Dawk li ma jridux jivvutaw lill-PN

 

Hemm diversi li qed jiktbulna biex jistaqsu dwar xinhi s-sitwazzjoni dwar il-possibilitá ta alleanza/koalizzjoni mal-PN fl-elezzjoni ġenerali li jmiss.

Uħud huma iħawwdin minħabba informazzjoni u kummenti żbaljati li hemm min qed ixerred.

Biex inkun ċar ser nispjega fil-qosor:

1.       Dak li qed jipproponi l-PN hu li l-ismijiet tal-kandidati kollha tal-koalizzjoni jidhru fuq il-lista PN, jiġifieri taħt il-maduma.

2.       Għal uħud dan mhu problema xejn.

3.       Imma għal diversi, inkluż diversi minn dawk li sal-lum ivvutaw Labour u qed jikkunsidraw jivvutaw lill-koalizzjoni (partikolarment lill-AD u l-PD bħala membri tal-koalizzjoni) : taqbadhom ir-rogħda u rabja kbira meta jaraw il-maduma tal-PN quddiemhom u qatt mhuma ser jaslu biex jivvutaw kandidat li ismu jkun fil-lista tal-PN. Dan in-numru ta’ votanti qed jikber bil-minuti.

4.       Dan ifisser li jistgħu jintilfu ħafna voti ta persuni li lesti jivvutaw lill-koalizzjoni imma ma jridux imissu mal-PN.

Huwa għalhekk li Alternattiva Demokratika qed tinsisti li l-koalizzjoni tkun organizzata bmod differenti, taħt isem ieħor. Dan la hu kapriċċ u l-anqas tfettieq. U dan apparti diversi argumenti oħra.

Sfortunatament sissa l-PN ma jridx jiċċaqlaq u wisq nibża’ li hemm resistenza kbira għal dan. Ikun tajjeb jekk tħabbtu fuq il-bieb tal-Partit Nazzjonalista u tgħidulu jiċċaqlaq mingħajr iktar dewmien. 

10 comments on “Dawk li ma jridux jivvutaw lill-PN

 1. Nahseb hi cara li d-diskussjonijiet spiccaw qabel ma bdew. Il-PN ma jridx jiccaqlaq u l-AD ma tridx ticcaqlaq. Nifhem ir-ragunijiet tat-tnejn. Jien votant ta AD pero did-darba ha nivvota PD ghax inhoss li t-tnehhija tal-PanamaGang hi prijorita numru 1 ghal pajjiz. Kont nippreferi kieku ghandi l-opportunita nivvota lil AD biex naghmel dan. Pero nifhem li hemm sezzjoni ta partitarji tal-AD li ma jridux ikunu assocjati mal-PN bl-ebda mod.

  • Id-diskussjonijiet ghadhom ma spiccawx. Qed nittama li l-PN jifhem li hemm kwantita ta’ votanti (mhux biss gejjin mill-AD) li ma jridux imissu mal-PN. Jekk il-koalizzjoni ser tkun fuq il-lista tal-PN hafna minn dawn ma jivvutawx. Din hi realta’ hemm barra u tissarraf f’numru mhux zghir ta’ voti.

   • Dawk il votanti li kif ghedt int taqbadhom ir roda jistghu ma jivvotawx. Ghaliex anke jekk l-AD tkun wahedha dawk il voti ta dawn in nies xorta jkunu mohlija. Jekk l-AD ma tinghaqadx mal koalizzjoni tirriskja li tizvinta u ghalhekk tkun tilfet opportunita ta ftehim ta national threshold ghall gejjieni li hafna jridu

   • Min veru jhobb lil Malta jbaxxi rasu ghal li jkun hemm bzonn. Min ma jivvotax mhux veru jhobb lil uliedu.

   • Qrajt kumment fil-gazzetti minghand Arnold li tani tama; qak li l-prijorita’ issa hi li jitnehha dan il-gvern korrott. La r-rieda tajba qieghda hemm nittama li soluzzjoni tinstab.

 2. LE LE, l-isem tal koalizjoni la ghandu ikun la PN u lanqas AD. Hemm tant ismijiet ohra. X’inhi l-problema ??

 3. Int gej mill- mal PN, Allura izjed facli li tikkonvinci lill haddiehor biex tinghaqdu. Tinsiex li ghandkom cans titilfuhx ghall- ras iebsa tagfhkom .Trid tammetti li il Partit Nazzjonalista qieghed itikom l-id ta l-irgulija biex tahdmu flimkien ghall-
  gid Nazzjonali.Il- bqija wara l-elezzjoni harsu lejn ir risultat tal voti li igibu u turu id djufija talli bqajtu wahidkom.Titilfux ic cans.

 4. Ma ghandiex tigi ikkumplikata kwistjoni bhal din. L-oggettiv tal-koalizjoni huwa carissmu. Dan ir-rigunar jidher li hemm daqsxejn ta’ egoizmu minn naha ta’ min qed ifittex dan id-dettal biex japprofitta xi haga iktar ghalih. Imma dan jistgha jsir ahjar bil-fatti minn kif jagixxu fil-koalizjoni. In -nazzjonalisti fl-AD jafu bizzejjed jirragunaw.li ghalkemm ghandhom ir-ragunijiet taghhom is-sitwazjoni inbiidlet u ma nghagglux billi npoggu il-karettun qabel iz-ziemel. Il-futur ghadu hadd ma rah u l-indikazzjoni hi li l-affarijiet ghad iridu jkomplu jinbidlu. Ghalhekk nkkoncentraw diq l-esigenzi tal-mument.

  • La dan mhux dettall. L-anqas m’hu kaz ta’ egoizmu, minn l-ebda naha.

   Fuq l-isem li jidher fil-polza tal-vot hu possibli li naslu, ghalkemm nistqarr li dan ikun b’diffikulta. Imma biex dan l-isem jidher fuq il-polza tal-vot imbaghad irid “jinholoq” il-partit politiku b’dan l-isem miftiehm. Dan hu rizultat tal-ligi gdida dwar il-finanzjament tal-partiti.
   Alternattiva Demokratika diga hejjiet l-abbozz dwar dan u ghaddietu lill-PN. Imma dan mhux xi haga semplici.

 5. Bl istess argument tieghek Nista nimmagima 4 snin ilu kemm kien hemm roghda mela !! Pero dawn(36,000) minn PN resqu fuq il maduma tal PL !
  Hekk vera jridu l bidla u jhobbu lil pajjiz jeghlbu ir roghda u jivvutaw PN !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s