Manoel Island : il-mozzjoni

Mozzjoni dwar Manoel Island approvata mil-Laqgha Generali Annwali ta’ Alternattiva Demokratika

Din il-Laqgha Generali,

konxja li l-izvilupp intensiv li sar f’ Tigne kemm fuq is-sit tal-MIDI kif ukoll fuq is-sit maghrufa bhala ta’ Fort Cambridge kerrah iz-zona kemm vizwalment kif ukoll bhala rizultat ta’ impatti fuq il-kwalita tal-arja b’zieda astronomika ta’ traffiku, liema impatti ser jizdiedu bl-izvilupp propost ghal Town Square,

tafferma li dan l-hekk imsejjah zvilupp bela l-ftit ispazju miftuh li kien ghad baqa’ f’tas-Sliema u li dan il-process ghandu jkunu imwaqqaf l-iktar kmieni possibli,

tirrizolvi li l-Gvern ghandu jiehu l-passi necessarji biex isewwi l-hsara li ghamel bil-kunsens tal-Oppozizzjoni Laburista bhala rizultat tal-politika zbaljata taghhom t-tnejn li biha jinkoragixxu zvilupp bla razan u li  ghaldaqstant f’dan il-kuntest il-Gvern ghandu jiehu lura Manoel Island minghand il-MIDI u jikkonvertiha f’park rikreattiv ghal pubbliku b’facilitajiet komunitarji u hielsa minn kull zvilupp spekulattiv u dan minghajr ma jhallas l-ebda kumpens lill-MIDI taht kwalunkwe forma

*****

This General meeting,

conscious that the intensive development carried out at Tigne both on the MIDI site as well as on the Fort Cambridge site has impaired the visual integrity of the area as well as through an astronomical increase in traffic generated has further cotaminated the quality of the air, which impacts will increase with the proposed Town Square developement,

affirms that this so called developement has engulfed the few remaining  open spaces left in Sliema and states that this process should be halted the earliest possible,

resolves that government should make amends for the damage which it has caused with the consent of the Opposition Labour Party as a result of their misconceived politics of encouraging development at all costs, and consequerntly resolves that government should reclaim Manoel Island back from MIDI and convert it to a recreational park accessible to the public, containing community facilities freeing the sapce from speculative development and that this should be done without the payment of any form of compensation to MIDI,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s