Political Discrimation in the Civil Service

 

In his Opinion piece in today’s Times Lino Spiteri focus on the discrimination to which Victor Galea Secretary General of AD-The Maltese Green party is being subjected. 

In the Civil Service there are a multitude of contradictory rules relative to the political involvment of civil servants. It is about time that these contradictions are weeded out the soonest.

It is also about time that we realise once and for all that given the small number of those willing to take part in public life we cannot afford to retain obstacles for those willing and able to involve themselves.

In seems that in this country once rules are drafted they are ignored by the PN and the MLP until such time as an outside dares challenge their position. The rules are then applied to their adversaries. The MLP is responsible for the current state of affairs just as much as the PN : it did not speak up. Until the time of writing no one from the MLP has condemned the manner in which Victor Galea has been treated by the Office of the Prime Minister and the Ministry for Gozo.

A number of civil servants are actively involved in the political structures of both the PN and the MLP. Their names are known to one and all as given that they were officially sanctioned to infringe the rules they always laboured in broad daylight.

The Prime Minister has already declared that he is not aware of the details of the case as he is not normally involved in such matters. They are dealt with by the Head of the Civil Service.

So as a first point the Head of the Civil Service must assume responsibility for the political discriminatioin to which Victor Galea is being subjected. This is not however the end of the story.

The Prime Minister should shoulder political responsibility as he heads a political party which knowingly involves civil servants in its structures but then did not to date have the decency to create a level playing field.

8 comments on “Political Discrimation in the Civil Service

 1. Grazzi ta’ l-appogg. J’alla nibdew nghixu ahjar mill-medju evu.

  Xoghol, Gustizzja, Liberta’….tiftakarha din?

  Dak iz-zmien tghidx kemm xejjirt bnadar. Hsibt li dak iz-zmien spicca. Gharrali.

 2. Ejja nitkellmu car, Karm.

  Ir-regoli tac-Civil jghidu li ma tistax tkun ufficjal u membru ta’ ezekuttiv nazzjonali ta’ partit politiku. Bil-pozizzjoni tieghu Galea qed jikser din ir-regola.

  Int tghid li hemm ufficjali involuti fl-istrutturi tal-PN u l-MLP. M’hemm l-ebda regola kontra dan. Jekk trid targumenta li hemm diskriminazzjoni semmi min fl-ezekuttivi tal-PN u l-MLP huma ukoll ufficjali pubblici.

  Fil-fatt, unika “diskriminazzjoni” li seta’ sofra Galea hija li passi kontra l-predecessur tieghu Stephen Cachia qatt ma ttiehdu, li llum, fil-Times ftahar li ghal 12-il sena ma hadux passi kontrieh.

  Imma l-AD tant jafu jilghabu l-parti tal-vittmi li, bhal fil-kaz tat-taxxa ta’ Harry Vassallo, ir-regoli se jitghawwgu.

 3. Fausto : l-ismijiet huma pubblici. Uhud minnhom gew ippubblikati fil-Malta Today ta’ nhar il-Hadd li ghadda.

  Il-kaz ta’ Victor huwa kaz car ta’ diskriminazzjoni.

  U issa iktar kmieni illum gie imhabbar li gie irtirat kollox.

 4. Ironikament min iddecieda li juza teknikalita biex jaghmel hsara lil AD, tant kibritlu rasu li qas biss indenja ruhu jaghmel ftit ricerka tajba.

  Min jaf lil Victor jaf kemm hu bniedem ta ntegrita u kemm ihobb lil pajjizu, lil Malta imma iktar u iktar lil Ghawdex

 5. Eh iva, il-lista ta’ MaltaToday li fost l-ohrajn tinkludi lil Alfred Grixti li kkontesta l-kariga ta’ Segretarju Generali u ma telax. In-nies ta’ l-AD ma jafux id-differenza bejn li tikkontesta elezzjoni u tigi elett f’dik l-elezzjoni?

 6. Fausto Majjistral maghruf sew ghall-‘apologiji’ kontinwi li jghmel ghall-PN… lanqas biss jiccekkja l-fatti… lanqas biss jiddiskuti l-mertu tal-kaz… kemm jippappagalla dak li johrog mill-oraklu f’Tal-Pieta.

 7. ghal darba ohra FM jerga jiehu falza stikka… favur ‘two weights and two measures’ ovvjament jekk tkun Nazzjonalist ma jimpurtax…ovvjament! Nesa jsemmi lil certa Janice, lil certu wiehed jahdem ma’ Giovanna, lill-bizibilju akkolti jahdmu fis-segretarjati tal-ministeri (x’aktarx FM tant mohhu fil -punt u l-virgola ta’ regolamenti bazwin li jghid li dawk mhux strettament ‘civil servants’). imma peress li FM kien jahdem l-OPM jiddeletta b’dawn l-affarijiet…

 8. FM qed jipprova johloq arument li ma tistax targumentah ghax il-fatti huma cari daqs il-kristall. Hbieb tieghi pro-PN irrealizzaw li din hi diskriminazzjoni. Billi tfittex ix-xaghra fl-ghagina, xorta ma tistax tmeri dak li oggettivament hu verita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s