Snippets from the EGP Manifesto: (14) Animal Protection

 

catwalk protest

We are well known for our commitment to animal protection and Greens in the European Parliament are at the forefront of legal and political moves to provide ever increasing standards of well-being for all sentient beings. We urgently need to move away from factory farming, with its horrendous record on animal welfare and its intensive use of antibiotics.

We have led the fight against excessive animal testing and will continue to do so. We want to significantly reduce animal transport times and to end live animal exports. At the international level, the EU must be more energetic in combating wildlife trafficking, protecting marine mammals and defending its ban on seal products. We support a ban on fur farming. (EGP 2014 Manifesto section entitled  : Animal Protection.)

Il-proposti ghall-koalizzjoni fil-qosor (1) L-Ambjent

logo2008_web1.jpg

Illum ser niffoka fuq il-proposti li l-Manifest ghall-Koalizzjoni jaghmel dwar l-ambjent.

Il-Manifest jidentifika dawn il-prijoritajiet :

1. Riforma tal-MEPA billi d-Direttorat ghall-Harsien tal-Ambjent jinfired mid-Direttorat tal-Ippjanar.

2. Id-decizjoni finali dwar il-hatra tal-membri tal-Bordijiet li jmexxu lill-MEPA u eventwalment lis-successuri taghha ma tkunx tal-Ministru izda ta’ Kumitat Parlamentari u dan wara smiegh pubblika. B’hekk tonqos il-possibilita li jinhatru persuni inkompetenti jew inkella persuni li l-unika kwalifika taghhom tkun it-tessera tal-Partit. Il-lealta tal-persuni mahtura tkun lejn il-Parlament u mhux lejn il-Ministru.

3. Jigi demokratizzat il-process tal-Ippjanar tal-Uzu tal-Art. Dan billi fost ohrajn progetti soggetti ghal EIA (studju dwar l-impatt ambjentali) ikun jista’ jsir referendum lokali dwarhom. Dwar dan ir-referendum ikunu jistghu jiehdu l-inizzjattiva 10% tar-residenti jew inkella l-Kunsill Lokali. Id-decizjoni tar-referendum lokali tkun torbot!  Il-process tad-demokratizzazzjoni jehtieg ukoll access  shih u komplet ghall-informazzjoni.

4. L-AD tassigura li jitharsu d-direttivi u r-regolamenti ambjentali kollha tal-EU. Dan jinkludi l-abolizzjoni darba ghall-dejjem tal-kacca w l-insib fir-rebbiegha.

5. Malta, bl-AD fil-Parlament, ma tibqax tinblokka kull proposta ghal titjib ambjentali fl-EU u tibda tiehu rwol proattiv dwar dan.

6. L-AD tiehu l-inizzjattiva biex il-Parlament ihassar ir-rizoluzzjoni li estendiet iz-zoni tal-izvilupp bla htiega u minghajr konsultzzjoni xierqa.

7. Jigi assigurat access hieles ghal art pubblika fil-kampanja kif ukoll ghax-xtut. Jigi assigurat li hadd ma jokkupa art pubblika illegalment.

8. Titfassal u wara li tkun approvata tigi implimentata ligi iktar wiesa’ dwar id-drittijiet tal-annimali.