Il-lejla fil-Parlament

Il-Parlament il-lejla ser jibda jiddiskuti l-abbozz ta’ liġi dwar l-iżvilupp sostenibbli.

Dan ser isir 4 snin wara li fid-diskors li bih ġie msejjaħ biex jiltaqa’ l-Parlament kurrenti l-President tar-Repubblika f’Mejju 2008 kien qal li l-Gvern kien ser jibbaża ruħu fuq il-prinċipji ta’ żvilupp sostenibbli. Kienu 4 snin li matulhom ma iltaqatx il-Kummissjoni Nazzjonali dwar l-Iżvilupp Sostenibbli.

Preżentement għaddejjin il-preparazzjonijiet ghall-konferenza internazzjonali tal-Ġnus Magħquda dwar l-iżvilupp sostenibbli imsejħa Rio +20. Ban Ki Moon, Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda, fir-rapport tiegħu intitolat Objectives And Themes Of The United Nations Conference On Sustainable Development ifisser kemm hu importanti li jinbnew l-istituzzjonijiet kemm fuq livell internazzjonali kif ukoll fuq livell lokali biex permezz tagħhom tkun faċilitata l-integrazzjoni tal-politika fid-diversi oqsma kif ukoll l-implementazzjoni tagħha.

Din hi l-isfida li dan l-abbozz jindirizza. Qegħdin tard ħafna. Hu abbozz li għad jista’ jiġi imtejjeb.

Sfortunatment ġie fl-aħħar tal-leġialatura liema fatt juri li l-materja m’hiex waħda ta’ importanza għall-Gvern tal-lum.

Ikun floku imma li nfakkar li Alternattiva Demokratika tat kontribut fid-diskussjonijiet ta’ konsultazzjoni li saru mill-Gvern permezz tal-Ministru Mario Demarco. Ipproponejna l-ħolqien ta’ Gwardjan li jħares il-ġenerazzjonijiet futuri. Proposta li ġiet inkluża fl-abbozz finali.

Għax l-iskop aħħari tal-politika dwar l-iżvilupp sostenibbli hu li b’dak li nagħmlu illum, aħna u nindirizzaw id-diffikultajiet tal-lum, nagħmlu dan b’impenn u rispett lejn dawk li ġejjin warajna. Il-ġenerazzjonijiet ta’ għada ukoll għandhom id-dritt li jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom. B’dak li nagħmlu aħna illum għandna nassiguraw li huma ukoll ikunu jistgħu jagħmlu l-għażliet tagħhom.   

Ara ukoll fuq dan il-blog :

The Future started yesterday.

Exercise in practical democracy.

Gwardjan għal Ġenerazzjonijiet Futuri.

Increasing environmental awareness.

Future Generations must be heard.

Just lip service and cold feet.

One comment on “Il-lejla fil-Parlament

  1. Kemm huwa mportanti li l-izvilupp li jsir ikun tabilhaqq sostenibbli! Kemm huwa mportanti li l-ispekulatur egoist ma jithallix jibni meta assolutament ma jkunx hemm il-bzonn li jaghmel dan; meta l-”progett” gdid ikun ser jeqred bini iehor ezistenti fil-vicin, ghax, per ezempju, ma jhallix id-dawl tax-xemx tkompli taqa’ fuq il-bini li jkun diga jezisti…U xi nighidu meta, kif ta’ spiss jigri, ma jkunx hemm fondi bizzejjed sabiex il-”progett” gdid attwalment jittlesta u mhux jibqa biss nofs xoghol u gerha kerha fl-ambjent ta’ madwar…..ghandna ezempji ta’ dawn l-affarijiet per ezempju fi Triq principali f’Santa Vennera ezatt fejn tibda Triq il-Kanun. Hofra enormi li ilha hemm s-snin – u x’jimpurtaha l-MEPA mill-hsarat li jkunu qed ibatu l-girien ta’ biswit. Indifferenza u skandli ambjentali li jirrovinaw kemm lil pajjiz kif ukoll lil bosta Maltin!
    Ghaliex ghandu jkun hawn l-indifferenza u n-nuqqas ta’ serjeta u ”accountability” f’dan il-pajjiz, nistaqsi.
    J’Alla l-affarijiet jittrangaw pero ghandi dubji serji li dan ser jigri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s