Fi Triq Durumblat

Sa ftit ilu fi Triq Durumblat bejn Ħ’Attard u l-Mosta, f’tarf Triq Santa Katarina, fl-area magħrufa bħala tal-Mirakli kellna dan:

Durumblat.0

Iżda issa, għandna dan:

durumblat.1

durumblat.2

durumblat.3 durumblat.4

Grazzi Lawrence Gonzi u George Pullicino.  Anke’ Joseph Muscat jaqbel ma dan għax għall-Labour l-industrija tal-kostruzzjoni hi pilastru importanti tal-ekonomija.

Bħal dak li qallu li 72,150 post residenzjali vojt mhux biżżejjed.

Il-poplu Malti jibqa’ għal dejjem rikonoxxenti!

11 comments on “Fi Triq Durumblat

 1. INKREDIBBLI! L’anqas fil gwerra ma nbidlet wicc Malta bhal dan il kruha assoluta. Iva possibli hadd ma ghandu kuxjenza fuq il postijiet battala? Jew bil-fors iridu jerbhu l-industrija tal bini ghax minghalina li din l-industrija hija is-sinsla tal-ekonomija? Jahasra u d-dizastru ekonomiku tad-dinja gej kollhu min din l-industrija li tibni tibni tibni ma tibnix bizzejed u wara tikrolla. Dik hija it triq li qieghdin mixjin fija.

 2. Fatt 1: Hu fatt li l-industrija tal-kostruzzjoni kienet, u forsi ghada pilastru tal-ekonomija.
  Fatt 2: Din l-industrija ftit ghandha futur, ghax ma jistghux inkomplu nibdu bir-rata tat-tmeninijiet.
  Fatt 3: Difficli dbiddel ir-rotta ekonomika. Hu process li johrog id-demm.
  Mela ghaliex ma nibdewx minn issa ftit ftit inbiddlu r-rotta?

 3. Kumbinazzjoni il-mara, li tahdem fl-ispizeria St. Catherine, qaltli b’dan l-izvilupp meta giet lura id-dar ftit tal-hin ilhu. Tinsiex li il-PL spicca l-kampanja elettorali bi €32 milljun fil-borsa. Dawn zgur ma gewx bil-gbir ta’ ftit mill-hafna, imma hafna izjed probabbli bil-gbir ta’ hafna mill-ftit.

 4. Carmel keep up the good work. Is there no end to this madness? How about if they put a tax on vacant flats? That might work. Otherwise more land will be appropriated and turned into unoccupied flats.

  • For the issue of a tax on vacant dwellings you can read Alternattiva Demokratika’s Electoral manifesto for the following general elections: 1992, 1996, 1998, 2003, 2008 and 2013. Those who opted for other solutions have no one to blame but themselves.

 5. L-industrija tal-konstruzzjoni ghandha futur !

  Taht l-art.

  Malta qed titkarrab ghal sistema ta trasport taht l-art bhal dawk li jezistu fi bliet ohra ewropej.
  B’sistema efficjenti ta Underground transport Malta tgawdi minn dawn il-vantaggi.
  Tnaqqis ta traffiku u sussegwentement arja aktar nadifa.
  Alternattiva valida sabiex l-industrija tal-kostruzzjoni tibqa ghaddejja ghal tul ta snin.
  Atteggament “on time” u puntwali fl-imgieba generali tal-poplu….flimkien ma hafna aktar vantaggi sekondarji ohra.

 6. Forgive my writing in English re your excellent piece and the above comment. We cannot go on saying that construction is the engine of the Maltese economy because we have built on our small land at a rate higher than any country in Europe. By destroying so much open space and agricultural land we have a) lost out on the tourists who would have come to see our prehistoric remains and everything else because, in their eyes Malta has been reduced to a hideous dirty building site b) we are endangering our health and that of our descendants c) we have replaced beauty with ugliness.

  Finally the construction workers can have their skills transferred to restoration work. Who will pay? I would say that the developers should be asked to pay for restoration rather than more building and, as in other European countries they will benefit ultimately. Any developer asking to build another building should be directed to restoration of existing old buildings to be turned into something else. In France large old houses have become small hotels /libraries/museums/shops

  LASTLY WHAT IS BEING DONE ABOUT VILLA GUARDMANGA? In view of its history – the only home Queen Elizabeth has ever had outside England? This could become a huge money spinner with intelligent restoration. One doesn’t have to be a monarchist to see the value of this.

 7. Carm,
  Il-72,150 post residenzjali vojt li wiehed jista’ jara huma konferma li hawn Malta huma l-barunijiet tal-izvilupp li jmexxu l-pajjiz. Il-politikanti huma l-pupi f’idejhom. Min ihallas l-aktar lill-partiti politici jkollu l-akbar sehem fit-tmexxija tal-pajjiz biex ikompli jahtaf u jeqred l-art li baqa. Kull ma wiehed irid jaghmel hu li jaghti harsa madwaru u jara kif dan ghandu l-barka tal-politikanti tal-bierah u ta’ llum.

 8. Perit,
  nahseb li ma tantx ghandi nzid hafna klliem ghajr li nerga’ nfakkar lil kulhadd bil-progett li qed isehh f`Wied il-Ghasel il-Mosta li avolja kellna oggezjoni kbira ghalih b`petizjoni ta 24000 firma biex ma jsehhx, illum il-gurnata dan ghaddej b`ritmu mghaggel meta l-istess PL kien jappogjana biex dan ma jsehhx. Illum il-bini ta 24 apartament u 26 garaxx jista’ jarah kulhadd kif ser johnoq il-Wied il-Ghasel faccata ta Casa Arkati fejn dan ser jeqred ghal kollox is-sbuhija naturali ta’ dan il-wied f`nofs ta’ rahal. Il-kuntratturi issa ukoll qed jaghlqu ix-xatba u jahdmu bil-maghluq ghax ma jiehdux pjacir jekk jidhol xi hadd jara ezatt x`qedin jaghmlu. Sinjal car li l-verita twegga’.

 9. Bhallikieku ma kienx bizzejjed li d-dahla u l-bqija ta’ H’Attard gew imkerrha minn blokok appartamenti jghattu s-sema, id-dawl, u l-veduti! Issa, ironikament proprju fejn kellna t-tabella li turi d-dahla ta’ H’Attard li tghid “recte floreat”, se jkollna dal-gmiel ta’ IKTAR appartamenti jghaffgu fuq il-fjuri ghal dejjem!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s