Cross-voting

7 days

 

Well over 66% of AD voters in the 2008 general elections did not vote just for an AD candidate. Thereafter they voted for candidates of other parties as well.

Most AD voters already practice cross-party voting in general elections. They already cross over from one party to another when voting.

It is not only AD voters which practice cross-party voting. Even PN and PL voters do so although not as often as one would wish.

Our electoral system is specifically designed so that cross-party voting is possible. Voting across party lines can ensure that you select the best candidates in the different political parties. It is a very healthy political tool at your disposal.

After giving your number 1 to an AD candidate you can then proceed with giving your 2nd preference to any other candidate, irrespective whether he or she is on the PN or the PL list.

Similarly if your giving your number 1 vote to a PN or a PL candidate you may proceed with giving your 2nd preference to an AD candidate. It is a very useful way of voting. It has in fact been in use since 1921 when the present system of voting was introduced in Malta.

Cross party voting is a right. Use it well.

Snippets from AD’s electoral manifesto: (40) Water

world-water-week-graphic-2

The following extract is taken verbatim from Chapter 14 of AD’s Electoral Manifest

Water resources have been mismanaged throughout the years. Water extraction from the aquifer has been carried out without taking into consideration its natural replenishment. This does not only refer to the recorded water statistics. It also results from the number of boreholes which have been tolerated throughout the years. AD considers that the water extracted from illegal boreholes as the misappropriation of a publicly owned resource.

AD also believes that water – which is a strategic resource of national importance – should be priced in a realistic way. In the short run, all unregistered boreholes should be banned. In the longer run, save for some strategic exceptions such as agriculture, the true price of water should be reflected in its consumption, where wasteful practices, and not basic use of water, are to be penalized. Basic use should be subsidized. The Water Services Corporation should have full control of all water production, which should then be distributed according to the country’s priorities.

Eventually all bore holes shall cease to be operational and steps have to be taken to ensure that it is clear to all that the water table is public property.

Water used for human consumption as well as all water used for domestic purposes is partly sourced from ground water (44%) whilst the rest is the result of processing of sea water through Reverse Osmosis technology. This amounts for around 29 million cubic metres annually.

Up till the present day the sewage generated in the Maltese islands which during 2011 was estimated at 24 million cubic metres (21,858,000 cubic metres in Malta and 1,982,000 cubic metres in Gozo) is being dumped into the sea, recently subsequent to purification.

AD has been insisting for a long time that the treated sewage which is being dumped into the sea is a wasted resource with a high economic and social value. It is technically possible that with additional treatment (polishing) this water can be used for agriculture, industry and public consumption as is being done in other countries notably Singapore.

The Resources Authority (MRA) as well as the Water Services Corporation (WSC) have been carrying out various trials and experiments in order to establish the optimum use of treated sewage. A proposal has been made that subject to the quality of the purified water being of an acceptable quality this could be used to recharge the aquifer. Whilst AD agrees with this proposal it should be underlined that for this objective to be attained it must be ascertained that only permissible liquid waste is discharged into the public sewer. For this objective to be achieved it must be ensured that industry, in particular SMEs, are conscious of their impacts when they discharge all sorts of chemical waste into the public sewer. Regulatory controls should be strengthened through the employment of a well-trained inspectorate as well as effective deterrents.

It is essential that more efforts are made in order that more rainwater is harvested in our towns and villages and that this should be put to good use. Insufficient efforts have been made to tackle the impacts of flooding. In this context it has to be stated that the restoration of valleys has to be a continuous process which protects biodiversity and ensures that accumulated waters are not the cause of any damage.

L-Estratt segwenti hu meħud kelma b’kelma mill-Kapitlu 14 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Is-settur tal-ilma matul is-snin ġie traskurat. L-estrazzjoni tal-ilma mill-pjan saret fi kwantitajiet kbar li ma qisitx ir-rata li biha n-natura kienet qed tirrimpjazza l-ilma. Dan ma jgħoddx biss għall-ilma użat b’mod uffiċjali iżda fuq kollox hu rifless fl-eluf ta’ boreholes li ġew tollerati matul iż-żmien. L-ilma li ttella’ minn dawn il-boreholes illegali. Alternattiva Demokratika tikkunsidrah bħala serq ta’ proprjetà pubblika.

L-ilma – riżors strategiku ta’ importanza nazzjonali – għandu jkollu prezz realisitku. Fuq medda ta’ żmien qasir, kull borehole mhux reġistrata għandha tingħalaq. Fuq medda ta’ żmien itwal, b’ eċċezzjonijiet strateġiċi bħall-agrikoltura, il-prezz veru tal-ilma għandu jkun rifless fil-konsum tiegħu, fejn għandhom jiġu penalizzati l-prattiċi ħalja, u mhux il-konsum bażiku tal-ilma. Il-konsum bażiku għandu jiġi ssusidjat. Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għandha jkollha kontroll sħiħ fuq il-produzzjoni tal-ilma, li, sussegwentament, għandu jiġi ridistribwit skond il-prioritajiet tal-pajjiż.

L-ilma li nixorbu kif ukoll l-ilma li nużaw għal skop domestiku illum joriġina in parti mill-ilma tal-pjan (44%) u in parti hu prodott billi bil-proċess tar-Reverse Osmosis ikun ipproċessat ilma tal-baħar. Dan għal total ta’ madwar 29 miljun metru kubu fis-sena.

Sal-lum l-ilma tad-drenaġġ ġġenerat fil-Gżejjer Maltin — li hu stmat li fis-sena 2011 kien jammonta għal 24 miljun metru kubu fis-sena (21,858,000 mk f’Malta u 1,982,000 mk f’Għawdex) — qed jintefa’ l-baħar, wara li jkun ippurifikat.

Alternattiva Demokratika ilha tinsisti li dan d-drenaġġ ippurifikat li qed jintefa’ l-baħar hu riżorsa moħlija u għandu valur ekonomiku u soċjali kbir. Huwa teknikament possibli illi b’purifikazzjoni addizzjonali (polishing) dan l-ilma jkun jista’ jintuża għall-agrikoltura, għall-industrija u anke għall-konsum pubbliku kif diġa qiegħed isir f’pajjiżi oħra bħal Singapor.

L-Awtorità dwar ir-Rizorsi kif ukoll il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma ilhom issa għaddejjin b’esperimenti biex jistabilixxu l-aħjar użu li jista’ jsir minn l-ilma tad-drenaġġ ippurifikat. Saret proposta dwar il-possibilità li jekk il-kwalità tal-ilma ippurifikat tkun waħda aċċettabbli, dan l-ilma jista’ jintuża biex l-ilma tal-pjan ikun rikarigat (aquifer recharge). Fil-waqt li Alternattiva Demokratika taqbel ma’ dan, tħoss li għandha tissottolinea illi biex dan l-iskop ikun jista’ jintlaħaq hu essenzjali li qabel ikun assigurat li l-iskart likwidu li jinxteħet ġos-sistema tad-drenaġġ ikun biss dak aċċettabbli. Biex dan iseħħ irid ikun assigurat li l-industrija, b’mod partikolari l-intrapriżi ż-żgħar ikunu konxji tal-impatt tagħhom meta jagħmlu użu mis-sistema tad-drenaġġ biex fiha jitfgħu kull xorta ta’ skart kimiku. Is-sistema ta’ kontrolli trid tkun imsaħħa bi spettorat imħarreġ sewwa u b’deterrent effettiv.

Huwa meħtieġ li ssir iżjed ħidma biex ikun assigurat li jinġabar iktar ilma tax-xita fl-ibliet u l-irħula tagħna u li dan ikun jista’ jintuża. Ma saritx biżżejjed ħidma biex tnaqqas l-impatt tal-għargħar. F’dan il-kuntest huwa importanti li r-restawr tal-widien ikun proċess kontinwu li jħares il-bijodiversità u jassigura li l-ilmijiet akkumulati ma jagħmlux ħsara.