One comment on “Chambray u l-Labour

  1. Perit Cacopardo huwa minnu li l-Forti Chambray, kif gie ‘zviluppat” jew ahjar rovinat, jibqa xhieda li turi l-irresponsbbilta u l-inefficenza ta’ dawk li suppost qeghdin hemm sabiex jipprotegu wirtna. Hafna huma dawk li bil-paroli jipprezentaw lilhom nfushom bhala t-tarka, ic-‘champions” ta l-ambjent u l-wirt storiku. Imbaghad jibqghu inattivi meta issir xi applikazzjoni ghall’izvilupp oxxen.
    Jien kieku nixtieq inkun naf kif jahsbuha Joseph Muscat, Lawrence Gonzi u Mario deMarco, prezentament Ministru tal-MEPA dwar l-oxxenita li saret u qed tkompli ssir f’Chambray. Paraventu dejjem isibu….hemm il-MEPA li l-ispekulaturi jdawwruha ma subghajhom waqt li l-politikanti iharsu n-naha l-ohra.
    F’dan il-pajjiz hawn dik is-sahta li l-Inglizi jsejhulu ”vested interests” – hafna jfittxu l-interess personali taghhom u x’jimpurtahom mill-wirt storiku!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s