Il-Milied it-Tajjeb

chasing-star-of-bethlehem

Dejjem rajtha stramba li x-xewqat sbieħ jiġu biss għal 25 ta’ Diċembru u forsi jibqgħu sal-1 ta’ Jannar.

Ceasefire obbligatorju ta’ soċjeta wiċċ b’ieħor li taħseb li tista’ isserraħ il-kuxjenza dwar dak li tagħmel jew tittollera matul il-bqija tas-sena.

Nawgura Il-Milied it-Tajjeb. Mhux Milied li jiġi darba fis-sena ………… iżda dak li jiġi kuljum.

5 comments on “Il-Milied it-Tajjeb

  1. Sur Carmel Cacopardo, naqbel perfettament mieghek, li ghal xi whud il-festi jigu u jmorru. Le, ma ghandux ikun hekk. Kull festa ghandha tibni fuq dik ta’ qabilha, jigifieri li l-ferh u l-kuntentizza li ggib festa ghandu jkun akbar minn dik ta’ qabilha. Illum il-gurnata hafna jawgurawlek “il-Milied u s-sena t-tajba!” izda kemm huwa sincier tali awgurju? Tali awgurju gej biss mill-fomm, jew huwa mahsub u gej mill-qalb? Tassew li l-Milied ghandu jkun mhux biss jum wiehed izda kuljum tas-sena, bhal ma l-Ghid il-Kbir ghandu jkun ukoll kuljum tas-sena. Ghalhekk nahseb li wiehed ikun aktar f’waqtu meta jawgura “il-paci mieghek” ghax meta taghmel hekk tkun qieghed tawgura l-kuntentenza u s-serenita` ta’ dak li jkun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s