Snippets from AD’s electoral manifesto: (12) The Role of the Community

sos hondoq

The following extract is taken verbatim from Chapter 14 of AD’s Electoral Manifesto

The Role of the Community.
Various controversies have arisen on the impacts of large projects on the community. Reference is being made for example to the Sant’ Antnin Waste Recycling Plant, the touristic development at Ħondoq ir-Rummien, the extension of the Delimara Power Station, the extension of the Freeport and the mega projects referred to as the MIDI and the Fort Cambridge projects at Tigne Sliema.
In each of the above mentioned examples the community spoke up both directly as well as through civil society. In such cases AD is proposing that after the responsible authority would have processed the development application the community should have the right to express its opinion as to whether the project should proceed. This will be carried out through a local referendum called after a pre-identified number of registered voters make a request in line with the requirements of legislation or else through a call made by the Local Council on behalf of the community.
A project shall be submitted for the community’s consideration in a referendum after all the relative studies would have been concluded as well after the said studies would have been available for a reasonable time for all those wishing to peruse them.
However in the case of infrastructural projects of national importance it shall be possible for Parliament (which represents the whole community at a national level) to intervene and take a final decision after ascertaining that the objections of the local community have been addressed.

L-Estratt segwenti hu mehud kelma b’kelma mill-Kapitlu 14 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Rwol tal-Komunità.
Diversi kontroversji jqumu dwar l-impatti fuq il-komunità ta’ proġetti kbar bħal dak tal-Impjant tar-Riċiklaġġ tal-Iskart f’Sant Antnin, tal-iżvilupp turistiku f’Ħondoq ir-Rummien, l-estensjoni tal-Power Station f’Delimara, l-estensjoni tal-Port Ħieles jew il-megaproġetti magħrufa bħala l-proġetti tal-MIDI u ta’ Fort Cambridge f’Tigné, Tas-Sliema.
F’kull wieħed minn dawn il-każijiet il-komunità semmgħet leħinha kontra dawn il-proġetti kemm direttament kif ukoll permezz tas-soċjetà ċivili. F’każijiet ta’ din ix-xorta AD qed tipproponi li wara li l-awtorità responsabbli tkun ipproċessat applikazzjoni għal proġett ta’ żvilupp, il-komunità għandu jkollha d-dritt tesprimi ruħa dwar jekk il-proġett jipproċedix, u dan permezz ta’ referendum lokali li jissejjaħ wara li jinġabru l-firem tar-residenti skond il-liġi, inkella b’talba tal-Kunsill Lokali f’isem il-komunità.
Proġett għandu jiġi ppreżentat għal deċizjoni popolari wara li jkunu ġew konklużi l-istudji kollha relattivi kif ukoll wara li l-istess studji jkunu aċċessibli għal żmien raġjonevoli għal kull min ikun irid jaqrahom. F’każ ta’ proġetti infrastrutturali u ta’ importanza nazzjonali għandu jkun possibli għall-Parlament (li jirrappreżenta lill-komunità fuq livell nazzjonali) illi wara li jassigura ruħu illi l-ilmenti tal-komunità lokali jkunu indirizzati, jintervjeni u jieħu deċiżjoni finali.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s