Aġenti tal-bidla

simon busuttil 1

 

Simon Busuttil qalilna li l-Partit Nazzjonalista hu l-aġent tal-bidla.

L-unika aġenti li qed jissemmew bħalissa m’humiex aġenti tal-bidla iżda aġenti taż-żejt.

3 comments on “Aġenti tal-bidla

 1. Carm, forsi sejrin jibdlu l-agenti taz-zejt u l-kommission li sejrin ituhom la darba dawk qodma qedin fix-xipka! din mhux bidla jew?

 2. Perit Carmel Cacopardo, skond il-website tal-MEPA, it-Tribunal tal-Appell dwar l-Ippjanar, nhar il-Hamis 31 ta’ Jannar 2013 fl-10.30a.m. ser jaqra LISTA TWILA TA’ 65 Decizjoni ghal sensiela ta’ kazijiet imressqa quddiemu minn cittadini Maltin fis-snin li ghaddew.
  Skond l-istess website, dakinhar ukoll – din id-darba bejn il-11.00am u 1.45p.m.-, l-istess Tribunal bihsiebu jkompli ‘jisma u jikkunsidra’ 27 Kaz iehor minn dawk prezentement quddiemu. Affarijiet li ma jitwemmnux!
  Jien niddubita kemm dan kollu spjegat hawn fuq huwa possibbli. Jista’ jkun li dan ser isir ghaliex xi hadd ta struzzjonijiet lit-Tribunal sabiex jikkonkludi kemm jista’ jkun milll-Kazijiet kontra l-MEPA malajr u qabel l-elezjoni nazzjonali?
  Dawn l-affarijiet fil-passat graw u jidher li ghadhom qed isiru.
  Fid-dawl ta’ dawn il-FATTI, l-pubbliku Malti ghandu ragun jiddubita serjament kemm it-Tribunal koncernat qed jaqdi d-doveri tieghu bil-professjonalita u oggettivita mistennija minnu.
  Dak li intqal minn Dr. Simon Busuttil, jigifieri li ”l-Partit Nazzjonalista hu l-aġent tal-bidla” ma tantx jjikkonvinci. Certament li l-amministrazzjoni governattiva prezenti, la rnexxiela tirriforma l-MEPA u wisq anqas ma waslet sabiex tittratta lic-cittadini Maltin Ewropej bir-rispett li jixilqilhom.
  Nistieden lil Dr. Simon Busuttil kif ukoll lill-Prim Ministru u l-Kabinett governattiv sabiex jinvestigaw l-fatti spjegati f’dan il-kumment u jagixxi jekk verament iridu li l-Partit Nazzjonalista jkun ”l-Agent tal-Bidla”.

 3. Jiena niftakar meta nxtrat l-ewwel fazi tal-power station go Delimara. Iz-zewg boilers kienu tip “CONVERTIBLE”, jigifieri jaharqu zejt jew faham. Qatt ma hadmu bil-faham!! Dawn swewna xi zewg miljuni liri MALTIN aktar.
  Meta kont ghadni nahdem hemm, qabel ma tkeccejt bil-pulit ghax-missieri kien jahdem gos-sekretarjat ta’ ministru Laburista, kont sibtilhom barriera kbira li kienet tesa madwar ghaxar snin irmid tal-faham. Din kienet lejn Ghar Lapsi barra mill-pjan tal-ilma tax-xorb. Izda ma riedux juzawa ghax kienet ta’ importatur specifiku li forsi kien jimpala l-liri lill-partit.
  Dawn kienu l-agenti tal-bidla?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s