Flat tire

Wara s-seduta tal-bieraħ tal-Parlament il-Gvern m’għandux iktar slow puncture.

Issa r-rota niżlet.

Jekk fuq flat tire ma timxix wisq, b’rota mniżżla ħsara biss tagħmel.

L-għażla ta’ Lawrence Gonzi

Lawrence Gonzi kellu għażla.

Fil-Parlament ġew ippreżentati żewġ mozzjonijiet.

L-ewwel mozzjoni kienet il-mozzjoni numru 260 imressqa minn Franco Debono u li kienet tittratta dwar diversi miżuri ta’ riforma u tibdil li l-istess Debono ħass li kien meħtieġ fil-qasam tal-Ġustizzja u l-Intern. Kienet mozzjoni li ġiet ippreżentata nhar it-8 ta’ Novembru 2011. Għalkemm kritika il-mozzjoni kienet essenzjalment waħda posittiva.

It-tieni mozzjoni kienet il-mozzjoni numru 280 ipreżentata mill-kelliema tal-Opposizzjoni Michael Falzon u Jose’ Herrera nhar il-5 ta’ Diċembru 2011. Kienet mozzjoni ta’ kritika u ċensura. Mozzjoni negattiva.

Lawrence Gonzi u ta’ madwaru ippreferew illi l-ewwel ipoġġu fuq l-agenda l-mozzjoni negattiva. Ippreferew li jagħżlu azzjoni negattiva flok azzjoni posittiva.

Ir-riżultat tal-lum hu l-konsegwenza. Dak li ġara illum Lawrence Gonzi ġiebu b’idejħ mgħejjun minn l-għorrief ta’ madwaru. Bil-ħsieb u bil-għaqal seta ġie evitat.

X’ser jiġri minn issa l-quddiem hu biss tiġbid. L-elezzjoni qegħda wara l-bieb.

L-ambjent tagħna, is-saħħa tagħna

Ftit riflessjonijiet tiegħi wara s-seminar tal-Fondazzjoni Ideat li fih ħadt sehem nhar is-Sibt f’isem Alternattiva Demokratika.

L-ewwel nett jiena diżappuntat bin-nuqqas ta’ parteċipazzjoni ta’ rappreżentanti tal-PN. Kienet opportunita unika ta’ diskussjoni mhux biss bejn rapprezentanti tat-tlett partiti politiċi iżda ukoll ma esperti u attivisti ambjentali. Dan ipoġġi f’perspettiva reali l-eżerċizzju li qiegħed jikkordina d-delegat speċjali ta’ Lawrence Gonzi. Simon Busuttil qiegħed jitħabat biex jorganizza l-laqgħat mas-soċjeta’ ċivili, imbagħad meta jiġu l-inviti għal diskussjoni jiġu injorati. Prova oħra tas-superfiċjalita’ tal-politika ta’ Lawrence Gonzi. Li iżjed milli jisma’ l-karba tal-miġugħ huwa interessat f’pontijiet elettorali. Mhuwiex interessat kif ser jissolvew il-problemi (li ma ħoloqhomx kollha hu!) imma hu interessat biss fil-voti.

Issa niġi għas-sustanza.

L-ilma huwa element mill-iktar essenzjali aħna u nħarsu lejn l-interazzjoni bejn l-ambjent u s-saħħa. Huwa neċessarju li nifhmu l-ħtieġa illi nieħdu ħsieb iktar tal-ilma bħala riżors essenzjali għall-ħajja. Għal kull ħajja. Mhux biss għal ħajja umana iżda ukoll biex tisseddaq l-ekosistema li minna l-bniedem jifforma biss parti żgħira. L-ilma tal-pjan hu fi stat disastruż u għaldaqstant huwa iktar essenzjali li noqgħodu attenti bl-esperimenti li jsiru minn żmien għal żmien. Il-proġett pilota li tħabbar reċentement biex isir artifical aquifer recharge bl-użu ta’ ilma riċiklat mid-drenaġġ huwa wieħed riskjuż. Hemm ħtieġa ta’ attenzjoni kbira f’dawn it-tip ta’ esperimenti li ma nispiċċawx nagħmlu iktar ħsara milli ġid.

L-impatti ambjentali ma jiddependux biss minn dak li nagħmlu aħna f’ Malta. Jiddependi ukoll minn dak li jagħmel ħaddieħor. Per eżempju it-42 vapur mgħobbi bi skart tossiku u nukleari li l-Mafja Taljan għerrqet fil-Mediterran għandhom ikunu  ta’ tħassib għalina. L-ilma tagħna 60% ġej mill-baħar. Il-ħut ma josservax fruntieri u t-tniġġiż fil-baħar għaldaqstant għandu impatt ħafna ikbar milli naħsbu.

Waqt id-diskussjoni issemmew ħafna aspetti ambjentali li huma ta’ preokkupazzjoni.

Naħseb li l-iktar materja inkwetanti hi n-nuqqas ta’ kredibilita’ tal-istituzzjonijiet. Waħda wara l-oħra dawn l-istituzzjonijiet huma kompromessi għax m’għandhomx is-snien li jippermettulhom jaġixxu. Dan in-nuqqas joħroġ mill-fatt li l-Gvern jappunta l-membri waħdu. Mhux biss mingħajr ma jqis x’taħseb is-soċjeta ċivili dwarhom imma fuq kollox prinċipalment a bażi tal-lealta’ politika tagħhom.

Għal dan l-iskop Alternattiva Demokratika ilha żmien tinsisti illi huwa meħtieg li l-ħatra ta’ membri tal-Bord tal-Awtoritajiet tkun soġġetta għal public hearing fil-Parliament. Dan il-proċess jassigura li min ikun ser jinħatar ikollu l-opportunita li jispjega x’inhuma l-kompetenzi tiegħu/tagħha kif ukoll iwieġeb għal mistoqsijiet dwar kif l-imġieba pubblika tiegħu tista’ teffettwa l-ħidma tiegħu/tagħha fil-ħatra maħsuba.

Din hi proposta ta’ Alternattiva Demokratika fil-Programm Elettorali tal-2008 li l-Partit Laburista fl-Opposizzjoni uża fil-Parlament huwa u jikkritika ir-riforma tal-MEPA. Għamel tajjeb, biex ma ninftiehemx ħazin.

Huwa importanti li l-Parlament jieħu lura mingħand il-Gvern il-poter tal-ħatra tal-awtoritajiet kif ukoll huwa neċessarju li l-Parlament ikun kapaċi jissorvelja hu l-ħidma ta’ dawn l-awtoritajiet. B’hekk ikun assigurat iktar koordinazzjoni effettiva kif ukoll iktar kontabilita’.

Dawn xi jkunu ?

Dalgħodu  kont mistieden seminar organizzat mill-Fondazzjoni Ideat. Fondazzjoni tal-Partit Laburista. Ġejt mistieden f’isem Alternattiva Demokratika biex nieħu sehem f’diskussjoni dwar l-Ambjent u s-Saħħa.

L-idea tal-Fondazzjoni Ideat kienet li jkun hemm diskussjoni bejn ir-rappreżentanti tat-tlett Partit: Labour, Nazzjonalisti u Alternattiva.

In-Nazzjonalisti ma ġewx! Imma jekk tiċċekkja dak li ġie imxandar minn Super One fl-aħbarijiet tas-7.30pm illum ma nagħti tort lil ħadd li jaħseb li l-anqas jien ma kont hemm.  Qiesu nidher ftit fil-filmat iżda imbagħad jidher li sar sforz biex la issir referenza għalija u l-anqas għal dak li għidt!

Meta nara dawn l-affarijiet ma nafx jekk tal-Labour ikunux qed jiċċajtaw meta jgħidu li inbidlu!

Mercaptan: blunder or collusion ?

Continue reading

Id-destinazzjoni tal-Opposizzjoni

Dak li għaddej fil-Parlament bħalissa hu serju ħafna.

L-ewwelnett hu serju fih innifsu li l-Parlament jiddiskuti mozzjoni ta’ ċensura f’Ministru. Hemm bżonn li jkun hemm iktar okkazjonijiet fejn Membri tal-Parlament li jkollhom il-fehma li Ministru jew ieħor naqas iġibu l-materja għad-diskussjoni.

Imma dak li qed jiġri issa fil-Parlament m’huwiex biex jiġi diskuss l-operat ta’ Ministru li naqas jew ta’  Ministeru li ma ħadimx.  L-affarijiet illum fil-Ministeru tal-Intern m’humiex wisq differenti milli kienu meta kien Ministru tal-Intern Tonio Borg matul il-perjodu 1998-2008. Pjuttost huma ftit aħjar.  Imma matul dawk l-għaxar snin l-Opposizzjoni Laburista ma ressqet l-ebda mozzjoni ta’ ċensura fil-Ministru tal-Intern.

Fil-qasam tal-ambjent hemm disastru. Iżda l-ebda mozzjoni ta’ ċensura ma tressqet kontra Mario de Marco.

Fil-qasam tal-agrikoltura u s-sajd kif ukoll fil-qasam tar-Riżorsi l-affarijiet m’humiex sewwa. Iżda l-ebda mozzjoni ta’ ċensura  ma tressqet kontra Ġorġ Pullicino.

Fl-Enemalta u l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma l-affarijiet huma ferm il-bogħod milli jkunu sewwa. Iżda l-ebda mozzjoni  ta’ ċensura ma tressqet kontra Tonio Fenech.

L-Opposizzjoni ressqet ukoll mozzjoni ta’ ċensura kontra Richard Cachia Caruana.

Dwar Richard Cachia Caruana u Carm Mifsud Bonnici tkellem b’mod kritiku Franco Debono. Għamel dan għar-raġunijiet tiegħu li spjega fil-pubbliku. Bħalissa l-Opposizzjoni taf kif jaħsibha Franco Debono fuq dawn it-tnejn min-nies u qed tipprova tisfrutta l-opportunita li għandha quddiema. L-ambjent, l-agrikultura, is-sajd, ir-rizorsi, l-enerġija u l-ilma għandhom importanza inqas għal Franco Debono f’dan il-mument meta tqabbilhom mal-Ministeru għall-Intern jew ma  Richard Cachia Caruana.

Li qegħda tagħmel l-Opposizzjoni hi ħaġa sempliċi ħafna: sabet punt dgħajjef tal-Partit fil-Gvern u qed tattakkah fejn iweġġa’. Hi għażla politika tal-Opposizzjoni li ssib fejn il-Gvern hu l-iktar debboli u tiftaħ attakk feroċi . Ilha għaddejja b’din l-istrateġija minn Novembru meta tressqet il-mozzjoni dwar Austin Gatt li dwarha, Franco Debono wara li għamel ħafna dikjarazzjonijiet favur il-mozzjoni bidel il-ħsieb u astjena.

Jidher li l-Opposizzjoni  ser tibqa’ għaddejja b’din l-istrateġija sakemm tinfed u jkollha vot favur tagħha.  Lil min tolqot u tweġġa’ fil-proċess m’hux wisq ta’ relevanza għaliha. L-oġġettiv tal-Opposizzjoni hu l-kollass tal-Gvern. Dan il-kollass, bid-dikjarazzjonijiet ta’ Franco Debono jidher li hu possibli.

Meta l-Opposizzjoni titlob iċ-ċensura ta’ Ministru u dak il-Ministru jsib l-appoġġ ta’ sħabu kollha ifisser li l-attakk fuq il-Ministru hu ukoll attakk fuq il-Gvern kollu. Għax meta l-Gvern jagħżel li jiddefendi lill-Ministru ifisser li qed jagħtih l-appoġġ u jidentifika ruħu miegħu. Dan wara kollox hu t-tifsira tad-dutrina tar-responsabbilta kollettiva. Il-Gvern bid-difiża li qed jagħmel lil Carm Mifsud Bonnici qed jgħid bla tlaqliq li r-responsabbilta’ mhiex ta’ Carm iżda hi waħda kollettiva tal-Gvern. Għalhekk  attakk (politiku) fuq membru tal-Gvern qed jiġi ikkunsidrat li hu attakk politiku fuq il-Gvern kollu.

X’ser jiġri  nhar l-Erbgħa naħseb li ħadd m’għandu idea. L-iktar meta wieħed iqis li saru diversi dikjarazzjonijiet li imbagħad ma issarfux.

Nistennew u naraw fejn ser tasal l-Opposizzjoni.

Sadanittant il-ħin għaddej. Dak ma jistenna lil ħadd.

Żvilupp Sostenibbli fil-Parlament

Il-bieraħ fil-għaxija fil-Parlament ġiet fit-tmiem l-ewwel parti tad-diskussjoni dwar l-abbozz ta’ liġi fuq l-iżvilupp sostenibbli. Ikkonkluda id-diskussjoni Mario de Marco li wieġeb il-kritika li saret matul id-diskussjoni.

F’dan l-istadju tajjeb li nfakkar li din hi liġi li ma kienitx meħtieġa għax il-parti l-kbira ta’ dak li fiha ġja qiegħed fl-istrateġija nazzjonali dwar l-iżvilupp sostenibbli. Li qed jagħmel il-Gvern hu li joħloq liġi issa flok parti mill-istrateġija biex jipprova jiġġustifika li f’dawn il-ħames snin ftit li xejn l-iżvilupp sostenibbli ittieħdet bis-serjeta’. U dan minkejja d-dikjarazzjoni li saret favur l-iżvilupp sostenibbli fid-diskors mit-tron tal-President tar-Repubblika f’Mejju 2008 fl-ewwel seduta tal-Parlament tas-sessjoni kurrenti.

Fost il-punti negattivi li hemm fil-liġi hemm li ser tispiċċa l-Kummissjoni Nazzjonali dwar l-Iżvilupp Sostenibbli. Hu punt negattiv għax il-kummissjoni kien tiġbor lis-soċjeta’ ċivili fuq issues ambjentali flimkien ma rappresentanti tal-Ministeri u awtoritajiet pubbliċi għal diskussjoni utli. Kien forum ambjentali li l-Gvern qatlu matul dawn il-ħames snin.

Fost il-punti importanti posittivi tal-abbozz hemm l-introduzzjoni tal-Gwardjan għall-Ġenerazzjonijiet Futuri. Jiena dejjem insistejt li Gvern li jagħmel proposti fuq livell internazzjonali b’ċerta pompa għandu jkollu l-konvinzjoni li dak li jippretendi mill-komunita’ internazzjonali jkun lest li jimplimentah f’Malta stess. Għalhekk ipproponejt il-ħolqien tal-kariga ta’ Gwardjan għall-Ġenerazzjonijiet Futuri. Proposta li Mario de Marco għan-nom tal-Gvern aċċetta u inkludiha fil-liġi. Seta fassalha b’mod aħjar.

Issa l-abbozz jgħaddi biex ikun diskuss fid-dettall tiegħu u imbagħad forsi jkun implimentat.

BOV to share its experiences in investor relations

The Bank of Valletta CEO Mr Charles Borg has been appointed Director of the World Savings Bank Institute. This was reported by the timesofmalta.com early this afternoon.

It is always a pleasure to note the increasing number of Maltese professionals who are recognised on a global level for what they are worth.

In particular Mr Charles Borg will be able to share with the global community the experience of BOV of dealing with its clients. It is such a rewarding experience as can be amply confirmed by investors in the La Valette Multi Manager Property Fund.

Bejn biċċa deputat u biċċa ambaxxatur

Fil-Parlament bħalissa għaddej il-proċess ta’ RCC. L-eċċellenza tiegħu hu l-ambaxxatur ta’ Malta għall-Unjoni Ewropea.

Fil-waqt li hemm ħafna x’tikkritika fl-imġieba ta’ RCC, prinċipalment li jippretendi li hu superjuri u li jħares lejn kulħadd qiesu dubbien, naħseb li l-kritika tal-Opposizzjoni hi żbaljata.

Anke jekk għas-saħħa tal-argument wieħed kellu jaċċetta li RCC ta’ parir li l-Gvern jaqbeż il-Parlament huwa u jimplimenta l-politika tiegħu dwar il-Partnership for Peace il-kritika għandha tkun indirizzata lejn Lawrence Gonzi bħala Kap tal-Gvern u mhux lejn biċċa ambaxxatur. Għax l-ambaxxatur, kemm jekk biċċa kif ukoll jekk sħiħ qiegħed hemm biex jimplimenta dak li jiddeċiedi l-Gvern. Issa jista’ jkun li Richard jippretendi li minbarra li hu biċċa ambaxxatur hu ukoll biċċa Prim Ministru. Jista’ jkun li f’xi kuritur ftaħar li hu kien wara l-idea kollha tal-PfP. Imma jibqa’ l-fatt li d-deċiżjoni ma jeħodiex hu. Għax hu kulma hu biċċa ambaxxatur.

Sfortunatament għal RCC id-deċiżjoni li ser tittieħed tiddependi biss minn dak li ser jagħmel il-biċċa deputat Franco Debono.

Enemalta Chairman and alternative energy

Enemalta Chairman yesterday  was reported as saying that generating renewable energy is almost impossible in Malta.

When Enemalta’s Chairman Engineer Louis Giordimaina makes such a statement one is bound to take notice.

Is Mr Giordimaina aware of the implications of what he is saying? Does this mean that Malta is not in a position to honour its EU committments to have 10% of the energy used by the year 2020 generated from renewable sources?

Did Mr Giordemaina shoot from the hip, or was he preparing the way for some policy reversal by Government?

I only hope that this statement is one other product which by now one associates with Enemalta Corporation, the result of incompetence.