Snippets from AD’s electoral manifesto: (23) Environmental NGOs and Civil Society

mother-earth

The following extract is taken verbatim from Chapter 14 of AD’s Electoral Manifesto

Environmental NGOs and Civil Society.
Environmental NGOs and civil society in general have a very important role in the process through which the public becomes more aware how their environmental impacts affects everybody’s quality of life.

It is necessary, in particular in the environmental field, that those organisations which have a democratic structure, as well as civil society in general, are assisted such that they can have access to specialised professional advice which is essential in their activities. Such assistence should be forthcoming in a transparent manner and without any particular organisation being preferred.

L-Estratt segwenti hu meħud kelma b’kelma mill-Kapitlu 14 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Għaqdiet Ambjentali mhux Governattivi u s-Soċjeta Ċivili.

L-Għaqdiet Ambjentali mhux Governattivi u s-Soċjetà Ċivili in ġenerali għandhom rwol importanti ħafna fil-proċess li permezz tiegħu l-pubbliku qed isir iżjed konxju kif l-impatti ambjentali tiegħu u ta’ oħrajn jeffettwa l-kwalità tal-ħajja ta’ kulħadd.

Hemm ħtieġa partikolarment fil-qasam ambjentali li dawk l-għaqdiet li għandhom struttura demokratika kif ukoll għaqdiet oħra mis-soċjetà ċivili jkollhom l-ikbar għajnuna possibli biex ikunu jistgħu ikollhom l-għajnuna speċjalizzata u professjonali tant meħtieġa għall-ħidma tagħhom. Għajnuna ta’ din ix-xorta trid tingħata b’mod trasparenti u mingħajr ma jkunu ppreferuti għaqdiet partikolari.

Snippets from AD’s electoral manifesto: (22) Sign Language

sign language

The following extracts are taken verbatim from Chapter 9 of AD’s Electoral Manifesto

Every public broadcasting station also has obligations towards persons with disability. In this regard, every Maltese station should respect persons with disability in the way it speaks about them and to represent them according to a code of ethics on the subject. Every station should transmit programmes such as news broadcasts using sign language. Where possible, films and documentaries should be shown using sub-titles.

Maltese sign language should be recognised by Government as an official language. Sign language interpreters should increase. The state should ensure that sign language interpretation is main streamed in the public sector. Public procurement should always include a disability dimension.

L-Estratti segwenti huma meħuda kelma b’kelma mill-Kapitlu 9 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Kull stazzjon ta’ xandir pubbliku għandu wkoll obbligi lejn persuni b’diżabilità. Għaldaqstant kull stazzjon Malti għandu jirrispetta l-persuni b’ diżabiltà bil-mod kif jitkellem dwarhom u jirrappreżentahom permezz ta’ kodici ta’ etika dwar dan is-suġġett. Kull stazzjon għandu wkoll jittrażmetti programmi bħall-aħbarijiet permezz tal-lingwa tas-sinjali. Fejn hu possibbli, films u dokumentarji għandhom jintwerew bis-sottotitli wkoll.

Il-lingwa tas-sinjali bil-Malti għandha tiġi rikonoxxuta mill-Gvern bħala lingwa ufficjali. Għandhom jiżdiedu l-interpreti tal-lingwa tas-sinjali. L-istat għandu jiżgura li l-interpretazzjoni tal-lingwa tas-sinjali tiġi inkluża bis-sħiħ fis-settur pubbliku. L-akkwist pubbliku irid dejjem ikollu dimensjoni ta’ diżabilità.

Snippets from AD’s electoral manifesto: (21) Biodiversity

buskett.02

The following extract is taken verbatim from Chapter 14 of AD’s Electoral Manifesto

Biodiversity.

Biodiversity is not exclusively concerned with bird protection but on our interaction with the eco-system.

Alternattiva Demokratika shall focus on the need for the complete cessation of spring hunting as well as in ensuring that Malta’s EU accession commitments on the halting of bird trapping are honoured.

It is necessary that zones identified for protection under the provisions of the EU Habitats Directive are well managed. In particular it is necessary that Il-Buskett is no longer considered and utilised as a garden. The status of Il-Buskett as a Special Area of Conservation should be respected, something which is currently ignored.

Valley protection is also necessary. This has to be done within the context of a clear and holistic plan to rehabilitate valleys in such a manner that their resident biodiversity is respected and invasive species introduced throughout the years are removed.

L-Estratt segwenti hu mehud kelma b’kelma mill-Kapitlu 14 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Bijodiversità.

Il-bijodiversità mhix kif inħarsu lejn l-għasafar u l-ħarsien tagħhom biss iżda dwar l-interazzjoni tagħna mal-ekosistema.

Alternattiva Demokratika taħdem biex tkun eliminata darba għal dejjem il-kaċċa tal-għasafar fir-rebbiegħa kif ukoll biex l-obbligi li Malta assumiet bis-sħubija fl-Unjoni Ewropea li l-insib spiċċa darba għal dejjem ikun onorat.

Huwa neċessarju li jkun mħarsa sewwa iż-żoni li Malta identifikat għall-protezzjoni taħt il-provedimenti tad-Direttiva tal UE dwar il-habitats. Fost oħrajn wasal iż-żmien li l-Buskett ma jibqax meqjus bħal ġnien u ma jibqax ikun sfruttat bħala tali. L-istatus tal-Buskett ta’ Żona Speċjali ta’ Konservazzjoni huwa meħtieġ illi jiġi osservat, ħaġa li fil-preżentement mhix issir.

Huwa neċessarju ukoll illi l-widien ikunu mħarsa. Dan għandu jsir billi fil-kuntest ta’ pjan ċar u olistiku jkunu riabilitati l-widien b’mod li tkun rispettata l-bijodiversità ta’ ġo fihom u jkunu ukoll eliminati l-ispeċi invażivi li ġew introdotti tul is-snin.

Snippets from AD’s electoral manifesto: (20) Disability

dancing01

The following extract is taken verbatim from Chapter 9 of AD’s Electoral Manifesto

The rights of persons with disability are basic human rights. AD – The Green Party believes that persons with disability have the right for inclusive education, social inclusion, employment, independent living and community participation. Persons with disability should have full access to the social, economic and cultural spheres of everyday life.

Persons with disability should not be seen as one homogenous group. There are various degrees and types of disability, from the physical to the intellectual – and such identities intersect with other identities that each individual has – such as gender, class, sexuality, age, ethnicity and religious beliefs.

No person should be denied the opportunities offered by society because of his/her physical, sensory or intellectual impairment. Therefore society should not regard persons with disability as if they were a special category depending on the charity of others. Alternattiva Demokratika supports the principles in the law on equal opportunities in various sectors and insists that they should be enforced through fines and harsher penalties against those who break the law.

L-Estratt segwenti hu mehud kelma b’kelma mill-Kapitlu 9 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Id-drittijiet ta’ persuni b’diżabilità huma drittijiet umani bażiċi. AD jemmen li persuni b’diżabilità għandhom id-dritt ghall-edukazzjoni inklussiva fl-iskejjel mainstream, għall-inklużjoni soċjali, impjieg, ħajja indipendenti u parteċipazzjoni fil-komunità. Persuni b’diżabilità għandu jkollhom aċċess sħiħ għall-isferi soċjali, ekonomiċi u kulturali tal-ħajja ta’ kuljum.

Persuni b’diżabilità m’għandhomx jitqiesu bħala grupp omoġenju. Hemm diversi gradi u tipi ta’ diżabilità, minn dik fiżika sa dik intellettwali – u dawn l-identitajiet jitħalltu ma’ identitajiet oħra li kull individwu għandu – bħall-ġeneru, il-klassi, is-sesswalità, l-età, l-etniċità u t-twemmin reliġjuż.

Ebda persuna m’għandha tkun imċaħħda mill-opportunitajiet li toffri s-soċjetà minħabba l-kundizzjoni fiżika, sensorjali jew intellettwali tagħha. Għalhekk is-soċjetà m’għandhiex tħares lejn persuni b’diżabilità bħallikieku kienu xi kategorija speċjali li jiddependu fuq il-karità ta’ ħaddieħor. Alternattiva Demokratika tappoġġja l-prinċipji tal-liġi dwar l-opportunitajiet indaqs f’setturi varji, u tisħaq li dawn jiġu infurzati permezz ta’ multi u penali aktar ħorox għal min imur kontra dawn il-prinċipji.