Snippets from AD’s electoral manifesto: (8) Climate Change

climate change 1

The following extract is taken verbatim from Chapter 14 of AD’s Electoral Manifesto

Climate Change.
Climate Change is anthropogenic. AD believes that all countries should contribute towards the solutions required in proportion to the impacts which they generate.
Malta should seek to reduce its climate impacts through developing sustainable transport, energy and agriculture policies.
We need to address the climate change impacts on biodiversity, health, tourism, water, agriculture as well as maritime infrastructure.
Government should prepare plans on the climate change impacts of the various sectors. These plans in the form of a carbon budget drawn up after consultation with the social partners should be submitted periodically for Parliament’s approval.

L-Estratt segwenti hu mehud kelma b’kelma mill-Kapitlu 14 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

It-Tibdil fil-Klima.
It-tibdil fil-klima huwa riżultat akkumulat tal-ħidma tal-bniedem. Alternattiva Demokratika temmen li kull pajjiż għandu jikkontribwixxi lejn soluzzjoni iżda dan il-kontribut għandu jkun proporzjonat għall-impatt li kull pajjiż qed ikollu illum jew inkella kellu l-bieraħ fuq il-ħolqien ta’ din il-problema.
Malta għandha tfittex li tnaqqas l-impatti tagħha fuq il-klima billi jkollha politika sostenibbli dwar it-trasport, l-enerġija u l-agrikoltura.
Irridu nindirizzaw l-impatti tal-klima fuq il-bijodiversità, fuq is-saħħa, fuq it-turiżmu, fuq l-ilma, fuq l-agrikoltura kif ukoll fuq l-infrastruttura marittima.
Fuq bażi regolari l-Gvern għandu jfassal pjan dwar l-impatti ta’ Malta fuq il-klima mis-setturi differenti. Dan il-pjan fil-forma ta’ baġit tal-karbonju għandu jitfassal b’konsultazzjoni mal-isħab soċjali u jitressaq għall-approvazzjoni tal-Parlament perjodikament.

Snippets from AD’s electoral manifesto: (7) Maltese Stone

demolition works

 

The following extract is taken verbatim from Chapter 14 of AD’s Electoral Manifesto

Maltese Stone.

The availability of Maltese stone (globigerina) is on the wane.

We need to preserve stone which is already in use in old buildings. Where it would be necessary to demolish a building as it does not lend itself to be restored, the stone used should not be discarded but it should rather be reused. Ways should be found to reuse construction waste deposited in landfills. It is what our forefathers used to do. They did not waste anything.

L-Estratt segwenti hu mehud kelma b’kelma mill-Kapitlu 14 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

Il-Ġebla Maltija.

Iktar ma jgħaddi żmien il-ġebla Maltija (globiġerina) qed tonqos.

Hemm bżonn li nippreservaw il-ġebla diġà użata f’bini qadim. Fejn ikun meħtieg li bini jitwaqqa’ għax ma jkunx possibli li jkun restawrat, il-ġebla użata f’dan il-bini m’għandhiex tintrema iżda għandha tkun użata mill-ġdid. Għandu jistab mod kif fdal tal-kostruzzjoni mormi f’barrieri jkun użat mill-ġdid. Hekk kienu jagħmlu missirijietna. Qatt ma ħlew xejn.

By carmelcacopardo Posted in stone Tagged

Snippets from AD’s electoral manifesto: (6) The Building Industry

building industry Malta

The following extract is taken verbatim from Chapter 14 of AD’s Electoral Manifesto

The Building Industry.

The current slow down of the building industry makes it ripe for restructuring. The first step would be acceptance of the fact that too much of the Maltese islands are built up and that the up-take of more land for building should cease forthwith. Nor can we continue demolishing the core of our towns and villages and replacing them with more intensive development. The restoration of old buildings and their adaptation to uses compatible with today’s needs is the necessary way forward.

L-Estratt segwenti hu mehud kelma b’kelma mill-Kapitlu 14 tal-Manifest Elettorali ta’ Alternattiva Demokratika

L-Industrija tal-Bini.

Tnaqqis fir-ritmu u l-volum tal-bini jfisser illi wasal iż-żmien li l-industrija tal-bini tibda proċess ta’ ristrutturazzjoni. L-ewwel passi ikun li jkun rikonoxxut il-fatt li hawn wisq bini u li jrid jieqaf it-teħid ta’ iktar art għall-bini. Lanqas ma nistgħu nibqgħu bħala pajjiż inwaqqgħu ċ-ċentri tal-ibliet u l-irħula tagħna biex flokhom noħolqu binjiet bi żvilupp iktar intensiv. Wasal iż-żmien li nifhmu li r-restawr tal-bini l-qadim u l-addattament tiegħu għal użu kompatibbli mal-ħtiġijiet tal-lum hi t-triq neċessarja.

Biex dan iseħħ hemm bżonn ta’ taħriġ fi snajja’ qodma li qed jintilfu u dan biex il-bini l-qadim ikun jista’ jiġi restawrat b’sengħa.