L-Audit Officer tal-MEPA jagħti raġun lill-Alternattiva Demokratika

adsmall.gif   mepa6.jpg

L-Audit Officer tal-MEPA f’’rapport maħruġ il-bieraħ wara nofsinnhar ta’ raġun lill-Alternattiva Demokratika li talbet li jiġi investigat il-ħruġ tal-permess PA 0554/06 mill-Kummissjoni ghall-Kontroll ta’ l-Iżvilupp (Diviżjoni A) tal-MEPA.

L-applikazzjoni saret minn Charles Polidano (iċ-Ċaqnu) biex jinbena Supermarket barra miż-żona ta’ l-iżvilupp (ODZ) fi Triq San Ġwann Ħal-Safi.

L-Audit Officer tal-MEPA ikkonkluda li :

1. Il-Kummissjoni ghall-Kontroll ta’ l-Iżvilupp ma mxietx mal-policies tal-MEPA meta ħarġet dan il-permess, u li l-istess Kummissjoni kienet unikament responsabbli ghall-irregolarita tal-ħruġ ta’ dan il-permess.
2. Il-Kummissjoni ghall-Kontroll ta’ l-Iżvilupp għandha tkun iċċensurata talli :
(a) bidlet ir-rakkomandazzjoni ta’ rifjut tad-Direttorat ta’ l-Ippjanar mingħajr ma ġiebet raġunijiet validi ghal dan;

(b) ippermettiet il-ħruġ ta’ permess li jmur kontra l-policies stabbiliti mill-MEPA u approvati mill-Ministru;

(c) ħolqot preċedent li jippermetti żvilupp barra miż-żoni ta’ żvilupp kontra l-policy stabilita u in partikolari kontra l-pjan ta’ struttura u l-pjan lokali;

(d) injorat li dan l-iżvilupp kien jirrikjedi studju dwar l-impatt ambjentali.

3. Il-MEPA għandha tipproponi emenda għal-ligi li tagħmilha possibbli li permess ta’  żvilupp li joħrog bi ksur tal-policies fis-seħħ ikun irtirat.

Waqt Konferenza tal-aħbarijiet iI-bieraħ, jiena bħala l-kelliemi tal-AD dwar l-iżvilupp sostenibbli tlabt ir-riżenja immedjata tal-Kummissjoni għall-Kontroll tal-Iżvilupp (Diviżjoni A). Ir-riżenja fil-fatt seħħet waqt li kienet qed issir il-Konferenza  Stampa stess. B’hekk refgħu r-responsabbilta ta’ egħmilhom.  

F’isem l-AD għamilt stedina lill-Ministru ta’ l-Ambjent George Pullicino, biex fil-ftit jiem li baqgħalu fil-kariga jieħu passi biex tissewwa l-ħsara li saret.

Ic-Chairperson ta’ AD Dr. Harry Vassallo qal li permess maħruġ illegalment bħal f’dan il-każ huwa invalidu u l-MEPA ghandha d-dmir li tieħu passi biex jieqaf ix-xogħol minnufih u tissewwa l-ħsara li saret. Alternattiva Demokratika hija lesta li tieħu l-passi legali kollha meħtieġa biex il-liġi tiġi rispettata. Dr. Gonzi irid jieħu passi immedjati biex ikun jista’ jikkonvinċi lil xi ħadd li jekk jieħu responsabbilta diretta għall-ippjanar wara l-elezzjoni ma jibqgħux iseħħu każijiet skandalużi bħal ma dan. Huwa ukoll għandu responsabbilta’ politika xi jġorr ghall-ħruġ ta’ dan il-permess irregolari liċ-Ċaqnu.

Meta l-Istituzzjonijiet Ifallu ………

                  castille.jpg           marsaskala11.jpg

 

Għandi nippubblika r-rapport dwar l-impjant tar-riċiklaġġ ta’ Sant Antnin f’Marsaskala jew kif qal Lawrence Gonzi għandi nħalli f’idejn l-istituzzjonijiet ?

 

X’istituzzjonijiet ?

 

Il-MEPA oġġezzjonat li jkun ippubblikat għax qalet li dan jippreġudika l-posizzjoni tagħha. Il-MEPA nistaqsi mhux suppost li qegħda hemm biex tiddefendi lill-komunita kollha, u allura għax qed tipprova taħbi mill-istess komunita’ rapport li jitfa dawl kif taħdem hi ?

 

Il-Perit Joe Falzon Awditur tal-MEPA iddeplora d-dikjarazzjoni tiegħi li ser nippubblika ir-rapport. Għandi rispett kbir lejn il-Perit Falzon. Id-dikjarazzjoni tiegħu hi motivata mir-rispett lejn l-istituzzjonijiet. Jibqa’ jirrispetthom anke meta jaf li fallew.

L-Ombudsman fuq talba tal-MEPA qal li jkun xieraq li r-rapport jibqa’ mistur.

 

F’ċirkustanzi normali dan l-argument huwa wieħed validu. Fejn l-istituzzjonijiet jimxu sewwa u jaqdu l-funzjonijiet tagħhom dan huwa atteġġjament validu. Imma fil-każ in eżami fejn l-istituzzjonijiet huma f’kompliċita biex jgħattu u jaħbu għandi l-obbligu morali li nikxef. Dan nagħmlu b’sens ta’ responabbilta’.

  

Matul il-ġimgħat li għaddew kelli diversi talbiet biex noħroġ ir-rapport mingħajr ma nidher. Stajt għamilt hekk imma għażilt li r-rapport nippubblikah jien biex nerfa’ r-responabbilta kollha għal din l-azzjoni.

  

L-opposizzjoni għall-pubblikazzjoni ta’ dan ir-rapport min-naħa tal-Gvern turi kemm id-dikjarazzjonijiet favur trasparenza u d-dritt għall-informazzjoni huma finta.

  

It-48 siegħa jagħlqu illum il-Ġimgħa 15 ta’ Frar 2008 fil-5.30pm. F’xi ħin għada matul il-jum tas-Sibt ir-rapport ikun ippubblikat u jkun jista’ jinqara fuq il-website tal-Alternattiva Demokratika.