Il-proposti ghall-koalizzjoni fil-qosor (3) It-Trasport

logo2008_web3.jpg

Illum ser nifoka fuq il-proposti li l-Manifest ghall-Koalizzjoni jaghmel dwar it-Trasport.

Il-Manifest jidentifika dawn il-prijoritajiet :

1. Liberalizzazzjoni tat-trasport pubbliku, b’mod li jsir efficjenti u accessibli ghall-but ta’ kulhadd.

2. Min icedi l-licenzja tas-sewqan ikun intitolat ghal servizz ta’ trasport pubbliku bla hlas kif ukoll id-dritt li jixtri mutur ta’ qawwa zghira minghajr taxxi ta’ registrazzjoni jew tat-triq. Il-buslanes ghandhom jizdiedu u jkunu accessibli ghal dawn il-muturi kif ukoll ghall-vetturi li ma jniggsux.

3. Jigu introdotti skemi ta’ parkegg ghar-residenti fil-lokalitajiet kollha.

4. Tigi identifikata l-ahjar sistema ta’ trasport tal- massa biex tlahhaq mal-isfidi tas-seklu 21. Sa tmiem il-legislatura s-sehem tal-AD fi Gvern ta’ Koalizzjoni twassal ghal decizjoni fuq l-ahjar sistema u l-bidu tal-implimentazzjoni taghha.