Bħan-nagħaġ ta’ Bendu

naghag-ta-bendu

Il-viżjoni li għandu l-Partit Nazzjonalista dwar il-politika fMalta tipprova tittratta lill-votanti bħan-nagħaġ ta Bendu. Għax il-ħarsien tad-demokrazija u d-drittijiet fundamentali, skond il-PN u s-segwaċi fidili tiegħu, huma assigurati biss permezz tal-Partit Nazzjonalista u għaldaqstant it-taqbida t-tajba tista issir biss permezz tiegħu u taħt it-tmexxija tiegħu.

Għal uħud, il-pluraliżmu hu tajjeb biss għaċċikkulata u, forsi, ftit għax-xandir!

Matul ix-xhur li ġejjin, bħalma jiġri kważi qabel kull elezzjoni ġenerali, bla dubju qed tikber l-għajta tal-Partit Nazzjonalista u ta dawk li jinċensawh dwar il-ħtieġa ta koalizzjoni kontra Joseph Muscat u l-Partit Laburista u dak kollu li dawn jirrappreżentaw.

Il-politika ta Simon Busuttil tidher differenti minn dik tal-predeċessur tiegħu. Lawrence Gonzi kien esprima lilu innifsu diversi drabi kontra anke l-idea innifisha ta koalizzjoni li ġieli ddeskriviha bħala kalċI avvelenat li jippreferi li ma jmissx.

Imma fir-realtá, għalkemm Simon Busuttil qed jipprietka ħafna dwar koalizzjoni kontra l-korruzzjoni, fil-prattika qed imexxi l-quddiem process ta assimilizzazzjoni ta kull min jaħseb li jista jikkompeti lill-Partit Nazzjonalista għall-voti, anke bl-iżjed mod remot. Beda bSalvu Mallia li illum hu parti mill-Partit Nazzjonalista u presentement għaddej bil-proċess tal-assimilazzjoni tal-partit ta Marlene Farrugia. Milli qed jingħad jidher li dan il-proċess wasal fit-tmiem tiegħu.

Koalizzjoni ma issirx billi nimxu bħan-nagħaġ ta Bendu wara l-Partit Nazzjonalista. Imma issir bejn partiti politiċi differenti wara li dawn jaqblu fuq programm politiku komuni kif ukoll dwar il-mod kif dan għandu jitwettaq. Għandi dubju kemm il-Partit Nazzjonalista qatt jista jasal li mhux biss jagħmel xi forma ta kompromess fuq il-proposti li jrid ipoġġi quddiem l-elettorat, imma iktar minn hekk dwar kemm hu lest li jaċċetta li jikkampanja ukoll favur ideat u idejali ta partiti politiċI oħra. Għax jekk ser nitkellmu fuq koalizzjoni pre-elettorali jfisser li jrid ikun ifformulat programm politiku aċċettabbli għall-elementi kollha ta din il-koalizzjoni.

Programm politiku ta koalizzjoni pre-elettorali jinvolvi ferm iktar minn ġlieda kontra l-korruzzjoni u t-tisħiħ tat-tmexxija tajba fl-istrutturi tal-istat. Jinkludi firxa sħiħa ta oqsma li dwarhom partiti politiċi differenti għandhom fehmiet differenti. Xi drabi differenzi żgħar imma xi minn daqqiet differenzi sostanzjali. Dan ma jgħoddx biss għall-politika ambjentali, imma jgħodd ukoll għall-edukazzjoni, għall-politika soċjali kif ukoll għall-politika fiskali, dik ekonomika u dik kulturali, fost oħajn.

Koalizzjoni politika teħtieġ li tkun mibnija fuq dan il-pedament bażiku, jiġifieri ftehim programmatiku, inkella ma jkollix direzzjoni jew skop ċar għajr li tiġbor lil kulħadd fmerħla waħda l-uniku skop reali li jidher li għandu bħalissa l-Partit Nazzjonalista.

Koalizzjoni li issir bxi mod ieħor tkun biss ezerċizzju li jittratta lill-Maltin bħan-nagħaġ ta Bendu.

ippubblikat fuq Illum : 12 ta’ Frar 2017

 

Basics for coalition building

green-light

It happens on the eve of most general elections in Malta. We are once more being bombarded with comments emphasising the need to set up a pre-electoral coalition in order to present a united opposition to Joseph Muscats Labour Party.

The Leader of the Opposition, as a self-appointed messiah, has reiterated many a time that the country can only be delivered from the clutches of corruption if it unites under his leadership in opposition to Joseph Muscat, the Labour Party and all that they represent. It is claimed that he can deliver us from all evil!

In public fora, Simon Busuttil speaks in favour of setting up a coalition against corruption, yet privately – far away from the glaring spotlight – he is actively working on trying to assimilate within the Nationalist Party those whom he thinks can help increase his own partys vote tally. He has successfully recruited Salvu Mallia and is apparently currently in the final stages of the process of assimilating Marlene Farrugias Democratic Party within the Nationalist Party.  

In my view this can in no way be described as the manner in which to go about assembling a pre-electoral coalition of political parties. Rather, it is an attempt by the Nationalist Party at cannibalising other political parties, an exercise which, in fairness, has been going on for years. Just like the Labour Party, the Nationalist Party has, to date, demonstrated that the only coalition that made any sense to them was the one within their own parties, as both of them have, over the years, developed into grand coalitions – at times simultaneously championing diametrically opposed causes.

Real pre-electoral coalitions are assembled in a quite different manner. They should be formed on the basis of a commonly agreed political platform – one which plots an agreed electoral programme as well as the manner in which this should be implemented by the coalition partners.

Given its method of operation to date, I have reasonable doubts as to whether the Nationalist Party is able to compromise on its electoral pledges as well as to whether it can ever agree to take on board (at least) the basic issues championed by the other political parties with which it may seek to form a coalition. If a pre-electoral  coalition is ever to be formed, the coalitions electoral platform must be acceptable to all the constituent elements of that coalition.

An agreed electoral platform would address much more than issues of corruption and governance – on which there is a general common position. An agreed electoral platform would necessarily be all-embracing and range from environmental matters to education, social, economic, fiscal and cultural policy, as well as all other matters so essential in running the country.

A pre-electoral coalition must of necessity be constructed on the basis of this agreed electoral platform, a crystallisation of thought and political direction shared by the political parties forming the coalition. The process to achieve such an agreed shared electoral platform is long and laborious, as a multitude of red lines have to be agreed on or else overcome. It is an exercise that should be based on mutual respect in contrast to the often acrimonious relationship so prevalent in local politics.

By its very nature, a pre-electoral coalition, if formed, signifies a commitment to do away with, once and for all, two-party politics and consequently signifies the substitution of the politics of confrontation with the politics of consensus.

This would be a watershed in Maltese politics and this is the real challenge, if we wish to move forward.

published in The Malta Independent on Sunday: 12 February 2017

Koalizzjoni ? Ma min ?

Silta mill-intervista li Andrew Azzopardi ghamel lil Carmel Cacopardo.

Jekk trid tara l-intervista kollha :

aghfas hawn ghall-ewwel parti

aghfas hawn ghat-tieni parti.

Mistoqsija :  L-AD tikkonsidra tagħmel koalizzjoni ma’ wieħed mill-partiti l-kbar?  Jekk jinħoloq dan ix-xenarju liema partit tagħżlu?

 

Tweġiba : It takes two to tango.

L-idea ta’ koalizzjoni kienet minfuħa ftit iżżejjed waqt il-kampanja elettorali tal-2008. Teoretikament hemm żewġ possibilitajiet għal koalizzjoni. Jew qabel elezzjoni ġenerali inkella wara, meta jkun magħruf ir-riżultat.

Fix-xenarju Malti koalizzjoni pre-elettorali jkollha l-iskop illi partit kbir bħall-PN jew il-PL jiftiehem ma’ AD biex jiġi ppreżentat front wieħed elettorali. Bħala riżultat jingħaddu flimkien il-voti taż-żewġ partiti fl-ewwel għadd. B’hekk ikun iktar possibli li t-total tal-voti miksuba jkun maġġoranza assoluta jew relattiva u per konsegwenza il-front uniku ppreżentat jkun intitolat għall-maġġoranza ta’ siġġijiet parlamentari. Fil-prattika li jkun qed isir hu li l-partit il-kbir ikun qed jutilizza l-voti li jgib il-partit iż-żgħir billi jipprovdi mekkaniżmu biex dawn jingħaddu flimkien. Bil-liġi elettorali li għandna biex dan iseħħ ikun meħtieg li tkun ippreżentata lista elettorali waħda li fiha tiġbor il-kandidati kollha taż-żewġ partiti.

Issa AD m’hiex disposta illi tippreżenta l-kandidati tagħha taħt l-ebda isem ħlief dak ta’ Alternattiva Demokratika. Allura din il-possibilta’ ta’ koalizzjoni pre-elettorali hu ċar li  m’hux possibli li tkun ikkunsidrata u dan sakemm ma jkunux emendati l-liġijiet elettorali.

Koalizzjoni wara l-elezzjoni ġenerali tiddependi l-ewwel minn jekk ikollokx membri parlamentari eletti w it-tieni minn jekk il-membri parlamentari eletti jkunux meħtieġa biex tkun iffurmata maġġoranza parlamentari.  Jekk dan ikun neċessarju kollox imbagħad ikun jiddependi minn ftehim programmatiku f’liema każ AD timxi mal-programm elettorali tagħha u dan billi tiffoka fuq l-issues prinċipali u tipprova tasal fi ftehim fuq issues oħra.

Dan kollu jfisser li AD fil-preżent m’għandha l-ebda preferenza partikolari għal koalizzjoni. Jekk jinqala’ l-każ tista’ tiftiehem ma dak il-partit li miegħu tasal fi qbil fuq programm politiku ta’ ħidma li jkun ibbażat fuq il-programm elettorali. Imma dan biss wara riżultat elettorali li joħloq il-ħtieġa li tkun iffurmata koalizzjoni.

Il-programm elettorali ta’ AD għall-elezzjoni li ġejja kważi lest. L-Eżekuttiv tal-Partit diġa iddiskuta kważi l-kapitli kollha b’mod individwali. Jonqos l-aħħar tlett kapitli  li ser niddiskutuhom dalwaqt. Wara nerġgħu naraw il-programm elettorali kollu b’mod komplet u integrat. Imbagħad ikun lest għal-konsiderazzjoni tal-laqgħa ġenerali.

Id-Divorzju : ħawwadni forsi nifhem (3)

(3) Bejn kalkoli u realta’  

L-issues f’dan id-dibattitu qed jiżviluppaw kontinwament. Il-posizzjonijiet huma fluwidi ħafna b’mod partikolari fiż-żewġ partiti l-kbar. L-ebda wieħed mill-partiti l-kbar m’hu kompatt. Dan hu normali f’pajjiż demokratiku u f’soċjeta’ li qed tinbidel. 

Il-PN ħa posizzjoni kontra l-introduzjoni tad-divorzju.  Huwa konxju li fil-PN innifsu hemm opinjonijiet oħra. Mhux biss ta’ dawk li esprimew ruħhom pubblikament. Iżda ukoll ta’ dawk li fissru l-fehma tagħhom wara l-bibien magħluqin. Kemm fil-laqgħat formali tal-Kumitat Eżekuttiv tal-PN kif ukoll f’laqgħat oħra informali li jsiru kontinwament.

M’għandix dubju li fil-grupp parlamentari tal-PN hemm min ser isibha diffiċli biex jittraduċi fehma favur id-divorzju b’vot favur fil-Parlament. Dan minħabba l-kalkoli politiċi. Dan hu riżultat tal-fatt li s-soċjeta’ tagħna qed tinbidel bil-mod. Dak li qed jgħidu u jagħmlu l-Membri Parlamentari mhux neċessarjament li jirrifletti l-valuri tal-votanti. 

Il-familja ukoll qegħda fi stat ta’ metamorfosi. Il-familja reali m’għadhiex dik tradizzjonali iżda l-istat miexi bil-mod wisq biex jirrikonoxxi l-uġiegħ ta’ nies u l-forom ġodda ta’ familja li ilhom is-snin li nibtu fostna. Mhux il-punt jekk taqbilx jew le. Iżda li tiftaħ għajnejk għar-realta. 

Il-Labour għandu nukeju immexxi minn Joseph Muscat u rappresentat prinċipalment minn Evarist Bartolo li jaċċetta d-divorzju. Pero’ għandu numru mhux żgħir ta’ Membri tal-Parlament li huma inċerti dwar x’ser jagħmlu. Ta’ l-inqas dik l-impressjoni li jagħtu ħafna minnhom ħlief Adrian Vassallo li fuq din il-materja tad-divorzju għandu ideat ċari u huwa iktar konservattiv mill-PN.  Bosta mill-Membri Parlamentari l-oħrajn qed jistudjaw, huma inċerti, għad iridu jaqraw il-liġi, qed jieħdu l-pariri …………. għadhom qed jagħmlu l-kalkoli.

Il-Labour qiegħed fi stat ta’ transizzjoni bejn il-veduti konservattivi li qed tirriġetta bil-mod s-soċjeta’ Maltija u viżjoni progressiva tas-soċjeta li tirikonoxxi l-uġiegħ tan-nies u r-realta’ ta’ forom alternattivi ta’ familja.

Alternattiva Demokratika (AD) hi l-uniku partit politiku kompatt dwar id-divorzju. Il-fatt li  hu partit żgħir u bi storja riċenti hu ta’ relevanza kbira għal dan.

AD biss għandha l-appoġġ tal-votanti tagħha favur id-divorzju. Dan għax sa mit-twaqqif ta’ AD fl-1989 iddikjarat ruħha favur id-divorzju u inkludiet proposti konkreti f’dan is-sens f’kull programm elettorali u ċjoe f’dawk għall-elezzjonijiet ġenerali tal-1992, 1996, 1998, 2003, 2008.   

 

Qegħdin f’salib it-toroq : fit-triq diffiċli bejn il-kalkoli u r-realta’. L-uġiegħ tan-nies qiegħed hemm fejn jarah kulħadd jistenna l-Parlament jiċċaqlaq.

Ir-referendum jidher li ser ikun l-għodda magħżula biex tħoll il-kobba. M’hiex l-aħjar għodda. Għax id-drittijiet ċivili naddottawhom billi nimmaturaw u nifhmu li hemm opinjonijiet differenti li jistgħu jeżistu flimkien. Opinjoni ma teskludix oħra.

M’huwiex faċli li tgħid x’ser tkun il-konkużjoni. Għalhekk l-inċertezza fost il-Membri tal-Parlament li huma imdorrijin jiddeċiedu f’termini ta’ maġġoranza u minoranza hi kbira.

Għad jonqos ir-rispett ta’ opinjonijiet differenti u r-rikonoxximent tal-fatt li forom differenti ta’ familja diġa’ jezistu.  Avolja l-istat Malti ma jirrikonoxxihomx. L-introduzzjoni tad-divorzju hu pass importanti f’din it-triq tal-għarfien tar-realta’. L-uġiegħ tan-nies qed jistenna.