RCC u l-Avro RJ70. Wara raqda ta’ 15-il sena

RCC kien ikkwotat illum li għamel sfida lill-Karmenu Vella tal-Labour dwar l-Air Malta.

L-isfida hi dwar l-erba’ Avro RJ70 li l-Air Malta xtrat fi żmien li hu (RCC) kien membru tal-Bord tad-Diretturi tal-Air Malta.

Dawn l-ajruplani kienu sors ta’ telf kbir ta’ flus lill-Kumpanija ta’ l-Ajru Nazzjonali Air Malta. Dan it-telf baqa’ jħabbat lill-Air Malta għal snin twal tant li hemm min jinsisti illi kienu wieħed mill-fatturi ewlenin li ikkontribwew għall qagħda attwali tal-Air Malta.

L-isfida ta’ RCC hi dwar il-kuntratt għax-xiri ta’ dawn l-ajruplani. Skond RCC kien hemm ftehim dwar klawsola partikolari fil-kuntratt tax-xiri biex il-kumpanija li min ghandha kienu ser jinxtraw tiggarantixxi  li dawn l-ajruplani ma joħolqux problemi tekniċi jew operattivi lill-Air Malta. RCC informa lit-Times li :

“The board’s decision to purchase the Avro RJ70s was also based on a specific clause – known as trip cost guarantee – which guaranteed the cost of operating the four aircraft for 10 years. This meant that during that period, Air Malta would not have been exposed to any risks from technical or operational problems affecting the aircraft.”

Imma żmien wara l-Bord tad-Diretturi kien infurmat li din il-kundizzjoni kienet sparixxiet mill-kuntratt tax-xiri ta’ l-ajruplani. Il-Bord tad-Diretturi ma kien jaf b’xejn. Jidher li saret inkjesta biex jiġi stabilit eżattament x’ġara. Din l-inkjesta saret fl-1997 meta RCC kien għadu Direttur.

RCC qed jgħid li r-rapport tal-inkjesta qatt ma ġie ippubblikat u allura bħal speċi ħadd ma jaf x’ġara u b’mod partikolari, min kien responsabbli  biex il-kundizzjoni fil-kuntratt tal Avro RJ70 tisparixxi, mhux magħruf.

Issa din kobba mħabbla sew.

Jekk fhimt sew :
1) l-inkjesta saret fl-1997 u Karmenu Vella hu akkużat li ma ippubblika xejn, żamm ir-rapport tal-inkjesta mistur, qiesu qed jaħbi xi ħaġa jew jgħatti għal xi ħadd,

2) ftit xhur wara RCC reġa’ sar kważi Prim Ministru u r-rapport baqa’ mistur ukoll.

Mela qiesu hemm xi ħaġa li kemm RCC kif ukoll Karmenu Vella jaqblu dwarha.  Donnu qablu li jżommuha mistura. Interessanti ħafna. Jistgħu t-tnejn li huma jgħidulna x’ġara? X’qed jgħattu? U għaliex issa wara ħmistax-il sena RCC jħossu komdu li jipponta subgħajh f’din id-direzzjoni?

JPO vc RCC : it-Tieni Att

Bħalissa għaddejja l-ġlieda fil-PN fejn JPO qed jitlob li RCC jitkeċċa mill-PN għall-manuvri u maniġġi tiegħu li suppost għamel meta l-Labour kien fil-Gvern bejn l-1996 u l-1998.

Minn rapport fil-gazzetti jidher li x-xhieda ta’ JPO huma persuni mlaħħqin fil-Partit Laburista. Ix-xhieda li kienet ser titressaq hi fil-forma ta’ affidavit. Jiġifieri xhieda miktuba u maħlufa.

Filwaqt li ħadd m’għandu jnaqqas mill-validita’ u l-importanza tax-xhieda mogħtija b’affidavit jibqa’ dejjem id-dritt li x-xhieda jkunu eżaminati viva-voce. Ta’ l-inqas billi jkunu kontro-eżaminati.

Jidher li l-battalja ser tiġi miġġielda bi proċeduri iżjed milli fuq is-sustanza. Għax kif ġustament qed jintqal hu ftit diffiċli li tippretendi illi persuni imlaħħqin fil-Partit Laburista jitilgħu jixhdu quddiem il-Kumitat Eżekuttiv tal-PN!

Min huma x-xhieda u x’inhi is-sustanza ta’ dak li ser jitkellmu fuqu s’issa waqt li qiegħed nikteb għadu mhux magħruf. Jibqa’ imma l-fatt li jekk dak allegat għandu jkun eżaminat sewwa huwa fl-interess tal-PN li ma joħloqx barrieri proċedurali. JPO naħseb li jifhem li x-xhieda jekk iridu jkunu kredibbli ma jistawx jevitaw li ta’ l-inqas ikunu kontro-eżaminati. Jiġifieri l-persuna akkużata trid tkun f’possibilita’ li tgħarbel dak li qalu fl-affidavit. Dan jista’ jsir biss jekk ikunu lesti li jippreżentaw ruħhom għal dan l-iskop. L-affidavit biss, waħdu, għandu valur limitat.

Nistennew u naraw kif ser jiżviluppaw l-affarijiet.

Il-backbenchers tal-PN u l-botta dijabolika ta’ JPO

Silta mill-intervista li Andrew Azzopardi ghamel lil Carmel Cacopardo.

Jekk trid tara l-intervista kollha :

aghfas hawn ghall-ewwel parti

aghfas hawn ghat-tieni parti

Mistoqsija :  Kif tanalizza dak li seħħ fil-Parlament f’ dawn l-aħħar seba’ xhur?

Tweġiba : Il-mod kif aġixxew it-tlett membri parlamentari tal-PN (JPO, Franco Debono u Jesmond Mugliette)  naħseb li  kien wieħed żbaljat. Setgħu kienu kritiċi b’mod konsistenti tul il-leġislatura fis-sens li ressqu proposti konkreti u bil-vot tagħhom ġielgħu l-Gvern jieħu azzjon speċifika jew oħra.

Li għamlu hekk fil-fehma tiegħi kienu jkunu mhux biss iktar effettivi imma setgħu jagħtu rwol pożittiv lill-backbench fuq in-naħa tal-Gvern. Li l-backbench ikun kapaċi jieqaf lill-Gvern hu minnu innifsu fatt pożittiv imma huwa meħtieġ li l-enerġija tkun ikkanalizzata f’direzzjoni li tħares il-quddiem. Ma dawn it-tlett deputati hemm oħrajn li kienu kritiċi imma sfortunatament ma kien hemm l-ebda attentat li jikkordina l-inizzjattivi diversi tal-backbench nazzjonalista bħal per eżempju in-1922 Committee tal-Konservattivi Ingliżi. Dan in-nuqqas serva biex jirbaħ l-individwaliżmu fuq l-azzjoni favur il-ġid komuni. Ħsibt f’hekk meta smajt il-botta dijabolika ta’ JPO waqt id-dibattitu fuq il-mozzjoni RCC meta qal li kien hemm ta’ l-inqas 10 deputati oħra li xtaqu jagħtu l-appoġġ. F’dak il-mument JPO jidher li irrealizza li kien hemm il-potenzjal ta’ appoġġ li iżda ma ġiex ikkultivat.

Meta allura nqiesu lil dawn it-tlett deputati d-diffikulta hi li kif anke’ diġa ntqal minn bosta oħrajn il-motiv ta’  tnejn minnhom  jidher li kien prinċipalment wieħed negattiv.  Fil-każ tat-tielet wieħed ma tantx kien jidher konvint mill-ispjegazzjoni li huwa ta għal astjensjoni.

Naħseb li l-vot ta’ sfiduċja f’Carm Mifsud Bonnici bħala Ministru tal-Intern ma kienx ġustifikat. Dan deher iktar ċar mill-kummenti li ġew attribwiti lil Franco Debono immedjatament wara l-vot li jfisser biss illi dak il-vot kien riżultat ta’ animosita’ personali.

Lawrence Gonzi għandu tort strateġiku dwar dak li ġara dwar Carm Mifsud Bonnici. Kellu quddiemu żewġ mozzjonjiet: il-mozzjoni ta’ sfiduċja imressqa mill-Opposizzjoni u l-mozzjoni ta’ policy imressqa minn Franco Debono iktar minn xahar qabel. Meta Gonzi għażel u ta’ priorita’ lill-mozzjoni tal-Opposizzjoni fuq dik ta’ Franco Debono kien qed jisfida f’mument delikat ħafna u naħseb li sa ċertu punt ġieb l-sfiduċja b’idejh. Carm m’hux biss huwa vittma tal-attitudni ta’ Franco Debono iżda hu fuq kollox vittma tal-istrateġija żbaljata ta’ Lawrence Gonzi.

Il-mozzjoni dwar RCC kienet logħba ċess mill-Opposizzjoni li waqt li kulħadd kien iffukat fuq x’ser jagħmel Franco Debono fehmet kmieni dak li kien għaddej minn moħħ JPO u tagħtu l-għodda biex iwettqu. Jekk kienx hemm kompliċita’ jew le ma nafx imma hu ċar li kienet mossa maħsuba u kkalkulata bi preċiżjoni. L-argumenti fil-mozzjoni, li kieku huma minnhom, ma jirriflettux fuq l-imġieba ta’ RCC iżda fuq il-Gvern.

Sfortunatament JPO biss semma’ r-raġunijiet reali li immotivaw appoġġ għall-mozzjoni liema raġunijiet kienu primarjament ta’ natura personali u irrelevanti għall-mozzjoni.

Dan iġibni għal punt ieħor:  kemm hu għaqli li l-Gvern jagħmel ħatriet politiċi f’postijiet daqshekk sensittivi mingħajr l-approvazzjoni tal-Parlament? Għidt diversi drabi li RCC ma nqiesux li kien uffiċjal pubbliku. Tiegħu kienet ħatra politika. Baqa’ attiv politikament fil-PN u fl-istess ħin kien inkarigat mir-rappresentanza ta’ Malta fi Brussels. Dawn it-tip ta’ ħatriet, fil-fehma tiegħi, għandhom jiksbu l-approvazzjoni tal-Parlament permezz ta’ public hearing kif jagħmel is-Senat Amerikan dwar l-ambaxxaturi Amerikani.  Il-persuna li tkun ser tinħatar għandha tkun mgħarbla fil-pubbliku. Il-Parlament permezz ta’ wieħed mill-kumitati tiegħu għandu jesprimi opinjoni li jekk ma tkunx favorevoli għandha twassal biex il-ħatra ma ssirx.

Simon jiġbor il-frak

Simon Busuttil inkwetat għax il-PN maqsum. Fir-realta’ l-PN mhux maqsum iżda qiegħed jiddiżintegra. Kelli l-opportunita’ li nikkummenta kif l-Opposizzjoni ħejjiet il-lixka għal Franco Debono li jidher li għadu l-anqas induna x’bela’. Bis-sunnara b’kollox. Għax kieku kif tista’ tispjega li dan jidhirlu li għandu jkun kandidat f’isem il-PN fl-elezzjonijiet li jmiss?

Dan apparti dikjarazzjonijiet li għamel fil-passat li kien irreżenja mill-PN. Ngħid jien min ikun irreżenja kif jistenna li jerġa’ jkun kandidat għall-Partit li irreżenja minnu?

L-istorja ta’ JPO hi iktar kumplessa. Charlo Bonnici sejħilha “payback time”.  S’issa hekk jidher li kienet fil-konfront ta’ RCC.  L-attakki qieshom logħba ċess: l-oġġettiv reali ma jkunx dak li jidher mad-daqqa t’għajn.

Naqbel ma Simon Busuttil li Muscat ta’ kontribut għad-diġenerazzjoni tal-politika f’Malta. Kif għidt iktar il-fuq f’dan il-blog Muscat u l-Partit Laburista identifikaw il-punti debboli tal-PN u iffukaw l-attakki hemm. Ħolqu l-għodda li Franco u JPO sabu addattati għall-iskop tagħhom. Kif wara kollox nafu mid-dikjarazzjonijiet li għamlu t-tnejn li huma biex jispjegaw għaliex ivvutaw favur il-mozzjonijiet imressqa mill-Labour Party fil-Parlament.

Busuttil iżda ma jgħidilniex dwar il-kontribut ta’ Lawrence Gonzi. JPO spjega kif, fil-fehma tiegħu, Gonzi u dawk ta’ madwaru (il-klikka, jsejħilhom JPO) warrbu min-nofs lil kull min ma kienx ta’ ġewwa. Ma spjegax Busuttil kif inhu possibli tara għadu f’kull min iħares lejn il-ħidma tal-Gvern u l-istituzzjonijiet tal-pajjiż b’lenti kritika.

Waqt il-kampanja elettorali tal-2008 Gonzi imbotta lil Simon Busuttil biex jikkonvinċi li veru xtaq li “Flimkien kollox possibli”.  Pero dan ma ġarax. Għax dak li JPO sejjaħ apartheid politiku iktar intensifika minn Marzu 2008 lil hawn.

F’dan il-kuntest is-soluzzjoni ta’ Gonzi hi li jerġa’ jqabbad lil Simon Busuttil biex jorganizzalu l-laqgħat ma min jixtieq ikellmu! Biex dak li m’għamilx f’ħames snin jagħmlu issa!

Gonzi farrak u jidher li Simon ser  jiġbor il-frak !

L-aqwa li b’Gonzi moħħok mistrieħ!

Qed ifakkruni f’Bobby Fisher

Il-ħidma tal-membri parlamentari JPO u Franco Debono kemm dik parlamentari kif ukoll dik extra-parlamentari qed issir tixbah iktar lil logħba chess milli ħidma fi ħdan partit li xi darba kien jissejjaħ demokristjan.

Mhux qed nirreferi għal logħba chess kwalunkwe iżda lill-logħba għaċ-Championship tad-Dinja li kienet intlagħbet f’Reykjavik l-Iżlanda bejn l-Amerikan Bobby Fisher u ċ-Champion tad-Dinja taċ-Ċess ta’ dakinnhar Boris Spasky fl-1972!

Iktar mill-logħba innifisha dakinnhar kienu interessanti l-manuvri u t-teatrin ta’ Fisher intenzjonat biex jikkundizzjona psikoloġikament lil Spasky.

L-intervisti u l-kummenti ta’ JPO u RCC f’dawn il-jiem jiena nħares lejhom f’dan is-sens.

M’għandix dubju li saru elf manuvra fil-PN biex jipposizzjona ruħu aħjar waqt il-kampanja elettorali tal-2008. Uħud minn dak li sar u intqal nafuh. Imma għad hemm ħafna iktar li għadu mistur, u probabilment jibqa’.

Li RCC hu strateġista ħadd m’hu ser jiċħdu. Avolja kien hemm drabi li għamel żbalji goffi ukoll. Imma huwa għandu l-vantaġġ li “sempliċiment” jagħti l-pariri. Id-deċiżjonijiet jeħodhom ħaddieħor!

L-uniku diskors “onest” fil-Parlament dwar il-mozzjoni biex ikun ċċensurat RCC sar minn JPO. Dan għandu jkun rikonoxxut. Hu biss ma qagħadx jistaħba wara subgħajh biex jgħid ir-raġunijiet veri għala RCC kellu jwarrab. Il-Labour ipprovda l-mezz, JPO għamel użu minnu. Probabilment li l-Labour kien jaf eżattament x’inhu jagħmel. Kienet mossa kkalkulata bi preċiżjoni u bl-intenzjoni speċifika li taċċellera d-diżintegrazzjoni tal-PN. Mhux għax JPO ser ikollu xi appoġġ intern, għax naħseb li mhux ser ikollu appoġġ l-anqas minn dawk li jaħsbuha bħalu dwar RCC. Jekk dawn humiex 10 jew iktar ma nafx. Imma diffiċli nemmen li kien hemm xi ħadd daqshekk baħnan li wiegħed appoġġ lil JPO b’SMS! Is-suwiċidju politiku ma tantx hawn min jieħu pjaċir jipprattikah!

Din hi l-qagħda illum. Tal-biki. Kellu raġun Lawrence Gonzi jgħid li l-esperjenza fil-Parlament tat-Tnejn tal-ġimgħa l-oħra kienet waħda tal-biża’. Jiena nżid li ħdejn dak li jidher fuq ix-xefaq, dak li ġara fil-Parlament hu biss taħmil id-dras.

Jiddispjaċini ħafna nara lill-PN jaqa’ f’dan il-livell.

Il-PN hu wara kollox il-partit politiku li jiena u ħafna oħrajn iddedikajna żgħożitna biex nimmilitaw fih. M’għandi l-ebda dispjaċir li għamilt hekk għax fiż-żmien li jiena kont attiv fil-PN dan kien l-unika tarka għad-demokrazija fil-pajjiż. Sfortunatament taħt l-Avukat Lawrence Gonzi illum il-PN sar jirrappreżenta affarijiet oħra. Flok tarka għad-demokrazija sar staffa għall-poter akkost ta’ kollox. Għax kieku ma kienx hekk l-elezzjoni ġenerali ilha li issejħet.

X’ser jiġri iktar ma nafx. Jidher biss li jiem il-PN u jiem Lawrence Gonzi huma magħduda. It-tmiem hu fil-qrib.  U ma jistax ikun hemm tmiem agħar minn dak li jidher fuq ix-xefaq. Kollass intern. Partit mibni fuq prinċipji sodi jiżviluppa f’tarka tal-inkompetenza u l-opportuniżmu. Dan kollu qed iseħħ għax il-PN għażel li jinjora l-egħruq tiegħu.

Il-Partit Laburista ilu li għamel l-istess ħaġa. Il-logħba ċess li l-Labour qed jilagħab b’JPO, Franco u Jesmond hi rebħa tat-tattika fuq il-prinċipji. Għal mument il-Labour qed isikket il-prinċipji u qed jitmexxa minn strateġija politika ibbażata fuq il-gwadann immedjat. Għad jiddispjaċih għax fi ħdanu l-Labour fl-eżerċizzju li għaddej minnu li jaċċetta lil kulħadd tefa’ iż-żerriegħa għal repetizzjoni ta’ dak li qed jiġri illum f’data mhux il-bogħod .

Fid-dawl ta’ dan kollu hu ċar li l-PN ta’ Gonzi ma tistax tafdah. Il-Labour ta’ Muscat ma joffrix alternattivi. Hu partit bla prinċipji li nesa’ l-egħruq tiegħu.

Jibqa’ biss Alternattiva Demokratika li b’wiċċha minn quddiem tgħid lil kulħadd li magħha kulħadd jaf fejn hu qiegħed. Għalina ta’ AD kemm il-PN kif ukoll il-Labour huma żbaljati għax kontinwament qed jirriduċu l-politika f’logħba ċess fejn l-iktar importanti għalihom hu min ikollu l-poter f’idejh.

Il-pajjiż jixraqlu aħjar.

Bir-rogħda fuq it-tmun

Dak li ġara fil-Parlament nhar it-Tnejn 18 ta’ Ġunju 2012 għal uħud hu ħolma kerha. Forsi iktar minn hekk ukoll: ħmar il-lejl.

Il-vot biex ikun iċċensurat Richard Cachia Caruana u per konsegwneza jkun imġiegħel jirreżenja mill-kariga tiegħu ta’ Rapprezentant Permanenti Malti fi Brussels hu motivat minn raġunijiet li mhux biss huma dubjużi, imma fuq kollox li huma bla bażi legali. Ir-raġunijiet imsemmija fil-mozzjoni (ir-rwol tal-Parlament fil-proċess biex jiġi riattivat sehem Malta fil-Partnership for Peace) anke’ li kieku huma vera ma jippuntawx lejn RCC.  U billi ġie ippruvat li m’humiex raġunijiet veritieri dawn ir-raġunijiet iddikjarati suppost wasslu għal kollass tal-appoġġ għall-mozzjoni.

Ir-raġunijiet veri li immotivaw id-deċiżjoni huma differenti. Huma ċari.

L-Opposizzjoni m’għandhiex paċenzja tistenna li tasal l-elezzjoni. Identifikat membri parlamentari fuq in-naħa tal-Gvern li għandhom viżjoni imċajpra.

B’dak li qal Jeffrey Pullicino Orlando fil-Parlament (u bħal diversi oħrajn jiena smajtu live) ikkonvinċieni li d-deċiżjoni tiegħu li jivvota favur ħadha għal raġunijiet personali. Nifhem li RCC hu bniedem li jimbuttak u kultant iqażżek (ilni nafu iktar minn 35 sena). Imma xorta dawk m’humiex raġunijiet li jiġġustifikaw appoġg għall-mozzjoni tal-Opposizzjoni.

Min-naħa l-oħra Jesmond Mugliette ma nistax nifhem s’issa għalfejn ħa d-deċiżjoni li jastjeni. L-anqas hu ma jidher li hu konvint mir-raġunijiet li jagħti għax kull darba li tkellem s’issa sab diffikulta biex jispjega u jfisser ruħu.

Jibqa’ l-fatt li d-deċiżjoni ittieħdet. Rifless tal-pajjiż li ser iħalli Lawrence Gonzi warajh. Parlament li jiddeċiedi mingħajr raġuni. Rifless mhux biss tan-nuqqas ta’ viżjoni tal-Membri Parlamentari  imma ta’ Prim Ministru li m’għandu l-ebda kontroll. L-idejn fuq it-tmun għandhom ir-rogħda.

Spiċċa ż-żmien tal-par idejn sodi.

RCC kien uffiċjal politiku

 

Naħseb li r-raġunijiet li ġiebet l-Opposizzjoni biex tiġġustifika l-mozzjoni tagħha kontra RCC kienu ftit inġebbda, u jekk xejn iktar kienu jiġġustifikaw mozzjoni ta’ sfiduċja f’Gonzi innifsu. Għax ngħiduha kif inhi: RCC ma ħa l-ebda deċiżjoni li jinqabeż il-Parlament. Jekk kien hemm din it-tip ta’ deċiżjoni, din ittieħdet mill-Gvern u r-responsabbilta’ għal dan hi ta’ Lawrence Gonzi biss u ta’ ħadd iktar.

Iktar kienu jagħmlu sens ir-raġunijiet li ġieb Jeffrey Pullicino Orlando, li minkejja dak li qal, kien hemm element qawwi ta’ tpattija personali fl-argumentazzjoni tiegħu.  Jeffrey ġieb argumenti li kienu jikkuntrastaw ma dak li qalet l-Opposizzjoni u fi kwalunkwe pajjiż demokratiku kienu jwasslu għal riżenja ferm kmieni ta’ RCC, kif wara kollox jidher li hu stess kien lest li jagħmel hekk kif tressqet il-mozzjoni tal-Partit Laburista.

Kien hemm  min argumenta li m’huwiex korrett li iċ-ċivil (jew aħjar uffiċjali pubbliċi – għax RCC kien uffiċjal pubbliku) jkunu mitluba jagħtu kont ta’ egħmilhom lill-Parlament. It-tweġiba tiegħi hi waħda: min jokkupa ħatra politika għandu jagħti rendikont politiku.

RCC kien uffiċjal pubbliku b’differenza: il-ħatra tiegħu kienet waħda determinata biss minn kriterji politiċi. Aġixxa bħala politiku billi ipparteċipa fil-laqgħat tal-Kabinett. Kien ukoll attiv politikament fl-Eżekuttiv tal-PN. Kien jeżerċita poter politiku – kważi bla limitu. Allura huwa xieraq li kien meħtieġ li jagħti kont politiku.

Il-Ġulġlien ta’ Lawrence Gonzi

 

Il-lejla smajt lill-Prim Ministru jgħid li persuna akkużat bl-agħar delitti kellu iktar possibilita li jiddefendi ruħu milli kellu Richard Cachia Caruana in konnessjoni mal-mozzjoni ppreżentata fil-Parlament kontra tiegħu.

Interessanti ħafna x’sentimenti għandu l-Onorevoli Lawrence Gonzi.

Taf li jiena hekk ukoll ħsibt meta fi tmiem April 2007 il-MEPA, responsabbilta politika ta’ Ministru fil-Kabinett tiegħu, iddeċidiet li ma tħallinix nibqa’ naħdem bħala uffiċjal investigattiv fl-uffiċċju tal-Uffiċjal tal-Verifika tal-MEPA.

Ħasra li dakinnhar Lawrence Gonzi ma kellux dawn is-sentimenti.

Taf li ġiebli qalbi ġulġliena?

Id-destinazzjoni tal-Opposizzjoni

Dak li għaddej fil-Parlament bħalissa hu serju ħafna.

L-ewwelnett hu serju fih innifsu li l-Parlament jiddiskuti mozzjoni ta’ ċensura f’Ministru. Hemm bżonn li jkun hemm iktar okkazjonijiet fejn Membri tal-Parlament li jkollhom il-fehma li Ministru jew ieħor naqas iġibu l-materja għad-diskussjoni.

Imma dak li qed jiġri issa fil-Parlament m’huwiex biex jiġi diskuss l-operat ta’ Ministru li naqas jew ta’  Ministeru li ma ħadimx.  L-affarijiet illum fil-Ministeru tal-Intern m’humiex wisq differenti milli kienu meta kien Ministru tal-Intern Tonio Borg matul il-perjodu 1998-2008. Pjuttost huma ftit aħjar.  Imma matul dawk l-għaxar snin l-Opposizzjoni Laburista ma ressqet l-ebda mozzjoni ta’ ċensura fil-Ministru tal-Intern.

Fil-qasam tal-ambjent hemm disastru. Iżda l-ebda mozzjoni ta’ ċensura ma tressqet kontra Mario de Marco.

Fil-qasam tal-agrikoltura u s-sajd kif ukoll fil-qasam tar-Riżorsi l-affarijiet m’humiex sewwa. Iżda l-ebda mozzjoni ta’ ċensura  ma tressqet kontra Ġorġ Pullicino.

Fl-Enemalta u l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma l-affarijiet huma ferm il-bogħod milli jkunu sewwa. Iżda l-ebda mozzjoni  ta’ ċensura ma tressqet kontra Tonio Fenech.

L-Opposizzjoni ressqet ukoll mozzjoni ta’ ċensura kontra Richard Cachia Caruana.

Dwar Richard Cachia Caruana u Carm Mifsud Bonnici tkellem b’mod kritiku Franco Debono. Għamel dan għar-raġunijiet tiegħu li spjega fil-pubbliku. Bħalissa l-Opposizzjoni taf kif jaħsibha Franco Debono fuq dawn it-tnejn min-nies u qed tipprova tisfrutta l-opportunita li għandha quddiema. L-ambjent, l-agrikultura, is-sajd, ir-rizorsi, l-enerġija u l-ilma għandhom importanza inqas għal Franco Debono f’dan il-mument meta tqabbilhom mal-Ministeru għall-Intern jew ma  Richard Cachia Caruana.

Li qegħda tagħmel l-Opposizzjoni hi ħaġa sempliċi ħafna: sabet punt dgħajjef tal-Partit fil-Gvern u qed tattakkah fejn iweġġa’. Hi għażla politika tal-Opposizzjoni li ssib fejn il-Gvern hu l-iktar debboli u tiftaħ attakk feroċi . Ilha għaddejja b’din l-istrateġija minn Novembru meta tressqet il-mozzjoni dwar Austin Gatt li dwarha, Franco Debono wara li għamel ħafna dikjarazzjonijiet favur il-mozzjoni bidel il-ħsieb u astjena.

Jidher li l-Opposizzjoni  ser tibqa’ għaddejja b’din l-istrateġija sakemm tinfed u jkollha vot favur tagħha.  Lil min tolqot u tweġġa’ fil-proċess m’hux wisq ta’ relevanza għaliha. L-oġġettiv tal-Opposizzjoni hu l-kollass tal-Gvern. Dan il-kollass, bid-dikjarazzjonijiet ta’ Franco Debono jidher li hu possibli.

Meta l-Opposizzjoni titlob iċ-ċensura ta’ Ministru u dak il-Ministru jsib l-appoġġ ta’ sħabu kollha ifisser li l-attakk fuq il-Ministru hu ukoll attakk fuq il-Gvern kollu. Għax meta l-Gvern jagħżel li jiddefendi lill-Ministru ifisser li qed jagħtih l-appoġġ u jidentifika ruħu miegħu. Dan wara kollox hu t-tifsira tad-dutrina tar-responsabbilta kollettiva. Il-Gvern bid-difiża li qed jagħmel lil Carm Mifsud Bonnici qed jgħid bla tlaqliq li r-responsabbilta’ mhiex ta’ Carm iżda hi waħda kollettiva tal-Gvern. Għalhekk  attakk (politiku) fuq membru tal-Gvern qed jiġi ikkunsidrat li hu attakk politiku fuq il-Gvern kollu.

X’ser jiġri  nhar l-Erbgħa naħseb li ħadd m’għandu idea. L-iktar meta wieħed iqis li saru diversi dikjarazzjonijiet li imbagħad ma issarfux.

Nistennew u naraw fejn ser tasal l-Opposizzjoni.

Sadanittant il-ħin għaddej. Dak ma jistenna lil ħadd.

Bejn biċċa deputat u biċċa ambaxxatur

Fil-Parlament bħalissa għaddej il-proċess ta’ RCC. L-eċċellenza tiegħu hu l-ambaxxatur ta’ Malta għall-Unjoni Ewropea.

Fil-waqt li hemm ħafna x’tikkritika fl-imġieba ta’ RCC, prinċipalment li jippretendi li hu superjuri u li jħares lejn kulħadd qiesu dubbien, naħseb li l-kritika tal-Opposizzjoni hi żbaljata.

Anke jekk għas-saħħa tal-argument wieħed kellu jaċċetta li RCC ta’ parir li l-Gvern jaqbeż il-Parlament huwa u jimplimenta l-politika tiegħu dwar il-Partnership for Peace il-kritika għandha tkun indirizzata lejn Lawrence Gonzi bħala Kap tal-Gvern u mhux lejn biċċa ambaxxatur. Għax l-ambaxxatur, kemm jekk biċċa kif ukoll jekk sħiħ qiegħed hemm biex jimplimenta dak li jiddeċiedi l-Gvern. Issa jista’ jkun li Richard jippretendi li minbarra li hu biċċa ambaxxatur hu ukoll biċċa Prim Ministru. Jista’ jkun li f’xi kuritur ftaħar li hu kien wara l-idea kollha tal-PfP. Imma jibqa’ l-fatt li d-deċiżjoni ma jeħodiex hu. Għax hu kulma hu biċċa ambaxxatur.

Sfortunatament għal RCC id-deċiżjoni li ser tittieħed tiddependi biss minn dak li ser jagħmel il-biċċa deputat Franco Debono.