-naħa l-oħra qalet li “tifhem il-frustrazzjoni tal-kaċċaturi”.  Minkejja dan, imma, n-nies hemm barra ma jifhmux l-affarijiet kif qed jippruvaw ipinġuhom l-FKNK.

 

Fost il-kummenti tan-nies spikkaw dawk dwar ir-referendum abrogattiv li dwaru l-proċess skond il-Liġi miexi kif suppost. In-nies trid iktar informazzjoni dwar ir-referendum u tixtieq li dan isir illum qabel għada.

Wara li nġabru l-firem għar-referendum, dawn ġew ivverifikati mill-Kummissjoni Elettorali li infurmat b’dan lill-Qorti Kostituzzjonali. Ir-Reġistratur tal-Qorti Kostituzzjonali nhar it-3 ta’ Lulju 2014 ħabbar li kien hemm 41,494 firem validi biex jissejjaħ referendum abrogattiv dwar l-Avviż Legali 221/2010 liema avviż legali jippermetti li permezz ta’ deroga ssir kaċċa għas-summien u l-gamiem fir-rebbiegħa.

Dan l-avviż tar-Reġistratur tal-Qorti Kostituzzjonali jfisser li dakinhar tal-avviż beda jgħodd iż-żmien għall-oġġezjonijiet: hemm fil-fatt tlett xhur ċans u dawn jagħlqu fl-aħħar tal-ġimgħa d-dieħla, nhar il-Ġimgħa 3 t’Ottubru 2014.

Wara li jidħlu l-oġġezzjonijiet, li bla dubju ser jippreżentaw (kif għandhom kull dritt) il-kaċċaturi, tibda l-aħħar fażi tal-mixja legali. L-ewwel dawk li qed jikkoordinaw il-proċeduri tar-referendum iwieġbu l-oġġezzjonijiet, u mbagħad il-Qorti Kostituzzjonali, wara li tisma’ dak li jkollhom xi jgħidu l-avukati tagħti d-deċiżjoni tagħha.

Nistennew deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali bejn Diċembru u Jannar. Wara, jekk il-Qorti Kostituzzjonali tiddeċiedi li r-referendum abrogattiv għandu jsir (u s’issa ma jidher li hemm l-ebda raġuni għala m’għandiex tgħid li għandu jsir) ikun possibli li tiġi stabilita d-data tar-referendum abrogattiv. Din tkun mhux qabel ma jgħaddu tlett xhur mid-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali, imma mhux iktar tard minn sitt xhur mill-istess deċiżjoni.

It-triq hi ftit twila, imma jeħtieġ li nieħdu paċenzja ftit ieħor.

Fl-aħħar m’għandix dubju li ser naslu biex il-kaċċa fir-rebbiegħa f’Malta tispiċċa darba għal dejjem. Il-vjolenza m’hu ser taqta’ qalb ħadd. Pjuttost qed tiftaħ għajnejn iktar nies li sa ftit ilu kienu bierda u li issa iktar minn qatt qabel qed jirrealizzaw il-gravita’ tas-sitwazzjoni.

Wasalna hawn minħabba li ż-żewġ partiti politiċi fil-Parlament tul is-snin baxxaw rashom għal dak li riedu l-kaċċaturi. Huwa bis-saħħa tar-rieda popolari u b’mod partikolari dawk il-41,494 firma li nġabru mill-għaqdiet ambjentali u Alternattiva Demorkatika li fl-aħħar ser ikun possibli biex flimkien inħassru dak li għamlu l-PN u l-PL: biex il-kaċċa fir-rebbiegħa f’Malta tispiċċa darba għal dejjem.

submission of referendum signature requests