Snippets from AD’s electoral manifesto: (18) Sexual Orientation. Lesbians, Gays, Bisexuals and Transexuals (LGBT).

gay-pride-1009-1280x960

The following extract is taken verbatim from Chapter 15 of AD’s Electoral Manifesto

Sexual Orientation. Lesbians, Gays, Bisexuals and Transexuals (LGBT).

There should be full equality between same-sex couples and heterosexual couples in every aspect of life. The state should open the institution of civil marriage to same-sex couples and hence provide the same rights and obligations to all couples (irrespective of whether they are heterosexual or of the same sex).

Full equality should also be guaranteed, among others, for the right to IVF treatment and to adoption regardless of sexual orientation and civil status.

There should be a national human right and equality plan ensuring full inclusion of LGBT persons in Maltese society. This plan should be developed following a dialogue with the Maltese LGBT community.

There should be a constitutional amendment by means of which discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity would be prohibited.

The state should immediately recognise the gender identity of persons who have assumed a new gender identity and this should be reflected in the person’s official documents such as identity card and passport. The state should allow these persons to marry.

Protocol 12 of the European Convention on Human Rights should be ratified, and Malta should take a more active role in the promotion of human rights of LGBT

L-Estratt segwenti hu mehud kelma b’kelma mill-Kapitlu 15 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Orjentazzjoni Sesswali.Lesbjani, Gays, Bisesswaliu Transesswali (LGBT).

Għandu jkun hemm ugwaljanza sħiħa bejn koppji tal-istess sess u koppji eterosesswali f’kull aspett tal-hajja. L-istat għandu jiftaħ l-istituzzjoni taż-żwieg ċivili għall-koppji tal-istess sess u għaldaqstant jagħti l-istess drittijiet u obbligi lil kull koppja (kemm dawk eterosesswali kif ukoll dawk tal-istess sess).

Ugwaljanza sħiħa ghandha tkun garantita ukoll, fost oħrajn, għad-dritt għall- IVF u għall-adozzjoni, irrispettivament mill-orjentazzjoni sesswali u l-istat ċivili ta’ dak li jkun.

Għandu jkun hemm pjan nazzjonali għat-tisħiħ tad-drittijiet u l-promozzjoni tal-ugwaljanza tal-persuni LGBT f’kull qasam tal-ħajja. Dan il-pjan għandu jiġi żviluppat bi djalogu mal-komunita’ LGBT.

Għandu jkun hemm emenda fil-kostituzzjoni li permezz tagħha d-diskriminazzjoni fuq bażi ta’ orjentazzjoni sesswali u identita’ tal-generu tiġi ipprojbita.

L-istat għandu immedjatament jagħraf l-identita` tal-ġeneru ta’ persuni li jkunu assummew identita’ ġdida u din għandha tkun riflessa fid-dokumenti uffiċjali tal-persuna bħall-karta tal-identita` u l-passaport. L-istat ghandu jippermetti li dawn il-persuni jiżżewġu.

Għandu jiġi ratifikat Protokol 12 tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u Malta għandha tieħu rwol aktar attiv fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-persuni LGBT fuq livell internazzjonali.

Prosit Patrick

         pattard.jpg                        adsmall.gif

Inginier Dr. Patrick Attard huwa kandidat iehor gdid tal-AD. Ser jikkontesta fuq il-5 Distrett (B’Bugia, Kirkop, Marsaxlokk, Imqabba, Qrendi, Safi, Zurrieq, Bubaqra) u t-12-il Distrett (Mellieha, Naxxar, San Pawl il-Bahar).

F’intervista ppubblikata F’Illum tal-Hadd 10 ta’ Frar 2008 spjega l-posizzjoni tieghu. L-intervista li saret minn  Julia Farrugia hi intitolata : L-ewwel kandidat dikjarat gay

Patrick ghandu 28 sena huwa inginier b’dottorat minn Stuttgard fil-Germanja.

Uhud mill-kummenti tieghu fl-intervista :

*   L-istudji juru li biex ekonomija tahdem u tirnexxi hemm it-tliet Ts. Dawn huma t-talent, it-teknologija u t-tolleranza.

*   Il-poplu mexa hafna f’dawn l-ahhar hames snin, imma l-politikanti ghadhom lura.

* L-Alternattiva Demokratika hi l-uniku partit sekulari u fuq dan zgur li hi l-uniku partit alternattiv li jiehu hsieb temi li l-partiti l-ohra dejjem bezghu imissu maghhom.

Kif qal ukoll Patrick fl-intervista hawn bosta anke fil-politika li huma gay imma li m’ghandhomx il-kuragg li juru dan. Malta zghira u kulhadd ftit jew wisq hu maghruf.

Il-messagg ta’ Patrick huwa wiehed car hafna : nuzaw it-talenti ta’ kulhadd, inkunu tolleranti. Pajjizna biex jimxi l-quddiem ma jista’ jwarrab lil hadd. Iva, flimkien kollox possibli. Nahdmu flimkien f’koalizzjoni.