Snippets from AD’s electoral manifesto: (20) Disability

dancing01

The following extract is taken verbatim from Chapter 9 of AD’s Electoral Manifesto

The rights of persons with disability are basic human rights. AD – The Green Party believes that persons with disability have the right for inclusive education, social inclusion, employment, independent living and community participation. Persons with disability should have full access to the social, economic and cultural spheres of everyday life.

Persons with disability should not be seen as one homogenous group. There are various degrees and types of disability, from the physical to the intellectual – and such identities intersect with other identities that each individual has – such as gender, class, sexuality, age, ethnicity and religious beliefs.

No person should be denied the opportunities offered by society because of his/her physical, sensory or intellectual impairment. Therefore society should not regard persons with disability as if they were a special category depending on the charity of others. Alternattiva Demokratika supports the principles in the law on equal opportunities in various sectors and insists that they should be enforced through fines and harsher penalties against those who break the law.

L-Estratt segwenti hu mehud kelma b’kelma mill-Kapitlu 9 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Id-drittijiet ta’ persuni b’diżabilità huma drittijiet umani bażiċi. AD jemmen li persuni b’diżabilità għandhom id-dritt ghall-edukazzjoni inklussiva fl-iskejjel mainstream, għall-inklużjoni soċjali, impjieg, ħajja indipendenti u parteċipazzjoni fil-komunità. Persuni b’diżabilità għandu jkollhom aċċess sħiħ għall-isferi soċjali, ekonomiċi u kulturali tal-ħajja ta’ kuljum.

Persuni b’diżabilità m’għandhomx jitqiesu bħala grupp omoġenju. Hemm diversi gradi u tipi ta’ diżabilità, minn dik fiżika sa dik intellettwali – u dawn l-identitajiet jitħalltu ma’ identitajiet oħra li kull individwu għandu – bħall-ġeneru, il-klassi, is-sesswalità, l-età, l-etniċità u t-twemmin reliġjuż.

Ebda persuna m’għandha tkun imċaħħda mill-opportunitajiet li toffri s-soċjetà minħabba l-kundizzjoni fiżika, sensorjali jew intellettwali tagħha. Għalhekk is-soċjetà m’għandhiex tħares lejn persuni b’diżabilità bħallikieku kienu xi kategorija speċjali li jiddependu fuq il-karità ta’ ħaddieħor. Alternattiva Demokratika tappoġġja l-prinċipji tal-liġi dwar l-opportunitajiet indaqs f’setturi varji, u tisħaq li dawn jiġu infurzati permezz ta’ multi u penali aktar ħorox għal min imur kontra dawn il-prinċipji.

Snippets from AD’s electoral manifesto: (19) Waste

scrapyard

The following extract is taken verbatim from Chapter 14 of AD’s Electoral Manifesto

Waste.
We encourage waste separation in localities. However we recognise that this is not enough. As a country we still lag behind and have failed to reach targets on packaging waste as well as waste generated by electrical and electronic equipment.
It is essential to address the operation of scrapyards. These process waste which is subject to at least three Directives of the EU, namely the WEEE Directive, the End of life Vehicles Directive and the Batteries Directive. The manner in which scrapyards have been permitted to operate signifies a total disregard of the principles and safeguards listed in the said Directives. The fact that after more than eight years of EU membership we are still discussing these issues signifies the low level of preparedness to shoulder environmental responsibilities resulting from EU adhesion.

L-Estratt segwenti hu mehud kelma b’kelma mill-Kapitlu 14 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

L-Iskart.
Ninkoraġixxu s-separazzjoni tal-iskart fil-lokalitajiet. Nirrikonoxxu iżda li dan m’huwiex biżżejjed. Għadna lura bħala pajjiż biex nilħqu l-miri Ewropej għall-iskart mill-ippakkeġġjar kif ukoll l-iskart ġenerat minn apparat elettriku u elettroniku.
Hemm bżonn b’mod ġenerali li jkun imminimizzat kull xorta ta’ skart u għal dan l-iskop hu meħtieġ li jittieħdu inizzjattivi li jgħinu f’din id-direzzjoni.
Huwa neċessarju li jiġu indirizzati r-relevanza u l-mod tal-operazzjoni tal-iscrapyards. Preżentement f’dawn l-iscrapyards jiġi pproċessat skart li huwa kontrollat taħt tal-anqas tlett Direttivi tal-Unjoni Ewropea: id-Direttiva WEEE, l-End of Life Vehicles Directive u d-Direttva dwar il-Batteriji. Il-mod kif l-iscrapyards qed jitħallew joperaw f’Malta jfisser abbandun totali tal-prinċipji u salvagwardji elenkati fl-imsemmija Direttivi. Li wara iktar minn tmien snin mis-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea għadna nitkellmu fuq dawn l-affarijiet ifisser kemm kienet defiċjenti it-tħejjija biex pajjiżna jerfa’ l-obbligi ambjentali li dħalna għalihom bis-sħubija.

Snippets from AD’s electoral manifesto: (18) Sexual Orientation. Lesbians, Gays, Bisexuals and Transexuals (LGBT).

gay-pride-1009-1280x960

The following extract is taken verbatim from Chapter 15 of AD’s Electoral Manifesto

Sexual Orientation. Lesbians, Gays, Bisexuals and Transexuals (LGBT).

There should be full equality between same-sex couples and heterosexual couples in every aspect of life. The state should open the institution of civil marriage to same-sex couples and hence provide the same rights and obligations to all couples (irrespective of whether they are heterosexual or of the same sex).

Full equality should also be guaranteed, among others, for the right to IVF treatment and to adoption regardless of sexual orientation and civil status.

There should be a national human right and equality plan ensuring full inclusion of LGBT persons in Maltese society. This plan should be developed following a dialogue with the Maltese LGBT community.

There should be a constitutional amendment by means of which discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity would be prohibited.

The state should immediately recognise the gender identity of persons who have assumed a new gender identity and this should be reflected in the person’s official documents such as identity card and passport. The state should allow these persons to marry.

Protocol 12 of the European Convention on Human Rights should be ratified, and Malta should take a more active role in the promotion of human rights of LGBT

L-Estratt segwenti hu mehud kelma b’kelma mill-Kapitlu 15 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Orjentazzjoni Sesswali.Lesbjani, Gays, Bisesswaliu Transesswali (LGBT).

Għandu jkun hemm ugwaljanza sħiħa bejn koppji tal-istess sess u koppji eterosesswali f’kull aspett tal-hajja. L-istat għandu jiftaħ l-istituzzjoni taż-żwieg ċivili għall-koppji tal-istess sess u għaldaqstant jagħti l-istess drittijiet u obbligi lil kull koppja (kemm dawk eterosesswali kif ukoll dawk tal-istess sess).

Ugwaljanza sħiħa ghandha tkun garantita ukoll, fost oħrajn, għad-dritt għall- IVF u għall-adozzjoni, irrispettivament mill-orjentazzjoni sesswali u l-istat ċivili ta’ dak li jkun.

Għandu jkun hemm pjan nazzjonali għat-tisħiħ tad-drittijiet u l-promozzjoni tal-ugwaljanza tal-persuni LGBT f’kull qasam tal-ħajja. Dan il-pjan għandu jiġi żviluppat bi djalogu mal-komunita’ LGBT.

Għandu jkun hemm emenda fil-kostituzzjoni li permezz tagħha d-diskriminazzjoni fuq bażi ta’ orjentazzjoni sesswali u identita’ tal-generu tiġi ipprojbita.

L-istat għandu immedjatament jagħraf l-identita` tal-ġeneru ta’ persuni li jkunu assummew identita’ ġdida u din għandha tkun riflessa fid-dokumenti uffiċjali tal-persuna bħall-karta tal-identita` u l-passaport. L-istat ghandu jippermetti li dawn il-persuni jiżżewġu.

Għandu jiġi ratifikat Protokol 12 tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u Malta għandha tieħu rwol aktar attiv fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-persuni LGBT fuq livell internazzjonali.

Snippets from AD’s electoral manifesto: (17) Electoral Reform

The following extract is taken verbatim from Chapter 6 of AD’s Electoral Manifesto

Malta should have an electoral system based on absolute proportional representation between seats and votes cast in elections subject to a 2.5% threshold. This principle could be achieved by retaining the Transferable Vote System while widening the current constitutional mechanism ensuring strict proportionality between number of votes and seats from one which applies only in cases where two parties are elected to parliament, to one which applies to all parties surpassing the national threshold of 2.5% of 1st count votes. Malta should therefore have a double threshold, with a district quota of 16.6% that would allow an individual to be elected on her/his own steam for one’s district and a national quota with a threshold of 2.5%, equivalent to two quotas for a party to be represented in Parliament.
L-Estratt segwenti hu mehud kelma b’kelma mill-Kapitlu 6 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Malta għandu jkollha sistema elettorali bbażata fuq rappreżentanza proporzjonali assoluta bejn siġġijiet u voti mitfugħa f’elezzjoni, ikkoreġġuti b’għatba ta’ 2.5%. Dan il-prinċipju jista’ jinkiseb bl-istess Sistema ta’ Vot Trasferibbli filwaqt li jitwessa’ l-mekkaniżmu Kostituzzjonali attwali li jiżgura proporzjonalità stretta bejn l-għadd ta’ voti u siġġijiet u li jimxi minn wieħed li japplika biss f’każijiet fejn żewġ partiti biss jiġu eletti fil-Parlament, għal wieħed li japplika għall-partiti kollha li jaqbżu l-għatba nazzjonali ta’ 2.5% tal-ewwel għadd tal-voti. Malta għalhekk għandha jkollha għatba doppja, bi kwota distrettwali ta’ 16.6% li tippermetti li individwu jiġi elett minn distrett, u kwota nazzjonali b’għatba ekwivalenti ghal żewġ kwoti biex partit politiku jiġi rrappreżentat fil-Parlament.

Snippets from AD’s electoral manifesto: (16) Election of the Republic’s President

president-of-malta-flag-over-blue-sky

The following extract is taken verbatim from Chapter 6 of AD’s Electoral Manifesto

The President of the Republic should be elected by an electoral college made up of all Members of Parliament and all elected Mayors of the 68 localities . The widening of the franchise would ensure a wider acceptance of the selected Head of State.

L-Estratt segwenti hu mehud kelma b’kelma mill-Kapitlu 6 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Il-President tar-Repubblika għandu jkun elett minn kulleġġ elettorali magħmul mill-Membri Parlamentari kollha u mis-sindki eletti kollha tat-68 lokalita. It-twessigħ ta’ din l-approvazzjoni jista’ jiżgura li jiġi aċċettat aktar il-kap tal-istat li jingħażel.

Snippets from AD’s electoral manifesto: (15) Financing of Political Parties

euro

The following extract is taken verbatim from Chapter 6 of AD’s Electoral Manifesto

AD believes in the introduction of strict rules on donations to political parties, coupled with the state financing of political parties. As regards the former, we believe that donations in excess of €5,000 should be declared by political parties and those over €40,000 should be made illegal. In the case of state financing of political parties, we suggested that the state should grant on an annual basis to all political parties €3 for every vote obtained on a national level, during a general or a European election.

There should be a system of state financing for political parties. State financing provides transparency and can be coupled with strict regulations such as ensuring that political parties produce audited accounts on a regular basis.

Political parties should present their accounts every year and these should be verified by an independent commission appointed by the Auditor General.

The sum which each candidate can spend in a general election should be increased from €1400 to €4000. But this amount should include the expenditure made the party at a national level divided by the number of candidates presented. Any expenditure made by third parties to assist the candidate should also be included.

The accounts presented by each candidate should be verified by a commission appointed by the Auditor General.

The expenditure made by each candidate should be tax exempt provided that it is within the established limits.

A commission should establish the value of government property leased to political parties and revise rents and leases to market conditions on a regular basis.

L-Estratt segwenti hu mehud kelma b’kelma mill-Kapitlu 6 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

AD temmen fl-introduzzjoni ta’ regoli aktar stretti fuq id-donazzjonijiet, flimkien mal-finanzjament tal-partiti mill-istat. Fir-rigward tal-ewwel, nemmnu li donazzjonijiet ogħla minn €5,000 għandhom jiġu ddikjarati mill-partiti politiċi u dawk ta’ aktar minn €40,000 għandhom ikunu illegali. Fil-każ tal-finanzjament tal-partiti mill-istat, nipproponu li l-istat jagħti lill-partiti politiċi kollha €3 għal kull vot miksub fuq livell nazzjonali f’elezzjoni ġenerali jew Ewropea.

Għandu jkun hemm sistema ta’ finanzjament tal-partiti politiċi mill-istat. Il-finanzjament tal-istat jipprovdi t-trasparenza u jista’ jingħaqad ma’ regoli stretti bħal, ngħidu aħna, li kull partit ikun obbligat ikollu kontijiet awditajati.

Il-partiti politiċi għandhom jippreżentaw kull sena l-kontijiet tagħhom u dawn għandhom jiġu vverifikati minn kummissjoni indipendenti maħtura mill-Awditur Ġenerali.

Is-somma li jista’ jonfoq kull kandidat fil-kampanja elettorali għandha titla’ minn €1400 għal €4000. Iżda dan l-ammont għandu jinkludi n-nefqa magħmula mill-partit fuq livell nazzjonali diviża bl-għadd tal-kandidati. Kull nefqa minn terzi biex tgħin lil kandidat għandha tkun inkluża wkoll. Il-kontijiet ippreżentati minn kull kandidat għandhom jiġu vverifikati minn kummissjoni maħtura mill-Awditur Ġenerali. In-nefqa ta’ kull kandidat għandha tkun eżenti mit-taxxa sakemm din tkun fil-limiti stabiliti.

Għandha titwaqqaf kummissjoni biex tistabbilixxi l-valur tal-proprjetà tal-gvern mikrija lill-partiti politiċi u tirrevedi l-kirjiet għal-livelli tas-suq fuq bazi regolari.

Snippets from AD’s electoral manifesto: (14) Animal Welfare

spring huntng

The following extract is taken verbatim from Chapter 4 of AD’s Electoral Manifesto

AD is for the abolition of hunting in spring and enforcement against hunting illegalities.

The enforcement of animal welfare legislation should be strengthened and harsher punishment should be meted out for crimes relating to animal cruelty, such as dog and cock fighting, animal abandonment or neglect.
L-Estratt segwenti hu mehud kelma b’kelma mill-Kapitlu 4 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

L-AD favur l-abolizzjoni tal-kaċċa fir-rebbiegħa u favur l-infurzar effettiv kontra l-illegalitajiet tal-kaċċa.

Għandu jissaħħaħ l-infurzar tal-liġijiet li jħarsu l-annimali. Għandhom jiħraxu l-pieni fuq atti barbari ta’ moħqrija fuq l-annimali, bħall-ġlied tal-klieb u s-sriedaq, kif ukoll għal min jinqabad jabbanduna annimali jew irabbihom f’kundizzjonijet mhux xierqa.

Snippets from AD’s electoral manifesto: (13) Environmental Justice

environmental justice

The following extract is taken verbatim from Chapter 14 of AD’s Electoral Manifesto

Environmental Justice.
AD understands that projects of national importance will still face difficulties. This will keep recurring until such time that Central Government and Parastatal bodies do not address adequately the environmental impacts of these projects and until such time that sites for such projects keep being located in the southern parts of the country.
AD shall insist on the implementation of environmental justice such that whilst infrastructural and industrial projects are planned with the minimal environmental impacts in mind the burdens created will as far as is possible not be shouldered only by the residential community in the southern parts of the island.
It is also an issue of justice that whoever carried out illegal construction activity shoulders his responsibilities. In particular Alternattiva Demokratika is proposing the immediate demolition of the illegally constructed boathouses at l-Aħrax tal-Mellieħa as well as those in other zones close to the sea such that the space close to the coast is back in community ownership to be enjoyed by all.
L-Estratt segwenti hu mehud kelma b’kelma mill-Kapitlu 14 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Ġustizzja Ambjentali.
Alternattiva Demokratika tifhem li proġetti ta’ importanza nazzjonali jibqgħu jiffaċċaw diffikultajiet. Dan jibqa’ jsir sakemm il-Gvern Ċentrali u l-Korpi Parastatali jibqgħu ma jagħtux importanza adegwata lill-impatt ambjentali ta’ dawn il-proġetti kif ukoll sakemm dawn jibqgħu konċentrati fin-nofsinnhar tal-pajjiż.
Alternattiva Demokratika taħdem favur ġustizzja ambjentali u dan billi filwaqt li tinsisti fuq proġetti infrastrutturali u industrijali ppjanati b’mod li l-impatt ambjentali tagħhom ikun l-inqas possibli, tassigura li safejn hu possibli il-piż ambjentali ma jibqax jinġarr prinċipalment mill-komunità residenti fin-nofsinnhar tal-pajjiż.
Hi ukoll materja ta’ ġustizzja li min bena b’mod illegali jerfa’ r-responsabbilta’ ta’ għemilu. B’mod partikolari Alternattiva Demokratika qed tipproponi li għandhom jitwaqqgħu immedjatament il-kmamar illegali li nbnew fl-Aħrax tal-Mellieħa, kif ukoll dawk f’żoni oħra ħdejn il-baħar, u l-ispazju kollu mal-kosta b’hekk jingħata lura lill-komunità għat-tgawdija ta’ kulħadd.

Snippets from AD’s electoral manifesto: (12) The Role of the Community

sos hondoq

The following extract is taken verbatim from Chapter 14 of AD’s Electoral Manifesto

The Role of the Community.
Various controversies have arisen on the impacts of large projects on the community. Reference is being made for example to the Sant’ Antnin Waste Recycling Plant, the touristic development at Ħondoq ir-Rummien, the extension of the Delimara Power Station, the extension of the Freeport and the mega projects referred to as the MIDI and the Fort Cambridge projects at Tigne Sliema.
In each of the above mentioned examples the community spoke up both directly as well as through civil society. In such cases AD is proposing that after the responsible authority would have processed the development application the community should have the right to express its opinion as to whether the project should proceed. This will be carried out through a local referendum called after a pre-identified number of registered voters make a request in line with the requirements of legislation or else through a call made by the Local Council on behalf of the community.
A project shall be submitted for the community’s consideration in a referendum after all the relative studies would have been concluded as well after the said studies would have been available for a reasonable time for all those wishing to peruse them.
However in the case of infrastructural projects of national importance it shall be possible for Parliament (which represents the whole community at a national level) to intervene and take a final decision after ascertaining that the objections of the local community have been addressed.

L-Estratt segwenti hu mehud kelma b’kelma mill-Kapitlu 14 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Rwol tal-Komunità.
Diversi kontroversji jqumu dwar l-impatti fuq il-komunità ta’ proġetti kbar bħal dak tal-Impjant tar-Riċiklaġġ tal-Iskart f’Sant Antnin, tal-iżvilupp turistiku f’Ħondoq ir-Rummien, l-estensjoni tal-Power Station f’Delimara, l-estensjoni tal-Port Ħieles jew il-megaproġetti magħrufa bħala l-proġetti tal-MIDI u ta’ Fort Cambridge f’Tigné, Tas-Sliema.
F’kull wieħed minn dawn il-każijiet il-komunità semmgħet leħinha kontra dawn il-proġetti kemm direttament kif ukoll permezz tas-soċjetà ċivili. F’każijiet ta’ din ix-xorta AD qed tipproponi li wara li l-awtorità responsabbli tkun ipproċessat applikazzjoni għal proġett ta’ żvilupp, il-komunità għandu jkollha d-dritt tesprimi ruħa dwar jekk il-proġett jipproċedix, u dan permezz ta’ referendum lokali li jissejjaħ wara li jinġabru l-firem tar-residenti skond il-liġi, inkella b’talba tal-Kunsill Lokali f’isem il-komunità.
Proġett għandu jiġi ppreżentat għal deċizjoni popolari wara li jkunu ġew konklużi l-istudji kollha relattivi kif ukoll wara li l-istess studji jkunu aċċessibli għal żmien raġjonevoli għal kull min ikun irid jaqrahom. F’każ ta’ proġetti infrastrutturali u ta’ importanza nazzjonali għandu jkun possibli għall-Parlament (li jirrappreżenta lill-komunità fuq livell nazzjonali) illi wara li jassigura ruħu illi l-ilmenti tal-komunità lokali jkunu indirizzati, jintervjeni u jieħu deċiżjoni finali.

Snippets from AD’s electoral manifesto: (11) An Alert Parliament

Il-Parlament Malti

 

The following extract is taken verbatim from Chapter 14 of AD’s Electoral Manifesto

An Alert Parliament.

Members of Parliament should not have an active role in the running of the new Authority which substitutes MEPA and MRA. Parliament should make the necessary tools available such that a Parliamentary Select Committee dealing with the Environment, Resource Management and Land Use Planning can oversee the new Authority querying its Board of Directors and its principal officers on its operations whenever this is required. In this manner both the Authority’s Board of Directors and the Minister/Parliamentary Secretary politically responsible for the Authority will be ultimately accountable to Parliament on a continuous basis.

L-Estratt segwenti hu mehud kelma b’kelma mill-Kapitlu 14 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Il-Parlament bil-Lenti

Il-Membri tal-Parlament m’għandhomx jibqgħu jkollhom rwol attiv fit-tmexxija tal-Awtorità li tinħoloq flok il-MEPA u l-MRA. Minflok il-Parlament għandu joħloq l-għodda neċessarja biex, permezz ta’ Kumitat Magħżul tal-Kamra dwar l-Ambjent, ir-Riżorsi u l-Ippjanar, ikun jista’ jissorvelja lill-awtorità l-ġdida u jitlob spjegazzjonijiet mingħand id-diriġenti tal-istess awtorità u l-uffiċjali ewlenija tagħha dwar l-aġir tagħhom kull meta meħtieġ. B’dan l-mod il-membri tal-Bord tal-Awtorità kif ukoll il-politiċi (Ministru u Segretarju Parlamentari) inkarigati jkunu ultimament kontabbli lejn il-Parlament kontinwament.