Lenti fuq ir-rewwixta: 3) Il-ġarra ġejja w sejra

Uħud qed jgħidulna li ħadd m’hu ikbar mill-partit. Jgħidulna hekk biex ifissru li l-Membri Parlamentari għandhom ibaxxu rashom għat-tmexxija meta jitkellem il-Leader.

Il-Partit hu kbir skond kemm jirrispetta lill-membri tiegħu. Kemm jirrispetta l-liberta’ tal-ħsieb tagħhom. Dan ir-rispett jintwera mhux fil-konfront ta’ min jikkonforma ruħu iżda fil-konfront ta’ min hu kritiku. Għax ngħiduha kif inhi, x’mertu hemm li tirrispetta lil min jaqbel miegħek?  Hemm il-mertu fir-rispett meta dan tesprimieh fil-konfront ta’ min jikkritikak!

Il-kritika b’mod partikolari meta tkun kostruttiva ssaħħaħ kemm lil min jagħmilha kif ukoll lil min għandu l-paċenzja li jiftaħ widnejn u mhux biss jisma’ iżda fuq kollox jagħti kaz. Nikbru meta nikkonfrontaw l-ideat u nevitaw il-paroli vojt u l-insulti fil-konfront ta’ min għandu ideat differenti.

Nies b’moħħ magħluq ser jibqgħu jeżistu. Dawn jikkundannaw lil min ma jaqbilx magħhom għal dik li b’mod dispreggjattiv isejħu l-miżbla tal-istorja. Għalihom għandek valur biss meta taqbel magħhom. Il-bqija m’int xejn.

Dawn huma l-egħruq tar-rewwixta.

Ir-rewwixta hi r-riżultat ta’ Partit li jisma’ imma ma jagħtix każ, b’mod partikolari b’mod repetut.

Kif ngħidu l-ġarra ġejja w sejra fl-aħħar tinkiser.

Lenti fuq ir-rewwixta : 2) Lealta’ tal-lastku

Meta nitkellmu dwar dak li għaddej bħalissa fil-Parlament id-diffikulta għall-pubbliku hi jekk il-Membru Parlamentari jaqbiżx il-linja immaġinarja tal- “lealta’”.

Lejn min għandhom ikunu leali l-Membri tal-Parlament?

Kif nifhimha jiena l-lealta’ tal-Membru Parlamentari dejjem hi lejn dak li jemmen. Li jkun konsistenti miegħu nnifsu u ma dak li tiddettalu l-kuxjenza tiegħu. Imbagħad wara tiġġudika l-istorja.

Hekk għamel il-Membru Parlamentari Għawdxi Kurunat Attard fl-ewwel seduta tal-Parlament fi Frar 1962 meta qasam il-Kamra u abbanduna l-Partit Demokratiku Nazzjonalista (ta’ Herbert Ganado)  u ngħaqad mal-PN ta’ Ġorġ Borg Olivier. Bil-vot tiegħu Borg Olivier fil-Gvern kellu 26 vot minn 50. Mingħajru kellu 25. Mingħajr il-vot ta’ Kurunat Attard  il-Gvern seta’ kellu diffikulta anke’ dwar il-kisba tal-Indipendenza ta’ Malta.  Wara li qasam il-Kamra Kurunat Attard baqa’ jitla’ fil-Parlament elezzjoni wara l-oħra sal-1987 meta ħadet postu fil-Parlament bintu Giovanna Debono. L-istorja tat il-ġudizzju tagħha.

Hekk ukoll għamel Alfred Baldacchino li qasam il-Kamra fl-1974 meta telaq il-PN u ngħaqad mal-Labour. Bil-vot tiegħu il-Gvern Laburista immexxi minn Dom Mintoff kellu 29 vot. Mingħajru kellu 28 minn 55 u ma setax jemenda l-Kostituzzjoni li kif kienet dakinnhar kienet teħtieġ 29 vot favur biex tkun emendata. (L-Ispeaker għalkemm ma kellux vot kien jgħodd bħala membru tal-Kamra. Għalhekk il-maġġoranza rikjesta għall-emendi Kostituzzjonali kienet ta’ nofs 56 li jigi 29. Illum l-Ispeaker m’għadux jingħadd!)

Ġorġ Borg Olivier  laqa’ lill-Kurunat Attard fil-PN. Ma qallux biex ikun leali lejn il-votant u jmur lura fil-Partit Demokratiku Nazzjonalista. Anke Dom Mintoff laqa’ lil Alfred Baldacchino: ma qallux ikun leali lejn il-votanti u jmur lura fil-PN!

Il-lealta’ kif definita fil-Parlament dejjem kienet waħda tal-lastku! Min iġebbed l-iżjed! Kif jaqbel fil-mument.

Il-lealta’ tal-Membru Parlamentari lejn dak li jemmen għandha twasslu biex isostni l-programm elettorali li hu intrabat miegħu waqt il-kampanja elettorali. Huwa dan l-għodda li bih il-Membru Parlamentari jgħarbel lill-Gvern fil-ħidma tiegħu fil-Parlament. Inkluż meta l-Kabinett innifsu jiddevja mill-programm elettorali jew ifittex li jagħmel affarijiet li jkunu inaccettabbli.

Il-Membru Parlamentari huwa obbligat li japoġġa l-programm politiku tal-Partit li f’ismu ġie elett imma għandu ukoll l-obbligu li ma jkunx servili. Il-lealta’ tiegħu m’hiex inkondizzjonata. Irid jimxi m’għajnejh miftuħin beraħ, b’leħen kritiku.

F’dan il-kuntest il-vot ta’ sfiduċja hu miżura estrema li jkun ġustifikat li jintuża biss jekk il-bibien jingħalqu u ma jħallux lill-Membru Parlamentari jagħmel xogħolu.

(darba oħra 3: Il-ġarra ġejja w sejra)

Lenti fuq ir-rewwixta : 1) Il-karrotti

Ir-rewwixta li għaddejja bħalissa fil-Parlament fil-fehma tiegħi taf il-bidu tagħha  lir-rwol sekondarju li għandu l-backbench fuq in-naħa tal-Gvern.

Kellna diversi membri parlamentari li kienu kritiċi tal-Gvern tul din il-leġislatura, b’kull wieħed minnhom iżid id-doża. Jesmond Mugliette, Jean Pierre Farrugia, Robert Arrigo, Jeffrey Pullicino Orlando u dan l-aħħar xhur Franco Debono. Ftit li xejn kien hemm komuni bejniethom. Ilkoll ġejjin minn distretti differenti. Kuntrarjament għal li jiġri fil-Parlament ta’ diversi pajjiżi Ewropej jidher li ma kien hemm l-ebda koordinazzjoni bejniethom. Kulħadd ħadem għal rasu. Li ħadmu flimkien ir-riżultati kienu jkunu differenti u iżjed posittivi.

L-ewwel riflessjoni hi dwar ir-rwol tal-backbench.  Tradizzjonalment dan kien meqjus bħala il-qaddej fidil tal-front bench, iħejji ruħu sa ma jingħoġob biżżejjed biex jieħu promozzjoni ħalli jkun jista’ jservi lit-tmexxija.

Il-ħolqien tal-grad ta’ Assistent Parlamentari, l-ekwivalenti tal-Parliamentary Private Secretary fil-House of Commons, jiena nqiesu f’din id-direzzjoni.  Karrotta u sarima fl-istess ħin tant li kien hemm min ma aċċettax il-ħatra ta’ Assistent Parlamentari.

Karrotti oħra li tqassmu kienu postijiet eżekuttivi bħalma huma c-Chairmanship ta’ Kunsill tax-Xjenza u t-Teknoloġija u c-Chairmanship tal-Kumitat Konsultattiv dwar l-Industrija tal-Bini.

Dan kollu huwa aljenazzjoni mill-funzjoni vera tal-membri parlamentari li hi li jissorveljaw il-ħidma tal-Gvern billi kontinwament jitolbuh jagħti kont ta’ egħmilu.

Dak li għamlu Mugliette, Farrugia, Arrigo, Pullicino Orlando u Debono. Setgħu għamluh aħjar, imma jekk iħarsu lejn il-ħidma ta’ dawk li ġew qabilhom ftit li xejn isibu x’jispirhom.

Ir-rewwixta qegħdet il-pedament għal backbench attiv li jirrifjuta li joqgħod kwiet, bil-karrotti jew mingħajrhom.

(darba oħra : 2. Il-lealta’)

Iċ-Chewing Gum fil-Parlament

Smajt b’attenzjoni l-parti l-kbira tad-diskorsi li saru fil-parlament dwar il-liġi tad-divorzju. Għandi rispett kbir lejn dawk il-membri parlamentari kollha li iddikjaraw li ivvutaw LE għax hekk qaltilhom il-kuxjenza. 

Imma fil-waqt li nirrispetta l-għażla tagħhom naħseb li b’din id-dikjarazzjoni li għamlu tefgħu dawl fuq il-kredenzjali demokratiċi tagħhom. Għax fi ftit kliem qalulna li r-referendum għalihom kien ikollu sinifikat BISS li kieku rebaħ il-LE.

Tajjeb li mxew skond il-kuxjenza imma l-kredenzjali demokratiċi tagħhom bħaċ-chewing gum.

“Raise in Honoraria for Cabinet Ministers Uncalled For” AD

Press Release/Stqarrija Stampa 9/6/2011

 Alternattiva Demokratika – The Green Party said that the raise in salaries for Cabinet Ministers, as proposed by the Nationalist Government is uncalled for.

Michael Briguglio, AD Chairperson, said that “it is ironic that whilst workers were given a miserable 1.16 Euro weekly increase in the last budget, and when Malta’s COLA mechanism is not reflecting real cost of living increases, the same Government is giving a 500 Euro weekly increase to Cabinet Ministers.”

“AD agrees with the Labour Party proposal for a Commission to study Ministers’ and MPs’ salaries. However, we also believe that parliament should be reformed in order that it can become a full-time professional institution, and not one made up of part-timers, many of whom consistently fail to attend parliamentary sittings. We believe that salary increases and adjustments of Cabinet Ministers and Members of Parliament should be related to the quality of the work delivered by office holders and MPs.”

 

“Iż-Żieda fil-paga tal-Ministri tal-Kabinett barra minn lokha” AD

Alternattiva Demokratika – The Green Party qal li ż-żieda fil-paga li ingħatat lill-Ministri tal-Kabinett, hekk kif proposta mill-Gvern Nazzjonalista hija barraminnlokha.

Michael Briguglio, iċ-Chairperson tal-AD, qal li “hija ironika li filwaqt li l-ħaddiema ġew mogħtija żieda miżerabbli ta’ €1.16 fil-ġimgħa fl-aħħar budget, u meta l-mekkaniżmu tal-COLA ma jirriflettix il-vera żieda fl-għoli tal-ħajja, l-istess Gvern qed jagħti €500 żieda lill-Ministri tal-Kabinett.”

“L-AD taqbel mal-proposta tal-Partit Laburista biex titwaqqaf Kummissjoni biex tanalizza s-salarji tal-Ministri u tal-Membri Parlamentari.  Iżda aħna nemmnu wkoll li hemm bżonn issir riforma fil-Parlament biex dan isir istituzzjoni professjonali li tiffunżjona fuq bażi full-time minflok ma kif inhu llum magħmulminnparlamentari li jahdmu part-time u li ta’ sikwit jonqsu milli jattendu s-seduti parlamentari.  Aħna nemmnu li żidiet jew bidliet fis-salarji tal-Ministri tal-Kabinett u Membri Parlamentari ghandhom ikunu relatati mal-kwalita u l-livell tax-xogħol li jagħtu dawn l-istess Ministri u Membri Parlamentari.”

Ir-referendum dwar id-divorzju : Riflessjonijiet (5) Anke’ Machiavelli kien jistħi

 Meta Lawrence Gonzi għamel il-proposta oriġinali illi d-divorzju jkun soġġett għal referendum huwa iġġustifika ruħu billi qal li l-ebda wieħed mill-partiti fil-Parlament ma kellu l-mandat elettorali fuq il-materja. Kien qal kliem fis-sens li mhux sewwa illi l-Parlament japprova leġislazzjoni li dwarha l-poplu ma kellux ċans jesprimi ruħu.

Il-pjan dakinnhar kien illi jekk il-Parlament japprova l-liġi tad-divorzju proposta minn JPO, qabel ma din tidħol fis-seħħ kien meħtieġ li jkun hemm referendum biex dak li jkun approva l-Parlament jesprimi ruħu fuqu l-poplu.

Alternattiva Demokratika dakinnhar qalet li ma taqbilx li deċiżjoni dwar drittijiet ċivili jkunu soġġetti għal referendum. Għax dawn huma drittijiet ta’ minoranzi li għandhom ikunu affermati anke’ jekk il-maġġoranza ma tkunx trid.

Lawrence Gonzi dakinhar skandalizza ruħu kif seta’ jkun hawn xi ħadd f’dan il-pajjiż li ma jaqbilx mal-użu tal-għodda demokratika tar-referendum.

Joseph Muscat għamel il-kontijiet u rrealizza li Gonzi kien qed jipprova jaħdmu. Għax ir-referendum li ried Gonzi kien isir biss jekk il-Parlament japprova l-liġi tad-divorzju proposta minn JPO. Muscat kien jaf li kien hemm numru ta’ Membri Parlamentari Laburisti li kienu kontra l-proposta ta’ JPO u Varist Bartolo. Dan il-fatt kien jassigura li l-pjan ta’ Gonzi jaħdem u r-referendum għalkemm imwiegħed  ma jkunx jista’ jsir.

Il-manuvri interni fil-Partit Laburista wasslu biex minflok ma Gonzi ħadem lil Muscat, għal darba Muscat ħadem lil Gonzi (bil-għajnuna ta’ JPO u Jesmond Mugliette). Għax il-Parlament approva mozzjoni imressqa mill-Kap tal-Opposizzjoni li l-ewwel immorru għal referendum, u mbagħad, wara, jekk dan ikun approvat, tkun tista’ tibda d-diskussjoni fil-Parlament dwar l-abbozz ta’ JPO u Varist Bartolo.

Issa Muscat kien jaħseb li r-referendum m’hux ser jgħaddi . Ta’ l-anqas hekk stqarr f’wieħed mill-edizzjonijiet ta’ Inkontri immexxi min Joe Grima fuq Super One

Issa billi r-referendum approva d-dħul tad-divorzju f’Malta, dak li Gonzi u Muscat ilhom jipposponu irid jiġi ffaċċjat.

Muscat u l-parti l-kbira tal-Opposizzjoni jidher li ser jivvutaw favur (Marie Louis Coleiro ser tastjeni u Adrian Vassallo ser jivvota kontra). Carmelo Abela taż-Zejtun, to his credit iddeċieda li jbaxxi rasu għar-rieda popolari u ser jivvota favur.

Il-backbench tal-Gvern imħawwad. Skond Beppe Fenech Adami qed jitkellem waħdu. Ma jafx x’ser jaqbad jagħmel. Jekk tissejjaħ division l-ewwel isem min-naħa tal-Gvern li jissejjaħ hu dak tal-Onor David Agius. Ikollu jiddeċiedi waħdu x’ser jagħmel. Għax ma jistax jagħmel bħal ta’ qablu. Għax dak li jiġi qablu alfabetikament hu l-MP tal-Labour Carmelo Abela. Għalhekk din il-ġimgħa kiteb fin-Nazzjon u qal li ser jivvota  favur.

Dawk li qed jgħidu li ser jivvutaw kontra qed iwaħħlu fil-kuxjenza. Lil dawn jiena ngħidihom li l-kuxjenza issa ma tidħolx. Il-kuxjenza kellha sehem importanti sakemm il-Parlament iddeċied li jaħsel idejh bħal Ponzu Pilatu u flok ma jieħu deċiżjoni huwa talab lill-poplu jespimi ruħu f’referendum.

Il-kuxjenza kienet importanti nhar is-Sibt 28 ta’ Mejju.

Imma malli ħareġ ir-riżultat tar-referendum issa m’huwiex iżjed kaz ta’ kuxjenza iżda tal-kredenzjali demokratiċi tal-membri parlamentari. Min m’huwiex lest li jivvota IVA  dwar il-liġi tad-divorzju qed juri disprezz lejn il-volonta tal-poplu u m’huwiex kapaċi jkun rappreżentant tal-poplu fil-Parlament.

L-għażla hi waħda sempliċi jew jivvutaw IVA kif ġew inkarigati jagħmlu mill-poplu permezz tar-referendum inkella jirreżenjaw. L-appoġġ għall-volonta’ popolari trid tkun totali, bla kundizzjoni.  Hekk intqal fl-2003 meta sar ir-referendum dwar is-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea. Dakinnhar konna korretti. Hekk ukoll għandu jingħad u jsir illum.

Bil-gabrijoli bil-kuxjenza li qed jagħmlu Gatt, Gonzi u l-bqija naħseb li anke Machiavelli kien jistħi !

Id-Divorzju : ħawwadni forsi nifhem (2)

(2) Referendum : Meta ?

Id-dibattitu pubbiku dwar id-divorzju kull ma jmur jitħawwad jew aħjar iħawduh. 

Il-PN irid referendum wara li l-Parlament japprova l-abbozz ta’ liġi. (Dejjem jekk l-abbozz ta’ liġi jkun approvat.) Il-Labour irid referendum qabel ma jiġi diskuss l-abbozz ta’ liġi fil-Parlament.

Alternattiva Demokratika jidhrilha illi  l-introduzzjoni tad-divorzju tikkonċerna dritt ċivili ta’ minoranza. Anke’ jekk il-maġġoranza ma tridx taf b’dan id-dritt, xorta hu neċessita.’ L-approvazzjoni għandha ssir direttament mill-Parlament mingħajr il-bzonn ta’ referendum.

Il-PN irid ir-referendum wara d-dibattitu Parlamentari biex ikun jista’ joħloq ostaklu doppju: jekk il-liġi tad-divorzju tgħaddi mill-Parlament ikollu it-tieni possibilita’ li jivvota kontra u b’hekk jipprova jagħmel użu mir-referendum biex jimmina l-introduzzjoni ta’ dan id-dritt. Jekk ir-referendum isir qabel id-diskussjoni Parlmentari l-PN ikollu problema kbira f’każ li r-riżultat tar-referendum ikun favur id-divorzju. Għax f’każ ta’ konflit bejn ir-rieda demokratika tal-poplu espressa f’referendum u l-prinċipji/valuri tal-PN  nimmaġina li bosta mill-Membri Parlamentri tal-PN mhux ser iħosshom komdi jivvotaw favur il-proposti ta’ Jeffrey Pullicno Orlando.  Ikun hemm kriżi kbira ta’ kuxjenza.

Il-PL irid ir-referendum qabel id-dibattitu Parlamentari biex f’każ ta’ riżultat favorevoli l-Membri Parlamentari tiegħu kollha (ħlief Adrian Vassallo li diġa iddikjara li ħadd u xejn m’hu ser iċaqalqu hlief jekk jinżel ikelmu Gesu Kristu) forsi jserħu l-kuxjenza u jkunu jistgħu jivvutaw favur id-divorzju biex iwettqu r-rieda tal-poplu. Jekk ir-referendum jagħti riżultat negattiv il-Labour ikun jista’ jaħsel idejh u b’hekk ikun qiegħed iwettaq ir-rieda popolari ukoll!  B’hekk pero’ jevita li jkun hu l-ewwel li jieħu posizzjoni fuq id-divorzju.

Fid-dawl ta’ din il-politika ta’ straġemmi li jħammru wiċċ Machiavelli mhux faċli ghall-Membri tal-Parlament li jieħu posizzjoni u fl-istess ħin jevitaw li jinġarru mill-mewġ tal-konvenjenza.

L-aħjar kumment li rajt s’issa kien ta’ wieħed mill-Membri Parlamentari tal-PN li ġie ikkwotat jgħid li x’jaħseb jew ma jaħsibx kull wieħed minna huwa irrelevanti ħdejn l-obbligu li għandna li ma nimponux il-veduti tagħna fuq ħaddieħor. 

Fid-dawl ta’ dan kollu nifhem li r-referendum qabel id-diskussjoni parlamentari tista’ tkun id-deċiżjoni t-tajba li b’hekk tittieħed mill-poplu direttament.  Id-deċiżjoni b’hekk tittieħed mill-poplu ġaladarba l-Membri Parlamentari qed isibu diffikulta li jagħmlu xogħolhom.

Id-Divorzju : ħawwadni forsi nifhem (1)

(1) Il-Mandat 

Kemm il-Partit Nazzjonalista (PN)  kif ukoll il-Partit Laburista (PL) qed jgħidu li m’għandhomx mandat elettorali minħabba li l-progamm elettorali tagħhom ma jagħmel l-ebda riferenza għad-divorzju. Alternattiva Demokratika (AD) hi l-uniku partit politiku f’Malta li dejjem kellu posizzjoni ċara favur id-divorzju u dan sa mill-1989 meta twaqqaf il-partit.

Dan in-nuqqas ta’ mandat hi l-iskuża għas-sens ta’ indeċiżjoni li presentement tirrenja fost il-Membri Parlamentari.

Li kieku kellna naraw x’deċiżjonjiet ħa l-Parlament tul is-snin insibu kwantita’ kbira ta’ materji li dwarhom ma kien hemm l-ebda referenza fil-programm elettorali. Allura dan ifisser li imxew ħażin? Żgur li le għax id-dover tal-Membru Parlamentari jmur lil hinn mill-programm elettorali. Se mai l-iżball hu tal-Partiti li ħallew barra issues bħad-divorzju mill-programm elettorali. Id-divorzju m’hiex materja li tfaċċat fuq l-agenda politika illum. Ilha magħna snin iżda kemm il-PN kif ukoll il-PL beżgħu jiffaċċjawha.

Li qed jiġri illum għaldaqstant hu li kemm il-PN kif ukoll il-PL iridu jiffaċċjaw ir-realta li ilhom jaħarbu minnha is-snin.

Ir-Riforma tal-MEPA : (4) Ir-Rwol tal-Parlament

   

Il-Parlament sal-lum kellu rwol limitat fejn tidħol il-MEPA. B’mod ġenerali l-Parlament għadda r-responsabbilta’ għas-sorveljanza tal-MEPA f’idejn il-Gvern.

Il-Parlament jappunta żewġ membri tiegħu, wieħed min-naħa tal-Gvern u l-ieħor min-naħa tal-Opposizzjoni bħala membri tal-Bord tal-MEPA. Minbarra dan, darba fis-sena jiddiskuti u japprova r-rapport annwali u l-estimi finanzjarji ta’ din l-Awtorita’.

Isiru u jiġu mwieġba mistoqsijiet fil-Parlament. Permezz ta’ emendi għall-liġi li saru fl-2001  twaqqaf Kumitat tal-Parlament li jiddiskuti materji dwar l-ippjanar ta’ l-użu tal-art, kif ukoll il-ħatra tal-Uffiċjal tal-Verifika tal-MEPA.

Naħseb li wasal iż-żmien li l-Parlament jassumi rwol ta’ sorveljanza kontinwa tal-MEPA. Jiġifieri kontinwament jara jekk l-Awtorita’ hiex qed timxi tajjeb, skond il-policies ambjentali, skond il-policies dwar l-użu tal-art kif ukoll il-politika finanzjarja fis-seħħ.

Żewġ membri tal-Parlament li jipparteċipaw fil-Bord tal-MEPA ma jistgħux jassiguraw li dan isir.

Ikun ħafna aħjar jekk il-Kumitat Parlamentari dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp li diġa jeżisti jassumi funzjonijiet ta’ kelb tal-għassa (watchdog) fuq il-MEPA minflok ma jkun it-timbru li jikkonferma dak li jkun għamel, xtaq jew fi ħsiebu jagħmel il-Gvern.

Fost il-ħidma tiegħu dan il-Kumitat Parlamentari jista’ jkollu s-segwenti :

  1. jiddeċiedi fuq il-ħatriet tal-membri tal-Bord tal-MEPA u c-Chairman ta’ kull waħda mill-Kummissjonijiet ta’ Żvilupp (DCC) fuq proposta tal-Gvern tal-ġurnata u dan wara smiegħ pubbliku,
  2. japprova l-ħatra tal-Uffiċjal tal-Verifika tal-MEPA (Audit Officer), li jirrapporta direttament lilu, u jassigura ruħu li għandu biex jaħdem ħalli jkun jista’ jwettaq xogħolu,
  3. jissorvelja l-ħidma tal-MEPA direttament billi perjodikament matul is-sena jiddiskuti, wara li jingħata l-informazzjoni teknika neċessarja, l-operat tal-MEPA,
  4. jassigura li r-rakkomandazzjonijiet tal-Uffiċjal tal-Verifika (Audit Officer) tal-MEPA fejn meħtieg jittieħdu passi dwarhom, u fejn ma jittieħdux ikun sodisfatt li hemm ġustifikazzjoni għal dan,
  5. jassigura li kontinwament qed isir l-aġġornament neċessarju fil-liġijiet ambjentali tagħna u li l-MEPA qed tingħata l-fondi neċessarji għall-hidma taghha,
  6. jissorvelja matul is-sena kollha l-infieq tal-MEPA.

B’hekk il-Parlament ikun jista’ jissorvelja lill-MEPA il-ħin kollu, u mhux meta tinqala’ xi kriżi biss !

(ikompli)

 

 

Lejn Proporzjonalita stretta

eucanak99ccaqbhdgpca4hkpx1caxcxm0ncaksu0oecat8onorca9gwql2cap1twfqcaef7mr1caou2xawcagi7q03ca5cqq3ecasw81i0caxl0xk3cahqyrhbca71s2e9caugwf2kcajmyuej.jpg

 

 

Wara r-riżultat ta’ l-aħħar elezzjoni ġenerali li saret il-ġimgħa l-oħra reġa’ beda jingħad li hemm ħtieġa ta’ riforma elettorali.

Għaliex ?

Għax kien hemm il-periklu li min ikollu l-inqas voti jmexxi l-Gvern. Tafu għaliex inħoloq dan il-periklu ? Għax meta saru l-aħħar emendi kostituzzjonali dwar il-proċess elettorali kemm il-PN kif ukoll l-MLP kienu moħħhom biss fihom infushom. Ma qagħdux attenti biex jasiguraw illi l-vot ta’ kulħadd ikollu l-istess piż.

Fil-fatt ftehmu kif “huma” jkunu assigurati li l-voti li jkollhom ikunu riflessi fir-rappreżentanza parlamentari tagħhom. Imma l-ftehim illimitawh biss għal meta jkun hemm żewġ partiti fl-Parlament. Jiġifieri għalihom biss.

Injoraw kull ċirkustanza oħra. Bħala riżultat ta’ dan it-3810 vot li kisbet l-Alternattiva Demokratika (kwota sħiħa mifruxa ma Malta kollha) m’humiex rappreżentati fil-Parlament.

Riżultat ġust u demokratiku f’din l-elezzjoni kien jagħti 34 siġġu lill-PN, 34 siġġu lill-MLP u siġġu wieħed lill-Alternattiva Demokratika.  Jiġifieri waħda mill-4 co-options li saru kellha tkun favur l-Alternattiva Demokratika mhux favur il-PN : kellu jkun co-opted Harry Vassallo flok Francis Zammit Dimech ! B’hekk il-kwota sħiħa tal-Alternattiva Demokratika kienet tkun rapprezentata fil-Parlament ukoll. Kull vot kien ikollu valur.

Li dan ma sarx huwa minħabba l-emendi li saru fi tmiem is-sena l-oħra bl-approvazzjoni kemm tal-PN kif ukoll tal-MLP. L-emendu kostituzzjonali kellhom approvazzjoni unanima u allura kemm l-PN kif ukoll l-MLP jridu jerfgħu l-piż politiku għalihom. Ħadd ma jista’ jwaħħal f’ħadd.

Hemm bżonn li r-riżultat elettorali jkun wieħed rifless fi proporzjonalita stretta fil-Parlament. B’hekk biss jista’ jkun hemm riżultat ġust.