Eko-Skola: kelmet iż-Żgħażagħ dwar l-Ambjent

eko-skola.250213.02

Ħadt sehem fit-tieni Summit ta’ Eko-Skola dwar l-Ambjent li sar dal-għodu fi Xrobb l-Għaġin Marsaxlokk.

Flimkien ma Mario de Marco u Joseph Muscat indirizzajt lill-istudenti u lill-għalliema tagħhom.

Iż-żgħażagħ tagħna fehmu l-ħtieġa li jeħtieġ li jkunu huma li jieħdu ħsieb il-futur tagħhom. Dan hu rifless b’mod qawwi fid-dikjarazzjoni tagħhom li approvaw dal-għodu fi tmiem is-summit.

Iddiskutew bosta suġġetti pero fuq quddiem kien hemm l-ilma, l-enerġija l-iskart u l-baħar ta’ madwarna.

Id-diskussjoni li kellhom dal-għodu tawgura tajjeb ħafna għal futur għax ifisser li tiela ġenerazzjoni b’sensittivita ikbar għal dak kollu li qiegħed jiġri madwarha. Huwa awgurju tajjeb ukoll għall-għalliema u l-familji ta’ dawn iż-żgħażagħ. Għax iżjed minn xi ħaġa li tgħallmu dak li smajt dal-għodu hu prova ta’ dak li jħossu, ta’ dak li jippruvaw jgħixu kemm huma kif ukoll dawk ta’ madwarhom.

Prosit mill-ġdid liż-żgħażagħ tagħna li permezz ta’ eko-skola qed juru kemm li tinvesti fil-ġenerazzjonijiet futuri hu l-iktar pass għaqli.

Snippets from AD’s electoral manifesto: (32) Constitutional reform

George Borg Olivier + Constitution

 

The following extract is taken verbatim from Chapter 6 of AD’s Electoral Manifesto

Any discussions on wide-ranging changes to the constitution should be conducted in maximum transparency and openness and debated both by parliament (which should become a professional institution with full-time parliamentarians) and by a representative forum which includes representatives of civil society organisations, political parties and local councils. All proceedings and discussions should be accessible on-line and suggestions by ordinary citizens should also be discussed. Changes should be approved through a referendum.

L-Estratt segwenti hu meħud kelma b’kelma mill-Kapitlu 6 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Kull diskussjoni dwar bidliet profondi fil-Kostituzzjoni għandha titmexxa bl-akbar ftuħ u trasparenza u tiġi diskussa kemm fil-Parlament, (li għandu jsir istituzzjoni professjonali b’parlamentari full-time), kif ukoll f’forum rappreżentattiv li jkun jinkludi rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, il-partiti politiċi kollha u l-kunsilli lokali. Il-proċeduri u d-diskussjonijiet għandhom ikunu aċċessibbli online u s-suġġerimenti taċ-ċittadini għandhom jiġu diskussi wkoll. Il-bidliet għandhom jiġu approvati b’referendum.

Snippets from AD’s electoral manifesto: (31) Marriage Annulment procedures and Church-State relations

divorce 1

 

The following extract is taken verbatim from Chapter 5 of AD’s Electoral Manifesto

The provisions of the Church State agreement relative to annulment proceedings before the Ecclesiastical Tribunals should be amended. This should be carried out in order that such proceedings do not take precedence over proceedings for annulment before the civil courts.

L-Estratt segwenti hu meħud kelma b’kelma mill-Kapitlu 5 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Il-provvedimenti fil-ftehim bejn il-Knisja u l-Istat dwar il-proċeduri ta’ annullament taż-żwieġ quddiem it-Tribunali Ekkleżjastiċi għandhom ikunu emendati. Dan sabiex dawn il-proċeduri ma jiħdux preċedenza fuq proċeduri ta’ annullament quddiem il-Qrati Ċivili.