Il-MEPA bil-PN fil-Gvern

mepa1

Is-sommarju tar-rapport tat-telfa tal-PN jitkellem dwar il-MEPA li,  jgħidu li tellifithom il-voti.

F’paġna 5 tar-rapport taħt it-titlu Burokrazija żejda u sabutaġġi jgħidu “Madankollu kien hemm uffiċjali li bl-iskuża tal-burokrazija jew saħansitra bħala att ta’ sabutaġġ għamluha diffiċli ħafna biex dawn jinqdew. Fuq quddiem nett kien hemm l-Awtorità ta’ Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar – il-MEPA – li saret “nightmare” mhux biss għall-kuntratturi iżda wkoll għall-familji.”

F’paġna 7 taħt it-titlu L-Awtorita’ ta’ Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar jgħidu “Il-perċezzjoni in ġenerali tan-nies kienet li r-riforma fl-Awtorità ta’ Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar – il-MEPA – mhux biss ma waslitx għar-riżultati mixtieqa iżda saħħet il-perċezzjoni pubblika li din l-awtorità hija mostru burokratiku li ħadd m’għandu kontroll fuqu.”

Ir-realta’ dwar il-MEPA hi li l-PN fil-Gvern ipprova jaġixxi b’mod li la jfuħ u l-anqas jinten. Ried jidher li qed jipprova jikkontrolla l-eċċessi imma fl-istess ħin ried iħalli tieqa minfejn ikun hemm min “jinqeda”.

Il-MEPA fl-aħħar mill-aħħar, minkejja li għamlet ħafna xogħol utli, naqset milli tinforza l-liġi b’mod adegwat. Il-lista twila ta’ każijet li nħarġilhom enforcement order u ma sar xejn iktar dwarhom hi xhieda biżżejjed ta’ dan. X’jibqa’ fik meta lilek joħorġulek ordni biex twaqqa’ imma lil xi żviluppatur tal-qalba jisbulu soluzzjoni. Mhux qed nitkellem fl-ajru u allura ser insemmi eżempju. Tiftakru il-każ ta’ lukanda fil-Marfa?  Meta din twaqqgħet u nbdiet lukanda oħra flokha din il-lukanda l-ġdida ma nbietx biss fuq l-art tal-lukanda l-qadima. Ħadet ukoll art oħra madwarha! Art tal-Gvern.

Il-mod loġiku dwar kif kellhom isiru l-affarijiet kien li kellha tinħareġ u tkun eżegwita ordni ta’ twaqqiegħ tal-lukanda mibnija (in parti) bla permess u fuq art tal-Gvern. Il-Gvern immexxi mill-PN flok ma għamel hekk ħareġ sejħa bl-offerti biex l-art li ittieħdet illegalment isir ħlas għaliha. Wara li ġara hekk, ġie emendat il-permess u lukanda li parti minnha inbniet bla permess u fuq art tal-Gvern issa giet legalizzata! Dakinnhar il-Gvern immexxi mill-PN tilef opportunita’ tad-deheb biex ifisser lil kulħadd l-utilita’ tal-MEPA bħala tarka taċ-ċittadin li iżżomm l-abbużi milli jsiru. Minflok ingħata messaġġ kompletament differenti. Il-messaġġ kien “ħawwad kemm trid, għax tista’ issib mod kif tirranġa.” Wara dan il-każ, il-MEPA kellha saqajha maqtugħin.

Wara każ bħal dan bil-fors li l-perċezzjoni pubblika tkun ħażina. Għax iż-żgħir ġustament jippretendi li la l-MEPA kienet bla snien mal-kbir għandha tkun bla snien miegħu ukoll. Dawn affarijiet li min kiteb ir-rapport tat-telfa l-anqas għandu idea tagħhom! Għax flok fuq ir-realta’ t-team ta’ Ann Fenech ipprefera jillimita ruhu għall-perċezzjoni.

Il-MEPA falliet mhux għax ma ħarġitx il-permessi iżda għax ħarġet wisq minnhom! Mhux għax ma “qdietx” iżda għax qdiet lil min ma kellux dritt li jinqeda!

Tajjeb ukoll li tiftakru li l-MEPA tmexxiet minn Bord li l-membri tiegħu dejjem intagħżlu mill-Gvern. Kollha ħlief wieħed, ir-rapprezentant tal-Opposizzjoni!

Dan il-mostru li ħoloq il-PN. MEPA li ma tħallietx taħdem. Affarijiet li tkellimt u ktibt dwarhom diversi drabi. Missejthom ukoll b’idejja fiż-żmien li kont naħdem fl-uffiċċju tal-Awditur fil-MEPA.

Jidher ċar li t-team ta’ Ann Fenech l-anqas idea ta’ dan ma għandu! Imbasta jitkellmu fuq sabutaġġ u fuq nies li ma inqdewx.

Dan hu kapitlu li l-PN jixtiequ magħluq. Imma ser jibqa’ miftuħ beraħ!

3 comments on “Il-MEPA bil-PN fil-Gvern

 1. Naqbel mieghek mija fil-mija Carm. Il-PN qieghed iwahhal fl-impjegati u ma jwahhalx f’dak jew dawk il-politikanti li minn wara l-kwinti kienu jigbdu l-ispaga. Kulhadd ghandu tort minbarra il-membri tal-partit li ma hallewx lill-mepa tahdem. Mur afdahom.

 2. Did Anne Fenech realise that during most of the previous legislature, MEPA had Austin Walker, handpicked by Dr. Gonzi, as Chairman of the Board and CEO — a situation NOT sanctioned by law? Walker had no history of ‘sabotage’ and even less of not looking after friends in need. ” Il-mostru burokratiku” nholok mill-Gvern; tajjeb li l-gvern hallas ghal ghemilu. Mhux ghax s’issa rajna xi bidla tal-ghageb!

 3. Perit, u xi nghidu ghall-fatt li lilek u lill-perit Joseph Falzon qalghukom mill-ufficcju ta’ l-Awditur fil-MEPA u sar ”arrangament” biex investigazzjonijiet inkonnessjoni ma’ Bini, Permessi etc isiru fl-Ufficcju ta’ l-Ombudsman? Din kienet mossa kerha mill-P.N.
  Dak li qed isir prezentement huwa li Perit Paul Pace suppost qieghed fl-Ufficcju ta’ l-Ombudsman sabiex jinvestiga Oggezzjonijiet imressqa mill-Pubbliku.
  Meta grupp ta’ Objectors ghamilna dan u ressaqna dokumenti u tlabnih jinvestiga Ilment taghna dwar Decizjoni Bazwija mahruga mit-Tribunal dwar l-Ippjanar, Perit Pace nfurmana li kien ser jitkellem ma’ l-Ombudsman u imbaghad kitbilna u qal li ma setax jaghmel jinvestiga l-kaz li ressaqna quddiemu. Allura, nistaqsu X’QIEGHED JAGHMEL fl-Ufficchju ta’ l-Ombudsman? L-aktar vulnerabbli ma jistghux jifthu Kaz il-Qorti u issa lanqas jistghu isemmu lehenhom quddiem Perit Pace ghax l-Ombudsman rabatlu idejh it-tnejn fl-opinjoni taghna!
  Taht il-PN l-Ombudsman serva biss bhala paraventu ghall-Mepa u l-Awtoritajiet.
  Possibbli li l-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat u l-PL ser ihalluh l-Ombudsman ikompli jaghmel l-istess meta huwa l-pubbliku li qed ibati?
  [nota tal-amministratur: mhux Perit Paul Pace izda Perit David Pace]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s