George Pullicino biss ?

mepa4.jpg                                  gonzigeorge.jpg

Huwa korrett l-editorjal tal-Orizzont illum meta jistaqsi : Pullicino biss huwa responsabbli ?  Dak li ilu jingħad żmien twil suppost li semgħu kulħadd. L-Uffiċċju tal-Verifika tal-MEPA (Audit Office) fiż-żmien li kont naħdem fih jiena ħejja madwar 300 rapport dwar diversi aspetti tal-operat tal-MEPA. Uħud fuq affarijiet żgħar, iżda oħrajn fuq materji ta’ prinċpju.L-Uffiċċju tal-Verifika poġġa l-ħidma tal-MEPA taħt il-lenti u għamel bosta rakkomandazzjonijiet dwar kif il-ħidma tal-Awtorita’ tista’ titjieb b’mod sostanzjali. Iżda fuq ħafna affarijiet qiesna konna qed nitkellmu mal-ħajt. Għalhekk ġejt imwarrab mill-ħidma li kont qiegħed nagħmel. Għax l-investigazzjonijiet li mexxejt identifikaw id-difetti u f’xi każi min kien responsabbli għalihom. F’dawn iċ-ċirkustanzi, Lawrence Gonzi (li kif jaf għandi rispett kbir lejh fuq livell personali) kull ma jista’ jagħmel hu li jdur fuq il-mera, iħares sew jipponta sebgħu u jgħid : ħtija tiegħek. George Pullicino għandu responsabbilta’ kbira għall-qagħda attwali tal-MEPA għax ilu politikament responsabbli għaliha b’mod dirett sa minn Settembru 1998 meta kien għadu Segretarju Parlamentari taħt Tonio Borg. Gonzi iżda wieżnu u huwa responsabbli daqsu għal dak li ġara. Il-piż iridu jġorruh it-tnejn. M’hemmx dubju li nhar it-8 ta’Marzu 2008 ser jifhmu sew x’inhuma jħossu n-nies. 

Le Ghall-Korruzzjoni

L-editorjal tal-Orizzont illum apprezzajtu ghax jassocja ruhu mal-glieda politika li qieghed naghmel permezz tal-impenn tieghi fl-Alternattiva Demokratika. L-unika haga li kien jonqsu jghid kien li jiena ghazilt l-AD bhala l-mezz tal-impenn tieghi.

Hija biss l-AD fil-Parlament bhala t-tielet Partit li tista’ toffri garanzija lil dan il-pajjiz kontra l-arroganza tal-poter kif gestit sal-lum.

L-azzjoni li ttiehdet kontra tieghi f’April 2007 meta ma ggeddidx il-kuntratt tieghi bhala ufficjal investigattiv fl-Ufficcju tal-Verifika tal-MEPA kienet manuvra ikkalkulata biex taghlaq halq l-Ufficjal tal-Verifika (Audit Officer) tal-MEPA billi taqta’ barra l-id il-leminija tieghu.

L-istorja kollha ghad ma nkitbitx. Fosthom ghad trid tinkiteb pagna dwar ir-rwol tal-Ombudsman fil-materja li b’mod fin hafna indahal fl-istorja. Bhala konsegwenza jiena infurmat li gie imblukkat kompletament id-dhul tieghi lura fl-Ufficcju tal-Verifika.

L-Ombudsman kellu fil-fehma tieghi jassumi rwol li bih jiggarantixxi l-indipendenza tal-Ufficcju tal-Verifika. Minflok il-passi li ha ghandhom effett ferm differenti.