Taż-żejt jagħtu karozza lill-Labour Party ta’ Joseph Muscat

Daewoo veritas

Huwa u jixhed il-bieraħ quddiem il-Kumitat għall Kontijiet Pubbliċi l-bieraħ George Farrugia xehed fl-istess żmien li ta’ riġal ta’ arloġġ tal-lira lil Tonio Fenech (dak iż-żmien Ministru tal-Finanzi) hu u ħutu kienu taw rigal ta’ karozza lill-Partit tal-Labour ta’ Joseph. Fix-xhieda issemma Manwel Cuschieri ex-President tal-Partit li kien in kuntatt dwar dan ir-rigal.

Kif ma qalilna xejn dwar dan ir-rigal is-Sur Manwel!

Il-bieraħ fil-għaxija it-Times qaltilna hekk:

“Pardoned oil trader George Farrugia told the Public Accounts Committee this evening that he and his brothers had given the Labour Party a car at around the same time that they had given former Finance Minister Tonio Fenech a crafted clock.

His brother Raymond, he said, had been in contact with former Labour official Manuel Cuschieri over the Daiwoo donation.

He also said that another two crafted clocks, worth €400 each, had been donated to the Nationalist Party and were included in the Independence Day lottery prizes”

Anke’ l-Malta Today il-bieraħ semmew ir-rigal tal-karozza Daewoo lill-Labour ta’ Joseph. Il-Malta Today tgħidilna iktar. Tgħidilna li waqt il-kampanja elettorali l-kumpanija ta’ Farrugia ipprovdiet numru ta’ karozzi lil Labour u lill-PN. L-anqas din ma qalulna!

Taż-żejt jinvestu fis-sod, anke fil-Labour Party, mhux biss fil-PN.

5 comments on “Taż-żejt jagħtu karozza lill-Labour Party ta’ Joseph Muscat

  1. Xi raguni qarrieqa ghandek biex issemmi lil ‘Labour Party ta’ Joseph’ u mhux lil PN ta’ Simon jew Gonzi. Ma nahsibx li dan jaghmillek unur jew li jigbed xi simpatija ghall-partit li tirrapprezenta. Mhux ahjar issaaqsi lil min kixef dan kollu ghaliex ma’ semmiehihomx qabel l-elezzjoni ta Marzu? U jekk xi hadd jaghmel xi haga mhux sewwa ha jmur jikxef lilu nnifsu. Anke l-qorti tal-gustizzja ttik ic-cans li ma taghmilx dan. B’dan l-agir kontinwu kontra l-PL, l-AD qed tiehu sabta l-isfel. Hasra!

  2. Possibli li PL rcieva karozza, u mid-dehra anke “issellef” ohraj minn ghand Gorg taz-Zejt u kellu l-wicc johloq daqshekk storbju fuq l-arlogg ta’ Tonio Fenek? L-arlogg jew l-arloggi xorta wahda ma kellhomx jigu accettati, izda biex twerzaq fuq arlogg u izzomm halqek maghluq fuq karozza trid tkun “daqsxejn” wiccek tost.

  3. Perit, taghtix kaz meta jkun hemm min jikkritikak! Sa fejn naf, int dejjem imxejt bl-irgulija u nuqqas ta’ favoritizmu lejn il-partiti politici. Tghid dak li thoss – pero tibni l-kummenti tieghek fuq il-FATTI u mhux fuq is-shab!
    Thallix lil min jipprova jaghmillek is-sarima!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s