X’qalu kaċċaturi: kif wieġbet il-Qorti Kostituzzjonali (1)

Constitutional Court.Hall

1.distinzjoni artifiċjali

L-ewwel oġġezzjoni li kkunsidrat il-Qorti hi spjegata fil-paragrafu 18 tas-sentenza li jgħid hekk:

“L-ewwel raġuni imressqa mill-Federazzjoni [FKNK] għala r-referendum m’għandux isir hija li l-art.14 tal-Kap 237 [Att dwar ir-Referendi] iħalli illi jissejjaħ referendum biex ma jibqax iseħħ “xi disposizzjoni jew għadd ta’ disposizzjonijiet ta’ xi liġi” u mhux biex ma tibqax isseħħ liġi sħiħa, kif inhi l-mistoqsija taħt ir-referendum li trid il-Koalizzjoni.”

Għal din l-ewwel oġġezzjoni tal-FKNK il-Qorti Kostituzzjonali twieġbet hekk fil-paragrafi 19 u 20 tas-sentenza:

“ Fi-fehma ta’ din il-Qorti d-distinzjoni li qiegħda tagħmel il-Federazzjoni bejn “disposizzjoni jew disposizzjonijiet” ta’ “liġi” u “liġi sħiħa” hija waħda artifiċjali. L-art. 14(1) ma jagħmel ebda limitu fuq il-għadd ta’ disposizzjonijiet ta’ liġi li jistgħu jintlaqtu b’referendum abrogattiv, bħallikieku ma tistax issir talba biex ma tibqax fis-seħħ liġi b’għoxrin disposizzjoni iżda tista’ ssir talba biex ma jibqgħux fis-seħħ dsatax minn dawk l-għoxrin disposizzjoni u titħalla waħda biss fis-seħħ. Fil-fatt, l-art 13(1) igħid illi l-proċedura tar-referendum abrogattiv tolqot “kull disposizzjoni” ta’ liġi li ma tkunx waħda minn dawk elenkata tassattivament fl-art.13(2), u l-effett tagħha ma hux limitat għal kull disposizzjoni li tkun biss parti minn liġi u mhux liġi sħiħa.

L-ewwel oġġezzjoni tal-Federazzjoni hija għalhekk miċħuda.”

Ir-Referendum : pass ieħor il-quddiem

ipp

Id-deċiżjoni ta’ dal-għodu tal-Qorti Kostituzzjonali li “ ma teżisti ebda waħda mir-raġunijiet biex ma jsirx ir-referendum u għalhekk tgħid illi r-referendum għandu jsir.”  tagħlaq l-ewwel kapitlu fl-istorja ta’ dan l-ewwel referendum abrogattiv.

Dan ir-referendum biex jitħassru ir-regolamenti li jippermettu l-kaċċa fir-Rebbiegħa issa jrid isir bejn id-9 t’April u d-9 ta’ Lulju 2015.

Dan hu possibli minħabba li 41,494 votant Malti iffirmaw il-petizzjoni li kienet titlob biex isir dan ir-referendum.

Issa nxammru l-kmiem għall-pass li jmiss. Biex in-nies joħorġu jivvutaw fil-Jum tal-Votazzjoni.

Grazzi lil kull min ta’ l-appoġġ tiegħu biex wasalna sa hawn. Issa nkomplu.

Ir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa: x’inhu jiġri fil-Qorti?

rikors replika KSUseduta

Kelli l-opportunità diversi drabi f’dan il-blog li nfisser x’inhu għaddej bħalissa fil-Qorti in konnessjoni mar-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa.

Nhar it-3 ta’ Lulju 2014 il-Kummissjoni Elettorali ppreżentat nota fir-reġistru tal-Qorti Kostituzzjonali li fiha intqal illi 41,494 persuna kienu iffirmaw dikjarazzjoni skond kif jitlob l-Att dwar ir-Referenda li permezz tagħha talbu li jsir referendum ħalli jitħassru r-Regolamenti dwar deroga għal staġun tal-kaċċa fir-Rebbiegħa għall-gamiem u s-summien.

Hekk kif l-għada ġie ppubblikat avviż fil-Gazzetta tal-Gvern li ħabbar il-prezentazzjoni ta’ din in-nota beda għaddej it-terminu ta’ tlett xhur li fihom kull votant seta jippreżenta oġġezzjoni li fiha jispjega għaliex fil-fehma tiegħu dan ir-referendum ma kellux isir.

Hekk fil-fatt għamlu żewġ għaqdiet tal-kaċċaturi, il-Kaċċaturi San Umbertu (KSU) u l-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti (FKNK).

Il-pass li kien imiss kien perjodu ta’ xahar li fih dawk li kienu qed jorganizzaw it-talba għar-referendum [jiġifieri rapprezentanti ta’ għaqdiet ambjentali diversi u Alternattiva Demokratika], l-Kummissjoni Elettorali, il-Prim Ministru u l-Kap tal-Opposizzjoni bdew wieħed wieħed jippreżentaw it-tweġibiet għall-argumenti tal-kaċċaturi u l-għaqdiet tagħhom.

Imma l-Kap tal-Opposizzjoni ippreżenta t-tweġiba tiegħu tard. U l-kaċċaturi talbu li t-tweġiba tal-Kap tal-Opposizzjoni titneħħa mill-proċess. Il-Qorti qablet ma dak li qalu l-kaċċaturi u ordnat li t-tweġiba tal-Kap tal-Opposizzjoni, għax daħlet tard, qiesha qatt ma daħlet.

Imma l-kaċċaturi mhux dan biss talbu. Billi dejquhom is-sottomissjonijiet tal-Kummissjoni Elettorali talbu lil Qorti biex ankè dawn is-sottomissjonijiet kellhom jitneħħew mill-proċess. Imma hawnhekk il-Qorti ma qablitx u ċaħdet it-talba tal-kaċċaturi.

Hemm iktar.

Il-Qorti wara li rat id-dokumenti kollha li ġew ippresentati quddiema iddeċidiet li ma kienx hemm ħtieġa li issejjaħ seduta pubblika li fih l-avukati tal-partijiet jippreżentaw l-argumenti tagħhom. Dan għaliex l-argumenti kollha kienu diġa ċari ħafna. Fil-fatt il-Qorti iddeċidiet   li nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Jannar 2015 fid-9 ta’ fil-għodu kienet ser tagħti deċiżjoni.

L-aħħar aħbar li għandi hi propju din. Il-kaċċaturi ma qablux mal-Qorti u talbu li tħassar id-deċiżjoni tagħha u qabel ma tiddeċiedi tisma’ iktar dak li għandhom xi jgħidu.

Nhar is-26 ta’ Diċembru 2014 il-Qorti ċaħdet it-talba tal-kaċċaturi u b’hekk issa huwa ikkonfermat illi d-deċiżjoni ser tingħata nhar il-Ġimgħa 9 ta’ Jannar 2015 fid-9 ta’ fil-għodu.

Huwa tajjeb li l-Qorti ħadet deċiżjoni li biha ma tippermettix li jkun hemm min itawwal. Dan seta jsir għax il-liġi dwar ir-Referenda tipprovdi dati preċiżi u tagħti gwida u awtorita lill-Qorti Kostituzzjonali biex tkun hi li tiddeċiedi bla dewmien.

Mela ġimgħa oħra jkollna deċiżjoni.

Il-kaċċa fir-rebbiegħa: pass ieħor lejn it-tmiem

No more Spring Hunting

 

Il-bieraħ il-Koalizzjoni kontra l-Kaċċa fir-Rebbiegħa permezz ta’ għaxar rappreżentanti tal-għaqdiet li jiffurmaw il-Koalizzjoni ppreżentat t-tweġiba għall-oġġezzonijiet li ġiebu l-kaċċaturi kontra r-referendum li għandu jġib fit-tmiem, darba għal dejjem, tal-kaċċa fir-rebbiegħa.

It-tweġiba ġiet ippreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Kostituzzjonali. Tittratta argumenti legali dwar dak li issa ilu jingħad żmien.

Issa nistennew li tkun appuntata l-ġurnata meta l-Qorti Kostituzzjonali tisma’ l-każ. Il-liġi dwar ir-referendum torbot lill-Qorti li trid tibqa’ għaddejja bil-każ sakemm tispiċċa tisma’ lil kulħadd. Jiġifieri jekk fil-ġurnata li tkun iffissata biex tinstema l-kawża jkun għad baqa’ x’jingħad, tkompli l-jum ta’ wara u tibqa’ għaddejja hekk sakemm tispiċċa tisma’ dak kollu li jkun meħtieġ. Wara tgħaddi biex tagħti d-deċiżjoni u dan fi żmien xahar.

Mela m’hux il-bogħod il-jum li l-Qorti Kostituzzjonali tieħu deċiżjoni dwar l-oġġezzjonijiet li saru mill-kaċċaturi.

Il-kaċċa m’hiex dritt. Hi attivita regolata. Fil-fatt l-iżjed żmien li teħtieg li tkun regolata hu fir-rebbiegħa meta l-għasafar ikollhom bżonn il-protezzjoni għax ikun ż-żmien li jbejtu.

Huwa preċiżament dan li jrid iwettaq ir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa. Jagħti l-ħarsien lill-għasafar fl-iktar żmien tas-sena li jeħtieġuh. Il-jum li fih anke f’Malta nagħtu dan il-ħarsien qiegħed joqrob: il-jum li fih il-kaċċa fir-rebbiegħa tispiċċa darba għal dejjem.

Ir-referendum abrogattiv u l-FKNK

No more Spring Hunting

Minn dak li qed naqra dwar ir-risposta li l-FKNK ippreżentaw fil-Qorti Kostituzzjonali dwar it-talba biex ikun hemm referendum abrogattiv dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa ma hemm xejn ġdid.

Semplċiment qed jagħtu libsa legali lill-argumenti li nġiebu matul ix-xhur li għaddew.

L-FKNK għad ma tistax taċċetta li f’numru ta’ każijiet , meta l-poplu jixba’ għandu l-għodda biex jiddeċiedi hu. Flok ma d-deċiżjonijiet jittieħdu fil-magħluq f’konfoffa bejn il-kaċċaturi u l-partiti politiċi fil-Parlament dawn issa ser jittieħdu bil-vot tiegħek u tiegħi.

Il-kaċċaturi qed jgħidu li huma minoranza ta’ 100,000. Mela għalfejn qed jinbżgħu mir-referendum?

 

Wara l-vjolenza fil-Buskett: ir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa

referendum

L-inċidenti tal-ġimgħa l-oħra kienu gravi. Kemm il-qtil tat-tajr protett kif ukoll l-attitudni irresponsabbli ta’ dawk il-200 kaċċatur li ddemostraw il-Belt waranofsinnhar u iktar l-azzjoni vjolenti tat-30 ruħ minnhom li baqgħu sejrin sal-Buskett u sawtu lil dawk li kienu qed josservaw l-għasafar fil-Buskett.

L-attutudni tal-FKNK kienet waħda ambivalenti. Min-naħa l-waħda tiddisassoċja ruħha minn dak li ġara. Imbagħad min-naħa l-oħra qalet li “tifhem il-frustrazzjoni tal-kaċċaturi”.  Minkejja dan, imma, n-nies hemm barra ma jifhmux l-affarijiet kif qed jippruvaw ipinġuhom l-FKNK.

 

Fost il-kummenti tan-nies spikkaw dawk dwar ir-referendum abrogattiv li dwaru l-proċess skond il-Liġi miexi kif suppost. In-nies trid iktar informazzjoni dwar ir-referendum u tixtieq li dan isir illum qabel għada.

Wara li nġabru l-firem għar-referendum, dawn ġew ivverifikati mill-Kummissjoni Elettorali li infurmat b’dan lill-Qorti Kostituzzjonali. Ir-Reġistratur tal-Qorti Kostituzzjonali nhar it-3 ta’ Lulju 2014 ħabbar li kien hemm 41,494 firem validi biex jissejjaħ referendum abrogattiv dwar l-Avviż Legali 221/2010 liema avviż legali jippermetti li permezz ta’ deroga ssir kaċċa għas-summien u l-gamiem fir-rebbiegħa.

Dan l-avviż tar-Reġistratur tal-Qorti Kostituzzjonali jfisser li dakinhar tal-avviż beda jgħodd iż-żmien għall-oġġezjonijiet: hemm fil-fatt tlett xhur ċans u dawn jagħlqu fl-aħħar tal-ġimgħa d-dieħla, nhar il-Ġimgħa 3 t’Ottubru 2014.

Wara li jidħlu l-oġġezzjonijiet, li bla dubju ser jippreżentaw (kif għandhom kull dritt) il-kaċċaturi, tibda l-aħħar fażi tal-mixja legali. L-ewwel dawk li qed jikkoordinaw il-proċeduri tar-referendum iwieġbu l-oġġezzjonijiet, u mbagħad il-Qorti Kostituzzjonali, wara li tisma’ dak li jkollhom xi jgħidu l-avukati tagħti d-deċiżjoni tagħha.

Nistennew deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali bejn Diċembru u Jannar. Wara, jekk il-Qorti Kostituzzjonali tiddeċiedi li r-referendum abrogattiv għandu jsir (u s’issa ma jidher li hemm l-ebda raġuni għala m’għandiex tgħid li għandu jsir) ikun possibli li tiġi stabilita d-data tar-referendum abrogattiv. Din tkun mhux qabel ma jgħaddu tlett xhur mid-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali, imma mhux iktar tard minn sitt xhur mill-istess deċiżjoni.

It-triq hi ftit twila, imma jeħtieġ li nieħdu paċenzja ftit ieħor.

Fl-aħħar m’għandix dubju li ser naslu biex il-kaċċa fir-rebbiegħa f’Malta tispiċċa darba għal dejjem. Il-vjolenza m’hu ser taqta’ qalb ħadd. Pjuttost qed tiftaħ għajnejn iktar nies li sa ftit ilu kienu bierda u li issa iktar minn qatt qabel qed jirrealizzaw il-gravita’ tas-sitwazzjoni.

Wasalna hawn minħabba li ż-żewġ partiti politiċi fil-Parlament tul is-snin baxxaw rashom għal dak li riedu l-kaċċaturi. Huwa bis-saħħa tar-rieda popolari u b’mod partikolari dawk il-41,494 firma li nġabru mill-għaqdiet ambjentali u Alternattiva Demorkatika li fl-aħħar ser ikun possibli biex flimkien inħassru dak li għamlu l-PN u l-PL: biex il-kaċċa fir-rebbiegħa f’Malta tispiċċa darba għal dejjem.

submission of referendum signature requests

 

Il-kaċċaturi jikxfu l-maskra

 

estevan mallia + Kastiljaglenn briffa sfida

(kummenti fuq MaltaToday online)

 

Xi kaċċaturi l-bieraħ kmieni wara nofsinnhar organizzaw dimostrazzjoni l-Belt u wara baqgħu sejrin sal-Buskett.

L-insulti ma naqsux. Fil-Buskett , għall-ħabta tal-5.00pm madwar 30 kaċċatur wara li telqu mill-protesta li kellhom il-Belt, attakkaw ukoll in-nies.

Fuq is-sit tal-Malta Today online ma naqsux il-kummenti li jħeġġu iktar vjolenza.

 

Huwa forsi l-mument addattat biex kull min fil-passat kien jagħti l-appoġġ lill-kaċċa u lill-kaċċaturi jaħsibha sewwa dwar dak li fil-fatt qiegħed jappoġġa. L-inċidenti tal-bieraħ kienu serji. Setgħu weġġgħu serjament in-nies.

Tajjeb li niftakru li dan mhux l-ewwel inċident. Kien hemm fil-passat inċidenti vjolenti oħra li kienu jinvolvu lil dawk il-kaċċaturi li malajr tisħnilhom rashom.

Fil-ġimgħat li ġejjin tibda l-kampanja tar-referendum biex tispiċċa l-kaċċa fir-rebbiegħa.

B’dak li għamlu l-bieraħ, il-kaċċaturi ta’ rashom sħuna, bdew il-kampanja referendarja fuq togħma morra. Il-kampanja referendarja għandha tkun waħda paċifika bbażata fuq ir-raġuni. Sfortunatament, iżda, dejjem jidher iżjed ċar li ma tantx hemm ma min tista’ tirraġuna.

Bid-deċiżjoni tal-Gvern fi tmiem il-ġimgħa li jwaqqaf temporanjament l-istaġun tal-kaċċa tal-ħarifa ngħata messaġġ li wara kollox l-irkatt bil-vot mhux dejjem għandu effett. Jista’ jkun li fl-aħħar il-Partit Laburista ukoll beda jiftaħ għajnejħ li l-appoġġ li kien qiegħed jagħti lill-kaċċaturi kien wieħed żbaljat.

Kuraġġ hemm spazju għal kulħadd fil-Koalizzjoni kontra l-Kaċċa fir-Rebbiegħa.

The abrogative referendum: (5) Strengthening democracy in Malta.

submission of referendum signature requests

(5) Strengthening democracy in Malta.

The abrogative referendum aims to abolish spring hunting in the Maltese Islands. This is essential in order to protect birds (all birds) but in particular quail and turtledove during the mating season, the time of year when they are most vulnerable.  Each bird saved in spring means many more birds during the rest of the year.

As a result of abolishing spring hunting the abrogative referendum will also restore the countryside back to the Maltese during spring. We are all entitled to enjoy the countryside. It belongs  to all of us.

We have arrived at this point because the political parties present in parliament have over the years conspired behind our backs together with the hunters’ associations in order to ensure that they have a free hand in the countryside during spring.

Political parties represented in Parliament have failed to heed civil society and environmental NGOs over the years. As a result of this only one option is left : deciding at the ballot box.

When the time comes, (and it will soon come)  ensure that you use your vote to abolish spring hunting once and for all.

This is a very important moment in the development of Malta’s democracy.  It is the first time that this democratic right will be utilised. It strengthens democracy at its very roots.

All other referenda in Malta were organised by government to consult voters before taking a specific decision (integration with the UK, Independence, joining the EU, introducing divorce legislation). This time the referendum will be held as a result of a popular initiative: voters will be instructing government that spring hunting is to be no more. lt is indeed a defining moment.

The Abrogative referendum: (4) Are you entitled to vote?

(4) Are you entitled to vote?

Only Maltese citizens whose name is listed in the general election electoral register can vote. If you are entitled to vote and your name is not yet on the General Elections electoral register you have until the 30th September 2014 to register and ensure that your name is included in the next edition of the General Election Electoral Register. Being registered to vote for the Local Council elections or else for the purposes of the European Parliament elections does entitle you to participate in the abrogative referendum as a voter.

So if you have any doubt please check in order that you are not disappointed when the abrogative referendum is eventually held.