L-ittra anonima tal-PN

PN ittra anonima p.1.122012

Jiena ukoll irċevejt l-ittra anonima tal-PN li paġna minnha qed nirriproduċi hawn fuq.

Żammejtha għax mill-envelope u l-label għaraft mill-ewwel minn fejn ġiet. Fl-ebda ħin ma kelli dubju u irriżulta li kelli raġun dwar dan.

Il-PN beda l-kampanja tat-twerwir bit-transfers.

Jiena ma kellix bżonn min ifakkarni għax kemm il-PN fil-Gvern kif ukoll il-Labour fil-Gvern it-tnejn imxew ħażin miegħi meta kont impjegat fis-settur pubbliku.

Fiż-żmien li Lawrence Gonzi u l-PN ilhom fil-Gvern mhux transfer ħadt iżda kelli l-kuntratt tax-xogħol fl-uffiċċju tal-Uffiċjal tal-Verifika tal-MEPA (Audit Officer) mhux imġedded u dan f’April 2007!

L-istorja tiegħi mal-Labour seħħet fl-1984 meta tkeċċejt mix-xogħol mal-Gvern għax kont nikteb fil-gazzetti tal-PN.

Għadni ma fhimtx għalfejn bgħatuli l-ittra anonima. Imma jidher li l-PN għandhom ħafna flus x’jaħlu.

M’għandhomx għalfejn ifakkruni. Għax jiena niftakar sewwa x’għaddejt minnu! Imma jidher li huma (il-PN) donnhom insew, u jippretendu li l-uniku passat li jeżisti hu ta’ ħaddiehor. Għax tagħhom iridu jinsewh qiesu qatt ma kien xejn. Mhux hekk tgħid.

5 comments on “L-ittra anonima tal-PN

 1. Carm,
  il-PN qed ibbezzaw b’dak li ghamel haddihor biex innessu lin-nies b’dak li ghamlu huma matul dawn l-ahhar snin, specjalment wara li telaq Fenech Adami.
  Ghax ma jghidux tal-PN kif sejrin ihallsu d-djun kbar li ghamlu dawn l-ahhar snien specjalment bil-kommixxons li taw u r-rapporti li qabbdu l-min jaghmel biex imbghad hallewhom fuq l-ixkaffa. Tghid mhux sejrin irahhsu l-kontijiet tad-dawl u innaqqsu t-taxxi lill-haddiem.

 2. Li niskanta hu li Simon Busuttil jaf dawn il-fatti kif spjegajthom tant tajjeb int f’dan l-artiklu u imbaghad ghandu l-wicc jidher quddiem il-poplu u jilghaba tal-haruf jassigura lill-votanti li jekk iridu li l-pajjiz jimxi ‘l quddiem ghandhom jergghu jivvutaw lill-PN!
  Busuttil suppost irid li jkun hemm it-trasparenza u r-rikonciljazzjoni pero ma ghamel xejn dwar dan. L-ingustizzji li saru taht il-PN huma hafna simili ghal dawk li saru fl-aghar zmenijiet tal-PL mal-25 sena ilu.
  L-ambjent irrovinawh – ghax l-ispekulatur ghalihom gie dejjem qabel; dahku b’sezzjonijiet shah tal-poplu; bieghu gojjelli nazzjonali lil barranin u l-bazuzli u issa d-dhul finanzjarju mill-ajruport, il-posta, etc. issa jmur ghand il-barranin; hallew l-ispekulatur jisraq l-ilma helu u jbighhu lil Maltin meta Malta ghandha Krizi serja fl-ilma; qabbad Konsulenti li kellhom diga xoghol u salarji regolari u hallashom minn but il-poplu….
  Din l-amministrazzjoni tibqa msemmija ghall-inefficenza u abbuzi serji taghha bi flus il-poplu – bhal meta inghataw l-eluf ta’ Liri lill ex-Ministri li Gonzi halla barra fl-amministrazzjoni ahharija tieghu. Jew meta ghalaq it-tgergir tal-backbenchers billi tahom ma l-10,000ewro kull wiehed u taparsi baghthom jahdmu (sic!) fil-Ministeri….Jew meta l-Kabinett miskin ta zieda immensa lilu nnifsu wara dahar il-parlament!
  Simon Busuttil spjega dan kollu jekk tistenna li l-poplu jisma minnek!

 3. Sur Carmel Caccopardo

  Jekk kemm-il darba inti jew xi hadd iehor mill-kollegi tieghi fl-A.D. tkunu f’xi dibattitu politiku fuq xi mezz tax-xandir nixtieqkom issemmghu meta fil-passat kien hemm mozzjoni fil-Parlament (ma nafx kiex Eddie Fenech Adami bhala Prim Ministru li ressaqha) liema mozzoni kienet tghid biex tkun amendata l-Kostituzzjoni sabiex jekk ikun hemm partit “zghir” li fl-elezzjoni generali, wara li jinghaddu l-ewwel preferenzi u jkun hemm xi partit li jgib ta’ l-anqas 5% tal-voti (mid-distretti elettorali kollha), mela dak il-partit jkollu dritt ghal siggu fil-parlament. Verament nixtieq li tali argument xi hadd tal-A.D. jerga jfakkru ghax kif hija is-sitwazzjoni la takkomoda liz-zewg partiti l-Kbar, hija difficli li xi partit iehor jirnexxielu jiehu xi siggu parlamentari.

  • That was the Galdes Commission recommendation in the 1990’s

   Subsequently the Gonzi Commission was toying with the ‘idea’ to increase it to 8%

   Nonetheless, we are still stuck with an inflated threshold of nearly twice as much as Gonzi’s ‘worst’ recommendation!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s