RCC u l-Avro RJ70. Wara raqda ta’ 15-il sena

RCC kien ikkwotat illum li għamel sfida lill-Karmenu Vella tal-Labour dwar l-Air Malta.

L-isfida hi dwar l-erba’ Avro RJ70 li l-Air Malta xtrat fi żmien li hu (RCC) kien membru tal-Bord tad-Diretturi tal-Air Malta.

Dawn l-ajruplani kienu sors ta’ telf kbir ta’ flus lill-Kumpanija ta’ l-Ajru Nazzjonali Air Malta. Dan it-telf baqa’ jħabbat lill-Air Malta għal snin twal tant li hemm min jinsisti illi kienu wieħed mill-fatturi ewlenin li ikkontribwew għall qagħda attwali tal-Air Malta.

L-isfida ta’ RCC hi dwar il-kuntratt għax-xiri ta’ dawn l-ajruplani. Skond RCC kien hemm ftehim dwar klawsola partikolari fil-kuntratt tax-xiri biex il-kumpanija li min ghandha kienu ser jinxtraw tiggarantixxi  li dawn l-ajruplani ma joħolqux problemi tekniċi jew operattivi lill-Air Malta. RCC informa lit-Times li :

“The board’s decision to purchase the Avro RJ70s was also based on a specific clause – known as trip cost guarantee – which guaranteed the cost of operating the four aircraft for 10 years. This meant that during that period, Air Malta would not have been exposed to any risks from technical or operational problems affecting the aircraft.”

Imma żmien wara l-Bord tad-Diretturi kien infurmat li din il-kundizzjoni kienet sparixxiet mill-kuntratt tax-xiri ta’ l-ajruplani. Il-Bord tad-Diretturi ma kien jaf b’xejn. Jidher li saret inkjesta biex jiġi stabilit eżattament x’ġara. Din l-inkjesta saret fl-1997 meta RCC kien għadu Direttur.

RCC qed jgħid li r-rapport tal-inkjesta qatt ma ġie ippubblikat u allura bħal speċi ħadd ma jaf x’ġara u b’mod partikolari, min kien responsabbli  biex il-kundizzjoni fil-kuntratt tal Avro RJ70 tisparixxi, mhux magħruf.

Issa din kobba mħabbla sew.

Jekk fhimt sew :
1) l-inkjesta saret fl-1997 u Karmenu Vella hu akkużat li ma ippubblika xejn, żamm ir-rapport tal-inkjesta mistur, qiesu qed jaħbi xi ħaġa jew jgħatti għal xi ħadd,

2) ftit xhur wara RCC reġa’ sar kważi Prim Ministru u r-rapport baqa’ mistur ukoll.

Mela qiesu hemm xi ħaġa li kemm RCC kif ukoll Karmenu Vella jaqblu dwarha.  Donnu qablu li jżommuha mistura. Interessanti ħafna. Jistgħu t-tnejn li huma jgħidulna x’ġara? X’qed jgħattu? U għaliex issa wara ħmistax-il sena RCC jħossu komdu li jipponta subgħajh f’din id-direzzjoni?

X’toffri AD

Silta mill-intervista li Andrew Azzopardi ghamel lil Carmel Cacopardo.

Jekk trid tara l-intervista kollha :

aghfas hawn ghall-ewwel parti

aghfas hawn ghat-tieni parti

Mistoqsija : X’ tista’ toffri l-AD ghal-landscape politiku lokali?

Tweġiba : F’ Malta qabel ma twaqqfet Alternattiva Demokratika kien ilna snin twal ma jkollna it-tielet partit politiku attiv fuq skala nazzjonali. Imma iktar minn hekk meta kien hemm multiplikazzjoni tal-partiti politiċi fis-snin 50 u 60, bl-eċċezzjoni tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv (il-partit ta’ Mabel Strickland) dawn  kienu splinter groups:  il-Partit Demokratiku Nazzjonalista (il-partit ta’ Herbert Ganado) kien splinter group tal-PN u l-Partit tal-Ħaddiema Nsara (il-partit ta’ Toni Pellegrini) kien splinter group tal-Partit Laburista.  Il-ħolqien ta’ AD fl-1989 bdiet bħala refuġju għal Wenzu Mintoff u Toni Abela meta dawn tkeċċew mill-Partit Laburista. Imma minn dak in-nhar żviluppat f’Partit bi ħsieb politiku distint mill-PN u l-PL. L-assoċjazzjoni ta’ AD mal-Ħodor Ewropej (EGP – European Green Party) għin biex AD issaħħaħ din l-identita’ distinta tagħha.

Il-filosofija politika ħadra hi kristallizzata b’mod ġenerali fid-dikjarazzjoni ta’ Canberra tal-Global Greens liema dikjarazzjoni kienet approvata fl-2001 u tiġbor il-ħsieb politiku aħdar f’sitt oqsma u ċjoe:  ir-rispett lejn l-eko-sistema li niffurmaw parti minnha, l-integrazzjoni tal-ġustizzja soċjali u l-ġustizzja ambjentali, demokrazija parteċipattiva, in-non-vjolenza u kultura ta’ paċi bejn il-ġnus, is-sostenibilita w ir-rispett għad-diversita’ .

Il-politika ta’ AD li hi l-implimentazzjoni ta’ dan f’kuntest lokali tikkuntrasta ma dik offruta mill-PN u l-PL. Hi politika li tagħti sens ta’ valur lill-komunita’ u lill-kwalita tal-ħajja bħala oġġettiv primarju tal-politika ambjentali. Politika li żżewweġ flimkien il-politika ambjentali u dik soċjali fi sforz biex hi u tnaqqas il-konsum żejjed tassigura li r-riżorsi limitati jistgħu  jintużaw ukoll mill-fqir li għandu dritt għal għixien diċenti.

JPO vc RCC : it-Tieni Att

Bħalissa għaddejja l-ġlieda fil-PN fejn JPO qed jitlob li RCC jitkeċċa mill-PN għall-manuvri u maniġġi tiegħu li suppost għamel meta l-Labour kien fil-Gvern bejn l-1996 u l-1998.

Minn rapport fil-gazzetti jidher li x-xhieda ta’ JPO huma persuni mlaħħqin fil-Partit Laburista. Ix-xhieda li kienet ser titressaq hi fil-forma ta’ affidavit. Jiġifieri xhieda miktuba u maħlufa.

Filwaqt li ħadd m’għandu jnaqqas mill-validita’ u l-importanza tax-xhieda mogħtija b’affidavit jibqa’ dejjem id-dritt li x-xhieda jkunu eżaminati viva-voce. Ta’ l-inqas billi jkunu kontro-eżaminati.

Jidher li l-battalja ser tiġi miġġielda bi proċeduri iżjed milli fuq is-sustanza. Għax kif ġustament qed jintqal hu ftit diffiċli li tippretendi illi persuni imlaħħqin fil-Partit Laburista jitilgħu jixhdu quddiem il-Kumitat Eżekuttiv tal-PN!

Min huma x-xhieda u x’inhi is-sustanza ta’ dak li ser jitkellmu fuqu s’issa waqt li qiegħed nikteb għadu mhux magħruf. Jibqa’ imma l-fatt li jekk dak allegat għandu jkun eżaminat sewwa huwa fl-interess tal-PN li ma joħloqx barrieri proċedurali. JPO naħseb li jifhem li x-xhieda jekk iridu jkunu kredibbli ma jistawx jevitaw li ta’ l-inqas ikunu kontro-eżaminati. Jiġifieri l-persuna akkużata trid tkun f’possibilita’ li tgħarbel dak li qalu fl-affidavit. Dan jista’ jsir biss jekk ikunu lesti li jippreżentaw ruħhom għal dan l-iskop. L-affidavit biss, waħdu, għandu valur limitat.

Nistennew u naraw kif ser jiżviluppaw l-affarijiet.

Anke’ Pawlu Boffa ………..

Silta mill-intervista li Andrew Azzopardi ghamel lil Carmel Cacopardo.

Jekk trid tara l-intervista kollha :

aghfas hawn ghall-ewwel parti

aghfas hawn ghat-tieni parti

Mistoqsija : Partit li jġib perċentaġġ u numru ta’ voti tant żgħir huwa worth l-isforz li tagħmlu?

Tweġiba : Din l-istess mistoqsija nimmaġina li kienet issir lill-Partit Laburista fis-snin 20 meta t-Tabib Pawlu Boffa u l-Partit Laburista kienu sandwich bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Kostituzzjonali ta’ Gerald Strickland.

L-ideal tagħna jiġġustifika kull sforz għax nafu li l-ewwel nett l-appoġġ li ngawdu hu ikbar minn dak rifless fil-voti li niksbu. Dan deher ċar waqt l-aħħar kampanja elettorali fejn in-nuqqas ta’ riżorsi għamilha diffiċli għalina biex inwieġbu fuq il-media b’mod partikolari meta ffaċċjati b’kampanja negattiva kif għamel il-PN kontra tagħna.

L-appoġġ potenzjali għal AD deher waqt l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fl-2004  meta l-kandidat ta’ AD kiseb kważi 23,000 vot fl-ewwel għadd.

Hu inevitabbli li f’xi stadju l-monolit bipartitiku jrid jikkrolla.  Kemm il-PN kif ukoll il-PL  huma koalizzjonijiet opportunistiċi li jġibu flimkien persuni b’ideat tant differenti li jagħmilha prattikament diffiċli li jikkoeżistu politikament. Dan qiegħed jiġri presentement fil-PN. Fil-futur għad irid iseħħ fuq skala ikbar anke fil-PL.

Is-sistema ta’ żewġ partiti bdiet tikkrolla?

Silta mill-intervista li Andrew Azzopardi ghamel lil Carmel Cacopardo.

Jekk trid tara l-intervista kollha :

aghfas hawn ghall-ewwel parti

aghfas hawn ghat-tieni parti.

Mistoqsija : Dak li ġara fil-Parlament taħseb seħħ ghax kien hemm maġġoranza ta’ siġġu wieħed?  Jekk iva, ma taħsibx illi dan kien ifisser li  hija kważi impossibbli biex koalizzjoni tirnexxi?

Tweġiba : Il-mistoqsija tiegħek tixhed preġudizzju kontra anke’ l-idea ta’ koalizzjoni. Dwarha aħna hawn Malta m’għandna l-ebda esperjenza mill-Indipendenza lil hawn. Fl-Ewropa kollha fi kważi kull pajjiż (ħlief l-Italja)  hemm riżultati posittivi li nkisbu tul is-snin bħala riżultat tal-politika tal-kunsens. Anke’ f’San Marino!

Ħares lejn il-Ġermanja, Danimarka, Finlandja, Norveġja, Iżlanda, Awstrija, Olanda, Franza, Portugall, ………….. Riċentment  r-Renju Unit ukoll beda jitgħallem kif iħaddem koalizzjoni.

M’hux l-ewwel darba li partit politiku kellu maġġoranza ta’ siġġu wieħed fil-Parlament Malti. Fl-1971 Mintoff kellu siġġu wieħed u ħlief inċident wieħed li kien jinvolvi lil Pawlu Carachi (meta talab siġġu fin-nofs) ma kienx hemm.

Fl-1987 il-PN ukoll kellu siġġu wieħed maġġoranza. Ma kellu l-ebda diffikulta.

Id-diffikultajiet inqalgħu fil-leġislatura tal-1996 u f’dik tal-lum. F’kull każ mhux id-differenza ta’ siġġu wieħed kienet il-kawża iżda l-instabilita’ tas-sistema taż-żewġ partiti. Kemm fil-leġislatura 1996-98 kif ukoll fil-leġislatura attwali d-diffikultajiet fil-maġġoranża li tappoġġa lill-Gvern inħolqu għax f’kull wieħed miż-żewġ partiti  hemm diverġenza enormi fil- ħsieb u fil-metodu .

Il-kliem li kien intqal li Mintoff per eżempju fl-1996 kellu programm politiku għalih għandu jinftiehm fis-sens illi l-ideat u l-ideali  tiegħu (u ta’ oħrajn) kienet tvarja b’mod sostanzjali minn dik tal-Partit li minnu kien jifforma parti.

L-istess qed jiġri llum fil-PN. Id-diskussjoni u deċiżjoni dwar id-divorzju forsi tillustra s-sitwazzjoni u l-qasma ideologika fi ħdan il-PN. Qasma li kull ma tmur tikber għax il-ġenerazzjonijiet il-ġodda m’humiex ser joqgħdu lura milli jesprimu dak li jaħsbu u dan irrispettivament minn dak li jgħidu u jagħmlu l-mexxejja tal-partiti politiċi.

Fi ftit kliem it-tweġiba għalqstant hi li dak li qed jiġri illum m’huwiex riżultat ta’ maġġoranza ta’ siġġu wieħed. Huwa iżda il-konkluzjoni loġika tal-fraġilita’ tas-sistema ta’ żewġ partiti liema sistema bdiet tikkrolla.

Koalizzjoni ? Ma min ?

Silta mill-intervista li Andrew Azzopardi ghamel lil Carmel Cacopardo.

Jekk trid tara l-intervista kollha :

aghfas hawn ghall-ewwel parti

aghfas hawn ghat-tieni parti.

Mistoqsija :  L-AD tikkonsidra tagħmel koalizzjoni ma’ wieħed mill-partiti l-kbar?  Jekk jinħoloq dan ix-xenarju liema partit tagħżlu?

 

Tweġiba : It takes two to tango.

L-idea ta’ koalizzjoni kienet minfuħa ftit iżżejjed waqt il-kampanja elettorali tal-2008. Teoretikament hemm żewġ possibilitajiet għal koalizzjoni. Jew qabel elezzjoni ġenerali inkella wara, meta jkun magħruf ir-riżultat.

Fix-xenarju Malti koalizzjoni pre-elettorali jkollha l-iskop illi partit kbir bħall-PN jew il-PL jiftiehem ma’ AD biex jiġi ppreżentat front wieħed elettorali. Bħala riżultat jingħaddu flimkien il-voti taż-żewġ partiti fl-ewwel għadd. B’hekk ikun iktar possibli li t-total tal-voti miksuba jkun maġġoranza assoluta jew relattiva u per konsegwenza il-front uniku ppreżentat jkun intitolat għall-maġġoranza ta’ siġġijiet parlamentari. Fil-prattika li jkun qed isir hu li l-partit il-kbir ikun qed jutilizza l-voti li jgib il-partit iż-żgħir billi jipprovdi mekkaniżmu biex dawn jingħaddu flimkien. Bil-liġi elettorali li għandna biex dan iseħħ ikun meħtieg li tkun ippreżentata lista elettorali waħda li fiha tiġbor il-kandidati kollha taż-żewġ partiti.

Issa AD m’hiex disposta illi tippreżenta l-kandidati tagħha taħt l-ebda isem ħlief dak ta’ Alternattiva Demokratika. Allura din il-possibilta’ ta’ koalizzjoni pre-elettorali hu ċar li  m’hux possibli li tkun ikkunsidrata u dan sakemm ma jkunux emendati l-liġijiet elettorali.

Koalizzjoni wara l-elezzjoni ġenerali tiddependi l-ewwel minn jekk ikollokx membri parlamentari eletti w it-tieni minn jekk il-membri parlamentari eletti jkunux meħtieġa biex tkun iffurmata maġġoranza parlamentari.  Jekk dan ikun neċessarju kollox imbagħad ikun jiddependi minn ftehim programmatiku f’liema każ AD timxi mal-programm elettorali tagħha u dan billi tiffoka fuq l-issues prinċipali u tipprova tasal fi ftehim fuq issues oħra.

Dan kollu jfisser li AD fil-preżent m’għandha l-ebda preferenza partikolari għal koalizzjoni. Jekk jinqala’ l-każ tista’ tiftiehem ma dak il-partit li miegħu tasal fi qbil fuq programm politiku ta’ ħidma li jkun ibbażat fuq il-programm elettorali. Imma dan biss wara riżultat elettorali li joħloq il-ħtieġa li tkun iffurmata koalizzjoni.

Il-programm elettorali ta’ AD għall-elezzjoni li ġejja kważi lest. L-Eżekuttiv tal-Partit diġa iddiskuta kważi l-kapitli kollha b’mod individwali. Jonqos l-aħħar tlett kapitli  li ser niddiskutuhom dalwaqt. Wara nerġgħu naraw il-programm elettorali kollu b’mod komplet u integrat. Imbagħad ikun lest għal-konsiderazzjoni tal-laqgħa ġenerali.

Il-backbenchers tal-PN u l-botta dijabolika ta’ JPO

Silta mill-intervista li Andrew Azzopardi ghamel lil Carmel Cacopardo.

Jekk trid tara l-intervista kollha :

aghfas hawn ghall-ewwel parti

aghfas hawn ghat-tieni parti

Mistoqsija :  Kif tanalizza dak li seħħ fil-Parlament f’ dawn l-aħħar seba’ xhur?

Tweġiba : Il-mod kif aġixxew it-tlett membri parlamentari tal-PN (JPO, Franco Debono u Jesmond Mugliette)  naħseb li  kien wieħed żbaljat. Setgħu kienu kritiċi b’mod konsistenti tul il-leġislatura fis-sens li ressqu proposti konkreti u bil-vot tagħhom ġielgħu l-Gvern jieħu azzjon speċifika jew oħra.

Li għamlu hekk fil-fehma tiegħi kienu jkunu mhux biss iktar effettivi imma setgħu jagħtu rwol pożittiv lill-backbench fuq in-naħa tal-Gvern. Li l-backbench ikun kapaċi jieqaf lill-Gvern hu minnu innifsu fatt pożittiv imma huwa meħtieġ li l-enerġija tkun ikkanalizzata f’direzzjoni li tħares il-quddiem. Ma dawn it-tlett deputati hemm oħrajn li kienu kritiċi imma sfortunatament ma kien hemm l-ebda attentat li jikkordina l-inizzjattivi diversi tal-backbench nazzjonalista bħal per eżempju in-1922 Committee tal-Konservattivi Ingliżi. Dan in-nuqqas serva biex jirbaħ l-individwaliżmu fuq l-azzjoni favur il-ġid komuni. Ħsibt f’hekk meta smajt il-botta dijabolika ta’ JPO waqt id-dibattitu fuq il-mozzjoni RCC meta qal li kien hemm ta’ l-inqas 10 deputati oħra li xtaqu jagħtu l-appoġġ. F’dak il-mument JPO jidher li irrealizza li kien hemm il-potenzjal ta’ appoġġ li iżda ma ġiex ikkultivat.

Meta allura nqiesu lil dawn it-tlett deputati d-diffikulta hi li kif anke’ diġa ntqal minn bosta oħrajn il-motiv ta’  tnejn minnhom  jidher li kien prinċipalment wieħed negattiv.  Fil-każ tat-tielet wieħed ma tantx kien jidher konvint mill-ispjegazzjoni li huwa ta għal astjensjoni.

Naħseb li l-vot ta’ sfiduċja f’Carm Mifsud Bonnici bħala Ministru tal-Intern ma kienx ġustifikat. Dan deher iktar ċar mill-kummenti li ġew attribwiti lil Franco Debono immedjatament wara l-vot li jfisser biss illi dak il-vot kien riżultat ta’ animosita’ personali.

Lawrence Gonzi għandu tort strateġiku dwar dak li ġara dwar Carm Mifsud Bonnici. Kellu quddiemu żewġ mozzjonjiet: il-mozzjoni ta’ sfiduċja imressqa mill-Opposizzjoni u l-mozzjoni ta’ policy imressqa minn Franco Debono iktar minn xahar qabel. Meta Gonzi għażel u ta’ priorita’ lill-mozzjoni tal-Opposizzjoni fuq dik ta’ Franco Debono kien qed jisfida f’mument delikat ħafna u naħseb li sa ċertu punt ġieb l-sfiduċja b’idejh. Carm m’hux biss huwa vittma tal-attitudni ta’ Franco Debono iżda hu fuq kollox vittma tal-istrateġija żbaljata ta’ Lawrence Gonzi.

Il-mozzjoni dwar RCC kienet logħba ċess mill-Opposizzjoni li waqt li kulħadd kien iffukat fuq x’ser jagħmel Franco Debono fehmet kmieni dak li kien għaddej minn moħħ JPO u tagħtu l-għodda biex iwettqu. Jekk kienx hemm kompliċita’ jew le ma nafx imma hu ċar li kienet mossa maħsuba u kkalkulata bi preċiżjoni. L-argumenti fil-mozzjoni, li kieku huma minnhom, ma jirriflettux fuq l-imġieba ta’ RCC iżda fuq il-Gvern.

Sfortunatament JPO biss semma’ r-raġunijiet reali li immotivaw appoġġ għall-mozzjoni liema raġunijiet kienu primarjament ta’ natura personali u irrelevanti għall-mozzjoni.

Dan iġibni għal punt ieħor:  kemm hu għaqli li l-Gvern jagħmel ħatriet politiċi f’postijiet daqshekk sensittivi mingħajr l-approvazzjoni tal-Parlament? Għidt diversi drabi li RCC ma nqiesux li kien uffiċjal pubbliku. Tiegħu kienet ħatra politika. Baqa’ attiv politikament fil-PN u fl-istess ħin kien inkarigat mir-rappresentanza ta’ Malta fi Brussels. Dawn it-tip ta’ ħatriet, fil-fehma tiegħi, għandhom jiksbu l-approvazzjoni tal-Parlament permezz ta’ public hearing kif jagħmel is-Senat Amerikan dwar l-ambaxxaturi Amerikani.  Il-persuna li tkun ser tinħatar għandha tkun mgħarbla fil-pubbliku. Il-Parlament permezz ta’ wieħed mill-kumitati tiegħu għandu jesprimi opinjoni li jekk ma tkunx favorevoli għandha twassal biex il-ħatra ma ssirx.

L-isqaq

silta minn intervista li Andrew Azzopardi għamel lil Carmel Cacopardo ippubblikata 7 ta’ Lulju 2012.

Jekk trid tara l-ewwel parti tal-intervista għafas hawn.

Mistoqsija :

Taħseb li l-Partit Nazzjonalista ħa jirnexxilu joħroġ minn dan l-isqaq li sab ruħu fih?

Tweġiba

L-egħruq ta’ dak li qed jiġri illum fil-PN issibhom fl-ewwel xhur tal-2004.

Meta Lawrence Gonzi ġie elett Kap tal-PN għamel l-iżball li flok fittex li jintegra fit-tmexxija l-ġdida tal-PN lill-kontestanti l-oħra (Louis Galea u John Dalli) spiċċa b’Tonio Borg bħala l-Viċi tiegħu. Issa Tonio għalkemm fuq livell personali hu persuna mill-aħjar, kif ukoll ta’ integrita’ indiskussa, mhux kapaċi jmexxi. Qatt ma tajjar nar. Gonzi spiċċa b’John Dalli emarġinat u b’Louis Galea l-bogħod mill-magna tal-Partit.

Gonzi jidher li ma rrealizzax li Eddie Fenech Adami  kien b’suċċess assigura illi dawk li kkontestaw miegħu għat-tmexxija tal-PN kienu involuti madwaru: Guido de Marco bħala Viċi Kap u Ċensu Tabone bħala President tal-Eżekuttiv. Eddie Fenech Adami kien ukoll kapaċi jisma’ l-kritika b’attenzjoni: ma kienx hyper-sensitive għall-kritika.

B’Louis Galea jew John Dalli Viċi Kap tal-PN flok Tonio Borg, il-PN illum kien ikun partit ftit differenti, mhux bla problemi imma ċertament mhux fi sqaq. Dan l-iżball Gonzi għadu jġorr l-effetti tiegħu sal-lum.

It-team ta’ madwar Gonzi minn l-ewwel ġurnata fittex li jipprattika l-politika ta’ winner takes all. Mhux biss, talli hemm dubju serju illi l-qlajjiet li wasslu għar-riżenja ta’ John Dalli jafu l-oriġini tagħhom madwar it-team li ħadem għal Lawrence Gonzi.

Biex il-PN joħroġ minn dan l-isqaq jeħtieġ mexxej ġdid li jħares b’mod oġġettiv lejn ideat differenti. Irid ikun xi ħadd li għandu egħruq fondi fil-partit, ħaġa li Lawrence Gonzi qatt ma kellu. Billi qatt ma kellu dawn l-egħruq Lawrence kien dipendenti iżżejjed fuq ta’ madwaru biex iħoss il-polz tal-Partit!

Biex joħroġ minn dan l-isqaq il-PN jeħtieġlu s-snin. Il-Labour ilu 25 sena fl-isqaq u s’issa għadu l-anqas ħareġ.

Franco’s Bill

published in The Times, Saturday July 7, 2012 under the title How to Regulate Party Funding

The Private Member’s Bill submitted for Parliament’s consideration by maverick MP Franco Debono is a step in the right direction. It seeks to lead Parliament to take the first concrete steps on regulating the financing of politics.

Having had the opportunity on behalf of Alternattiva Demokratika to take part in discussions with representatives of the parliamentary political parties and other interested persons, I consider that it would be appropriate to put on record AD’s views.

In the Bill, there are three fundamental issues that need to be reconsidered.

The first point is the proposed law’s enforcer. The Bill takes the cue from UK legislation and proposes the Electoral Commission as the enforcer. In considering this proposal at a local level, one has to note that the Electoral Commission is dominated by the parliamentary parties with one half of its members being nominated by the political party in government and the other half by the party in opposition. The Chief Electoral Commissioner is a public officer nominated by the government.

In practice, this means that nominees of the two political parties in Parliament will be entrusted to police the financing of the political system.

One has also to consider to what extent section 6 of the Public Administration Act, dealing with ministers’ instructions to public officers, would have a bearing on the new function added to the Electoral Commission’s duties.

AD feels that Malta can look towards its success stories – the office of the Ombudsman and the office of the Auditor General – which are functioning as officers of Parliament and report directly to the Speaker of the House of Representatives. Being elected subject to the support of two thirds of the members of the House means that both the Ombudsman and the Auditor General enjoy support across the political spectrum.

Hence, appointing a new officer of Parliament responsible for policing the financing of politics is, in AD’s view, a much better solution than assigning this responsibility to the Electoral Commission, which, unfortunately, is another tool of the two-party monopoly on the island.

The second point to be made is that the proposed Private Member’s Bill introduces an element of over-regulation of the political parties. Unfortunately, it also tries to transform political decisions that parties have to take from time to time into complex issues by establishing unnecessary detailed procedures.

AD considers that only two basic issues are to be considered necessary for the registration of political parties. These are the existence of a democratic party structure together with adherence to political principles compatible with a democratic society.

Additionally, administrative information coupled with updated information on party officials who would be responsible for carrying out the duties relative to the regulation of the financing of politics would, in AD’s view, be enough.

Other areas should be left as they are now in the hands of the political parties themselves. The third issue of fundamental importance is the lacuna which the Private Member’s Bill allows relative to anonymous donations.

It is submitted that anonymous donations should be forbidden. If this is not done political parties cannot be in a position to check and certify whether and to what extent the financial contributions by any individual adds up to the amount that must be reported.

The Bill rightly accepts confidentiality as to the identity of those donating small amounts. This is as it should be. But confidentiality should not be mixed up with anonymity as, otherwise, parties will not be in a position to auto-regulate the monies received.

There are a thousand and one opinions as to what the details of the Bill should be. There are those who think that the limits are too low or too high. These details are matters on which it should not be too difficult to find a solution.

During the discussions held at the parliamentary select committee last Monday, another very important point was made of relevance to local council and European elections.

It was pointed out that there have been a number of instances where candidates for such elections were openly supported by bodies that are not political parties. Residents’ associations, band clubs, football clubs and the hunting federation have on occasion presented candidates for these elections.

It was noted that this is an area that should be looked at in detail in order to avoid a situation where such associations collected or received funds for one purpose and then spend part of these funds for political purposes, that is for a purpose that was not intended by those who donated such funds.

The debate on regulating political financing has been going on for quite some time. It is about time that decisions are taken.