AD discusses electoral reform with Speaker Michael Frendo

 

A delegation from Alternattiva Demokratika – The Green Party comprising of Chairperson Michael Briguglio, Arnold Cassola and Carmel Cacopardo met the Speaker of the House Michael Frendo yesterday. During the meeting, AD’s judicial protest on the electoral system and AD’s proposals for electoral reform were discussed.

 

Michael Briguglio, AD Chairperson, said:’The Nationalist and Labour Parties, keep doing their utmost to exclude all other political parties from parliament. The PN and PL conveniently fail to recognize  the fact all countries in Europe, including micro-states such as Andorra and San Marino, have more than two parties in Parliament’.

 

‘The Gonzi proposals in the 1990s for a five per cent threshold of votes on a national basis for parliamentary representation were never put in place. To make matters worse, Malta’s unique electoral system has been changed in a way that only strengthens the two-party duopoly. Besides, Labour’s recent decision to stop participating in the Parliamentary select committee which discusses electoral reform has frozen the whole process’.

‘Alternattiva Demokratika – The Green Party has proposed a fair and responsible electoral system,  similar to that of highly-developed democracies such as Germany. Given that no progress has been made on this issue, last Monday we presented a judicial protest on the matter. Voters who vote for parties not elected in parliament are being discriminated through the current electoral system’.

 

AD protests in Court on discriminatory electoral legislation

 

 

Today morning Alternattiva Demokratika – The Green Party presented a judicial protest against the Prime Minister, the Leader of the Opposition, the Speaker of the House and the Attorney General calling on them to end the discrimination inherent in Malta’s electoral law.

Michael Briguglio, AD Chairperson said: ‘No progress has been made as regards electoral reform since the positive proposals of the Gonzi commission back in the 1990s. Such proposals then gave due importance to the need for fair representation of political parties in Parliament and the Gonzi Commission had actually proposed a five per cent threshold of votes on a national basis for representation in the House of Representatives. But these proposals were never put in place. Actually, Malta’s electoral system has been changed in a way that only strengthens the two-party duopoly. To make matters worse, Labour has now decided not to participate in the Parliamentary select committee which discusses electoral reform’.

Through its proposal for a 2.5% national threshold AD is proposing a fair balance between democratic representation of voters and functional governance. We are for true proportional representation for all citizens, where each and every vote counts the same. Unlike the PN and the PL, which work as a duopoly that excludes others from the electoral process, AD is putting forward responsible proposals’.

‘AD’s proposals on electoral reform focus on the need to ensure that the number of votes are reflected proportionately for all political parties with regard to the number of seats and not only for the PL and the PN, as is the situation now. Indeed, in the 2008 election the PN’s relative majority of 1,580 votes has been rewarded with extra parliamentary seats while AD’s 3,810 votes have no parliamentary representation whatsoever. We are for a double threshold, with a retention of the existing district quota of 16.6 per cent that would allow an individual to be elected on her/his own steam for one’s district and a national quota of 2.5% of the votes cast (equivalent to
two quotas) for a party to be represented in Parliament. This system would be similar to that of highly-developed democracies. In this regard, it is pertinent to note that all countries in Europe, including micro-states such as San Marino, are represented by more than two parties in Parliament’.

Prof. Arnold Cassola, Spokesperson for EU and International Affairs, stated: ‘Whilst not interfering in internal member electoral systems, the EU is always insisting with non EU countries that they should have fair electoral systems.  The same thing is requested of EU candidate countries, like Turkey, whose electoral system with a 10% threshold is not deemed to be fully democratic by the EU.  We ask the EU Commission and European Parliament to note the antidemocratic aspects of Maltese electoral law, whereby it is only the two parties in parliament whose votes are translated proportionately into seats in parliament, to the detriment of  third parties.’

***

Fil-Prim Awla tal-Qorti Civili   

Illum   21 ta ‘ Gunju 2010
Lil           1. Onorevoli Prim Ministru, Berga  ta Kastilja, Pjazza Ta Kastilja, il-Belt, Valletta
             2. Onorevoli Kap tal-Oppozizzjoni, Partit Laburista, Triq Mile End, Hamrun.
             3. Speaker Kamra tar-Rapprezentanti, Il-Palazz, il-Belt Valletta.
             4. Avukat Generali, Il-Palazz, il-Belt Valletta.

Permezz tal-prezenti ittra ufficjali Michael Briguglio (K.I. 202375 M) f’ismu proprju u fl-isem u l-interess tal-partit politiku Alternattiva Demokratika qed jipremetti:

Illi prezentement is-sistema elettorali Maltija hija wahda li tifavorrixxi biss il-partiti l-kbar u cioe il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista, u dana ghax l-Artiklu 52 tal-Kostituzzjoni jipprovdi illi jiskatta mekkanizmu korrettiv fil-konfront ta’ żewġ partiti biex jirristawra l-proporzjonalita’ bejn voti miksuba u membri parlamentari eletti.

Illi dan il-mekkanizmu jiskatta biss meta jkun hemm zewg partiti biss li jkunu eletti, u ma jkoprix il-possibilta li jigi elett/ta membru parlamentari ta partit oltre iz-zewg partiti l-kbar.

Illi dan hu diskriminatorju fil-konfront ta partiti bhal ma hu il-partit mittenti peress li is-sistema taghti vantagg lill-zewg partiti kbar u tpoggi lil partiti ohra fi zvantagg.
Illi l-partit mittenti ilu s-snin shah jilmenta li s-sistema elettorali hi rrangata biex tiffavorixxi liz-zewg partiti l-kbaru fil-fatt fil-passat ha sehem f’diskussjonijiet mal-partiti l-ohra biex tinstab soluzzjoni u meta dawn id-diskussjonijiet waslu fl-ahhar il-partiti l-kbar abbandunaw id-diskussjonijiet bejn tlieta u ftehmu wahedhom
Illi wara l-elezzjoni 2008 twaqqaf Select Committee tal-Parlament b’terms of reference li jinkludu titjib tas-sistema elettorali.

Illi fis-sajf tas-sena 2008 rapprezentanti tal-partit mittenti Alternattiva Demokrattika iltaqa’ ma l-Ispeaker ta dak iz-zmien Onorevoli Louis Galea u ghaddietlu proposti f’dan ir-rigward.
Illi sa s-sena 2010 ma kien hemm l-ebda risposta mill-Ispeaker jew mis-Select Committee u l-partit mittenti rega’ talab li jsiru il-laghat fuq il-ligi elettorali. L-Ispeaker Onorevoli Louis Galea kien stqarr li ghalkemm ma kienx ser ikompli fil-kariga tieghu hu kien gja hejja pjan biex is-sitwazzjoni tkun indirizzata.

Illi ricentement ir-rapprezentanti tal-Partit Laburista iddikjaraw li l-membri tal-partit fis-Select Committee fuq indikata gew irtirati mill-istess Kumitat u dana minhabba tilwima mal-Gvern dwar incidenti fil-Kamra.

Illi dan ifisser li ser nerggha nigu f’sitwazzjoni fejn lejliet l-elezzjoni is-sitwazzjoni diskriminatorja ma tkunx indirizzzata.
Ghaldaqstant, intom qeghdin tigu interpellati sabiex mhux aktar tard minn ghaxart’ t’ijiem minn notifika ta din l-ittra ufficjali tghaddu ghall-emenda u tibdil tal-ligi li hija diskriminatorja fil-konfront tal-partit mittenti. Fin-nuqqas ta’ tali azzjoni rimedjali  il-partit mittenti huma sejjer jintavola il-proceduri gudizzjarji opportuni minghajr ebda pre-avviz iehor.

Ghal kull buon fini jigi dikjarat illi din l-ittra ufficjali qeghda tigi inter alia intavolata sabiex isservi l-finijiet ta’ l-Artikolu 460 tal-Kapitolu 12 tal-Ligijiet ta’ Malta. 

Avv. Claire Bonello
206/1, Wisely House
Old Bakery Street
Valletta

Il-vot fuq l-aħdar : 4. L-użu tal-Vot

 victor_galea

Il-vot għandu saħħa kbira. Iżda sfortunatament mhux kulħadd jaf jagħmel użu tajjeb minnu.

F’sistema bi-polari bħal tagħna l-partiti l-kbar draw iħeġġu lill-votanti jivvutaw fuq il-kulur tagħhom u jieqfu hemm. Jibżgħu jgħidu iktar.

Ir-realta anke jekk tagħti appoġġ lil xi partit (hu liema hu) tista’ wara li tkun ivvutajt lill-kandidati tal-partit li tappoġġa tivvota b’mod strateġiku lil dawk mill-kandidati l-oħra li “l-inqas idejquk”.

B’dan il-mod il-vot tiegħek jekk ma jkunx hemm użu iktar għalih għax il-kandidati kollha tal-partit tiegħek ikun ġew eletti jew eliminati inti tkun tista’ tagħżel bejn il-kandidati tal-partiti li jkunu għadhom fit-tiġrija.

Fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew għall-2004 meta sfat eliminata Joanna Drake il-parti l-kbira tal-voti tagħha waqgħu fuq David Casa tal-PN ukoll. S’hemmhekk xejn speċjali.

Imma Casa bil-voti li wiret mingħand Drake qabeż il-kwota sew u allura kellu jittrasferixxi l-voti żejda skond ix-xewqa tal-votanti, fejn dawn esprimew xewqa. Dakinnhar il-votanti tal-PN kellhom il-possibilita li wara li vvutaw lill-kandidati kollha tal-PN jagħżlu bejn Arnold Cassola u Louis Grech. Il-parti l-kbira m’għażlu lil ħadd.  B’hekk il-votanti nazzjonalisti fl-2004 effettivament  ippreferew lil Louis Grech flok lil Arnold Cassola. Setgħu jagħżlu mod ieħor iżda dan ma għamluhx.

F’Ġunju 2009, fuq skala ferm iżgħar, fl-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Għarb il-votanti Laburisti ukoll setgħu għażlu  bejn Victor Galea ta’ Alternattiva Demokratika u Carmen Vella tal-Partit Nazzjonalista.

Meta ġie eliminat Kevin Cassar tal-Partit Laburista l-parti l-kbira tal-voti tiegħu intirtu minn Emanuel Muscat tal-PL ukoll. Bil-voti li wiret Emanuel Muscat (PL) li kien l–aħħar kandidat tal-PL huwa qabeż il-kwota. Il-voti żejda tiegħu li kienu jammontaw għal 26 setgħu jiddeċiedu min kellu jiġi elett bejn Victor Galea (AD) u Carmen Vella (PL). 7 voti marru fuq Victor Galea. 2 voti marru fuq Carmen Vella. 17-il vot ma għażlu lil ħadd. Il-konsegwenza li ġiet eletta Carmen Vella b’differenza ta’ 5 voti. Id-deċiżjoni ħaduha mhux dawk li ivvutaw, iżda dawk li ddeċidew li ma jagħżlu lil ħadd.

Żgur li ma nistax niddeskrivi l-voti li ġieb Victor Galea fl-Għarb bħala diżastru. Kważi wasal. Imma ma wasalx għal ftit. A miss is as good as a mile !

Mingħajr ma nnaqqas mill-merti tal-kandidata li ġiet eletta, li l-anqas biss naf min hi, ngħid li tilfu n-nies tal-Għarb għax tilfu s-servizz ta’ kunsillier eċċezzjonali.

(ikompli għada  5. Alternattiva hi meħtieġa)

Lejn Proporzjonalita stretta

eucanak99ccaqbhdgpca4hkpx1caxcxm0ncaksu0oecat8onorca9gwql2cap1twfqcaef7mr1caou2xawcagi7q03ca5cqq3ecasw81i0caxl0xk3cahqyrhbca71s2e9caugwf2kcajmyuej.jpg

 

 

Wara r-riżultat ta’ l-aħħar elezzjoni ġenerali li saret il-ġimgħa l-oħra reġa’ beda jingħad li hemm ħtieġa ta’ riforma elettorali.

Għaliex ?

Għax kien hemm il-periklu li min ikollu l-inqas voti jmexxi l-Gvern. Tafu għaliex inħoloq dan il-periklu ? Għax meta saru l-aħħar emendi kostituzzjonali dwar il-proċess elettorali kemm il-PN kif ukoll l-MLP kienu moħħhom biss fihom infushom. Ma qagħdux attenti biex jasiguraw illi l-vot ta’ kulħadd ikollu l-istess piż.

Fil-fatt ftehmu kif “huma” jkunu assigurati li l-voti li jkollhom ikunu riflessi fir-rappreżentanza parlamentari tagħhom. Imma l-ftehim illimitawh biss għal meta jkun hemm żewġ partiti fl-Parlament. Jiġifieri għalihom biss.

Injoraw kull ċirkustanza oħra. Bħala riżultat ta’ dan it-3810 vot li kisbet l-Alternattiva Demokratika (kwota sħiħa mifruxa ma Malta kollha) m’humiex rappreżentati fil-Parlament.

Riżultat ġust u demokratiku f’din l-elezzjoni kien jagħti 34 siġġu lill-PN, 34 siġġu lill-MLP u siġġu wieħed lill-Alternattiva Demokratika.  Jiġifieri waħda mill-4 co-options li saru kellha tkun favur l-Alternattiva Demokratika mhux favur il-PN : kellu jkun co-opted Harry Vassallo flok Francis Zammit Dimech ! B’hekk il-kwota sħiħa tal-Alternattiva Demokratika kienet tkun rapprezentata fil-Parlament ukoll. Kull vot kien ikollu valur.

Li dan ma sarx huwa minħabba l-emendi li saru fi tmiem is-sena l-oħra bl-approvazzjoni kemm tal-PN kif ukoll tal-MLP. L-emendu kostituzzjonali kellhom approvazzjoni unanima u allura kemm l-PN kif ukoll l-MLP jridu jerfgħu l-piż politiku għalihom. Ħadd ma jista’ jwaħħal f’ħadd.

Hemm bżonn li r-riżultat elettorali jkun wieħed rifless fi proporzjonalita stretta fil-Parlament. B’hekk biss jista’ jkun hemm riżultat ġust.