Uġiegħ ta’ ras għal Manwel Mallia

Mallia & Scerri

 

Malta mhiex l-uniku pajjiż fejn is-Servizz tas-Sigurta’ hu l-kawża ta’ diskussjoni. Dan joħroġ min-natura tas-Servizz tas-Sigurta’ li hi neċessarjament waħda ta’ segretezza intiza biex tiġġieled kontra l-kriminalita’ organizzata kif ukoll kontra t-theddid għas-sigurta’ tal-istat. Is-Servizz ta’ Sigurta’ għandu ukoll poteri kbar, meħtieġa biex jitwettqu l-obbligi tas-Servizz. Imma tant huma poteri kbar li kullimkien (f’kull pajjiż) jistgħu jwasslu għal abbuż ta’ poter. Abbuż li xi drabi jibqa’ għaddej bla ma ħadd jinduna. Imma hemm drabi meta dawn l-abbużi nindunaw bihom u meta jiġri hekk hemm l-obbligu ta’ diskussjoni pubblika li għandhom iwasslu biex jittieħdu l-passi meħtieġa. Għax ħadd m’għandu jkun il-fuq mil-liġi, l-anqas is-Servizz tas-Sigurta’.

L-abbuż l-iktar komuni illum f’diversi pajjiżi mhux għax ittieħdet azzjoni partikolari flok oħra imma dwar il-mod kif issir sorveljanza għal ġbir ta’ informazzjoni fuq in-nies. Dwar l-informazzjoni li tinġabar u tinħażen u dwar in-nuqqas ta’ sensittivita’ għall-privatezza taċ-ċittadin.

Meta f’Malta ma kellniex Servizz ta’ Sigurta’ din il-funzjoni kienet issir mill-Pulizija: pulizija pajżana li ħafna drabi kienu jiffurmaw parti mid-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali fil-Korp tal-Pulizija, is-CID.  Attivita’ li kienet l-iżjed ovvja u dokumentata fir-rigward tal-“rvellijiet” fis-snin 50 u f’perjodi oħra mqanqlin tal-istorja Maltija. Anke’ dakinnhar kien hemm il-kontroversja dwar kemm minn din il-ħidma kienet sorveljanza kontra l-kriminalita’ u kemm minnha kienet sorveljanza politika. Linja fina li f’mumenti partikolari diffiċli ħafna biex issibha. Perjodu sensittiv għal kulħadd, li kien jirrikjedi l-għaqal ta’ min imexxi li ma jħallix l-entużjażmu żejjed ta’ uħud iwassal għal abbuż. Kemm dan sar fil-passat jew kemm qiegħed isir illum, fl-aħħar, hu ġudizzju li għad trid tgħaddih l-istorja.

Issa kulħadd jaqbel li fil-ħidma biex ikunu evitati delitti (kbar u żgħar) il-forzi tal-ordni, inkluż is-Servizz ta’ Sigurta, għandhom rwol importanti ħafna, inkluż li jiġbru l-informazzjoni neċessarja biex jagħmlu xogħolhom sewwa.

M’huwiex dejjem faċli li taqta’ linja bejn dak li hu neċessarju u aċċettabbli u dak li m’huwiex. L-informazzjoni l-anqas m’hi faċli biex tiksibha. Sakemm l-informazzjoni tista’ tiksibha billi tosserva dak li qed jiġri ftit hemm diffikultajiet. Id-diffikultajiet jibdew meta biex tinkiseb l-informazzjoni tkun meħtieġa li tixxellef il-privatezza taċ-ċittadini individwali. Dan jista’ jkun neċessarju, imma min ser jiddeċiedi meta hu neċessarju? Kontra dak li jiġri f’Malta fejn jiddeċiedi l-Ministru, normalment tkun il-Qorti li tiddeċiedi u tagħti l-permess biex issir sorveljanza u dan minħabba l-ħtieġa ta’ l-imparzjalita’ f’deċiżjoniiet bħal dawn. Il-Ministru mhux dejjem l-aħjar garanzija għall-imparzjalita’. Minkejja d-difetti ta’ uħud mill-ġudikanti, is-sistema ġudizzjarja f’Malta tul is-snin uriet li kapaċi f’mumenti ta’ diffikultajiet kbar isservi ta’ tarka għad-drittijiet ta’ kull wieħed u waħda minnha ferm iżjed minn uħud mill-politiċi.

Dan iżda mhux biżżejjed. Minħabba l-poteri enormi li għandhom is-Servizzi tas-Sigurta jeħtieġu li jkollhom min jissorveljhom kontinwament. Is-sorveljanza tas-Servizzi tas-Sigurta’ tirrikjedi enerġija u attenzjoni kbira.  Dan għandu jkun rifless fil-persuna li tintagħżel biex tagħmel din il-ħidma.

Is-soċjeta’ demokratika tirrikonoxxi li hemm ċirkustanzi fejn id-drittijiet individwali jistgħu jkunu imxelfin. Imma dan għandu jsir biss meta jkun meħtieġ għall-ġid komuni. Għalhekk hemm l-awtoritajiet u l-liġijiet biex kulħadd ikun jaf fejn hu.

M’huwiex aċċettabbli li s-Servizzi tas-Sigurta’ jintużaw għal skop ta’ politika partiġġjana bħalma ntużaw f’Ħal-Għaxaq f’Diċembru 2009. L-anqas m’għandhom ikollhom aċċess għal informazzjoni personali mingħajr ħtieġa u mingħajr awtorizzazzjoni. Jekk dan isirx jiddependi minn kemm inkunu viġilanti.

Hu għalhekk li Alternattiva Demokratika ilha tinsisti fuq il-ħtieġa ta’ drittijiet diġitali. Dan kien wieħed mill-punti li sħaqna dwaru waqt il-Kampanja Elettorali għall-Parlament Ewropew. Dakinnhar kemm il-PN kif ukoll il-PL baqgħu b’ħalqhom magħluq.  Anke l-media injorat l-issue dakinnhar. Għalhekk huwa ta’ sodisfazzjoni li issa hemm min beda jistenbaħ.

Qatt m’hu tard.

 

https://carmelcacopardo.wordpress.com/2014/06/25/meta-s-servizz-tas-sigurta-mar-hal-ghaxaq-14-ta-dicembru-2009/

Bejn żbalji kbar u żbalji żgħar

Malta_Police_logo

Ir-rapport tal-Imħallef Emeritus Franco Depasquale Chairman tal-Bord tal-Pulizija sab li meta l-Ispettur Elton Taliana ikkonkluda l-investigazzjoni kriminali naqas għax ma informa lil ħadd b’dak li kien qiegħed jagħmel. Għalhekk skond l-Imħallef Emeritus għandu jkun dixxiplinat. Imma l-istess Imħallef Emeritus ma kellux spazju biex jgħid x’jaħseb fuq l-uffiċjali tad-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali li ikkonkludew l-investigazzjoni kriminali billi tellgħu l-Qorti lill-bniedem żbaljat. Għax il-Pulizija ukoll għandhom dritt li jiżbaljaw, jgħidilna s-Sur Imħallef Emeritus. Mur obsor.

Li kieku s-Sur Imħallef Emeritus eżonora lil min żbalja biss, għalkemm kont ikun tal-opinjoni li kien ikun leġġer wisq, probabilment l-anqas biss kont nikkummenta. Imma l-Imħallef Emeritus ma waqafx hawn. Wara li sab skuża biex imewwet żball oħxon huwa dawwar il-kanuni tiegħu fuq min ikkonkluda b’suċċess investigazzjoni kriminali u identifika lil min kien verament responsabbli ta’ holdup li bih kien akkużat inġustament ħaddieħor.

Ir-rapport ta’ l-Imħallef Emeritus Depasquale qrajtu kollu. Xejn milli fih ma jissorprendini. Kull waħda mill-14-il faċċata tiegħu tixhed il-filosofija tal-biża’ mill-poter. Ir-riħa tal-inċens tinxtamm sewwa.

Ilna ġimgħa nisimgħu b’dak li għandu u m’għandux l-Ispettur Taliana u dan b’informazzjoni li b’mod ċar toriġina mill-files kunfidenzjali tal-Korp tal-Pulizija. Dan kollu jwassal għal konklużjoni inevitabbli li Elton Taliana kien fil-mira tal-awtoritajiet tal-Pulizija. L-Imħallef Emeritus m’għandux x’jaqsam ma dan u kif inhu sewwa l-anqas ma ikkummenta fuq din l-informazzjoni ippubblikata għax dan ma kienx parti mill-inkarigu tiegħu. Diġa kien jidher ċar imma, minn kmieni ħafna, li Elton Taliana kien iddestinat biex ikun il-vittma li jmiss. Ma tantx jidher li għandu passat li jista’ jiftaħar bih imma dak ma jiġġustifikax li jkun fil-mira ta’ inġustizzja.

Mela bdejna l-ġimgħa b’persuna waħda li kienet vittma minħabba li l-Pulizija mexxew kontriha fil-Qrati intortament. Sfortunatament spiċċajna l-ġimgħa b’żewġ vittmi.

L-essenzjali tal-każ hu li bl-azzjoni tiegħu l-Ispettur Elton Taliana identifika żball tal-Pulizija sħabu li minħabba fih kien hemm min ġie inmċaħħad mill-liberta’ tiegħu.  Jidher li għal uħud hu inaċċettabli li jkun ippruvat li l-Pulizija jistgħu jiżbaljaw. Għal dan ser iħallas Elton Taliana. Għax Taliana baqa’ jinvestiga meta qalulu  li minħabba li kien ġja ġie imtella’ xi ħaddiehor il-Qorti akkużat bil-holdup kellu jieqaf mill-investigazzjoni. Għamel żball, skond il-Bord tal-Pulizija, għax ma informa lil ħadd b’dak li kien qiegħed jagħmel u b’dak li irriżultalu mill-investigazzjoni wara li eżamina bir-reqqa l-filmati tac-CCTVs fl-inħawi ta’ fejn sar il-holdup.

M’għandix dubju illi kieku l-Ispettur Elton Taliana informa lis-superjuri tiegħu b’dak li irriżultalu kien ikun ħafna aħjar. Ovvjament ħadd ma jaf x’kien jiġri kieku Taliana għamel hekk. Ma nafx jekk kienx jitħalla jibqa’ għaddej bil-proceduri l-Qorti. Billi m’għandi l-ebda dritt li noqgħod nispekula nippreferi li ma nikkummentax iktar dwar dan. Dan hu żball ta’ l-Ispettur Taliana imma żball ferm żgħir ħdejn dak li sar meta ġie akkużat persuna intortament.

Issa bla dubju ser ikun hemm min jgħidli li b’dak li inkixef dwar Taliana il-ġimgħa l-oħra ma tantx jidher li hu bniedem ta’ min jafdah. It-tweġiba tiegħi hi waħda sempliċi ħafna: jekk Taliana żbalja u ma jimmeritahx li jilbes l-uniformi ta’ pulizija ħa jittieħu passi li jirriżultaw neċessarji. Imma fil-każ li fuqu jirrapporta l-Imħallef Emeritus Franco Depasquale ma jidhirx li l-Ispettur Taliana għamel xi ħaġa li timmerita passi dixxiplinari.

Tajba din sur Imħallef Emeritus: l-iżbalji l-kbar [li takkuża b’delitt lil min m’għamlux] tikkumpatihom u tgħid li huma inevitabbli. Imma żbalji żgħar ta’ natura amministrattiva [li ma tinfurmax lis-superjuri tiegħek mill-ewwel] tqishom tant gravi li jimmeritaw passi dixxiplinari. L-iżbalji l-kbar tiġġustifikom imma l-iżbalji ż-żgħar tikkundannhom. Din x’ġustizzja hi?

Lil Taliana ma nafux u ma għandi l-ebda xewqa li nkun nafu. Imma dan ma jżommnix milli nistqarr bla tlaqliq li l-inġustizzja li qed issir tinxtamm min seba’ mili l-bogħod.