Biodiversita

 

L-NGO Internazzjononali, WWF (World Wildlife Fund) għadha kif ippubblikat ir-rapport intitolat 2010 and Beyond.Rising to the Biodiversity Challenge.

 

F’dan ir-rapport huwa dokumentat kif il-biodiversita globali hi mhedda u li hemm dubji serji kemm il-miri tal-Konvenzjoni għad-Diversita’ Biologika  iffirmata f’Rio fl-2002 jistgħu jintlaħqu.

Qegħdin biss sentejn il-bogħod mid-data meta huwa meħtieġ li nirrappurtaw kif intlaħqu l-miri tal-Konvenzjoni, u ċjoe kif bidet tiġi protetta l-biodiversita’ fuq livell globali, reġjonali u lokali. Sal-2010 huwa meħtieg li l-pajjiżi firmatarji kollha ta’ din il-Konvenzjoni jirrappurtaw dwar l-istat tal-biodiversita’ fil-pajjiżi rispettivi tagħhom.

 

Anke Malta, prinċipalment bħala riżultat tas-sħubija fl-Unjoni Ewropea irridu nagħtu rendikont tal-ħidma tagħna. Il-miri tal-Unjoni Ewropea huma iktar iebsin : li jiġi kompletament imwaqqaf telf mill-biodiversita’ fl-EU.

 

Dawn il-miri intlaħqu f’Malta ?

Xi snin ilu d-Direttorat għall-Ħarsien tal-Ambjent f’Malta kien ħejja Strateġija dwar il-Ħarsien tal-Biodiversita’ f’Malta. X’sar minnha din? Meta ser tkun implimentata.

Veru każ li l-Ministru  ġdid tal-Ambjent huwa mgħobbi ħafna !

 

Il-Posta ……………. fil-Kanada

 

  

 

Il-Posta fil-Canada ippubblikat l-ewwel rapport tagħha dwar ir-responsabbilta soċjali. Dan ir-rapport huwa intitolat Acting Responsibly. Social Responsibility Report 2007.

Huwa rapport importanti għax fil-qasam tas-settur pubbliku ftit hemm rapporti ta’ din ix-xorta.

Bħal kull CSR (Corporate Social Responsibility) report ieħor dan ir-rapport ifittex jispjega kif l-operat tal-Posta fil-Canada qed jaġixxi biex ikollu impatti soċjali u ambjentali pożittivi. Ir-rapport ifittex li janalizza l-ħidma tal-posta Kanadiża fid-dawl tal-prinċipji tas-sostenibilita’: ċjoe li l-ħidma tal-posta m’għandiex tkun biss waħda vijabbli ekonomikament iżda għandha tfittex ukoll il-ġid soċjali tal-komunita’ li fiha hi preżenti, kif ukoll li għandha tassigura li l-impatti ambjentali tagħha jkunu l-minimu possibli. Ir-rapport jittratta ukoll materji ta’ etika.

Bħal kull CSR report ieħor dan ir-rapport tal-Posta Kanadiża jikkonsidra kemm l-operat intern tal-posta innifisha, il-mod kif taħdem u kif tittratta l-impjegati tagħha (saħħa u sigurta’ fuq il-post tax-xogħol, relazzjonijiet industrijali), il-policy interna ta’ whistleblowing   bħala deterrent għal abbużi li jistgħu jinqalgħu minn żmien għal żmien, il-politika dwar id-diversita’ fuq il-post tax-xogħol, ir-rispett lejn id-drittijiet umani kif ukoll dak li jissejjaħ disability management, jiġifieri l-mod kif fuq il-post tax-xogħol il-posta Kanadiża tfittex li tgħin lil min iweġġa’ jew ikollu disabilita u per konsegwenza ma jkunx jista’ jagħmel ix-xogħol kollu normali tiegħu.

Filwaqt li jitkellem dwar id-donazzjonijiet u sponsorships  ir-rapport jiffoka fuq l-għajnuna li l-Posta Kanadiża tagħti lill-għaqdiet li jaħdmu fuq l-issue tas-saħħa mentali.

 

Kif mistenni parti importanti mir-rapport jiffoka fuq l-impatti ambjentali tal-posta, fuq ir-riċiklaġġ tal-iskart, fuq l-impatti klimatiċi tal-ħidma tal-posta u fuq kif il-bini minn fejn topera l-posta qed ikun iddisinjat ħalli jnaqqas l-impatt negattiv fuq l-ambjent (green design).

It-target tal-posta kanadiża huwa li fuq perjodu ta’ 10 snin inaqqas l-emissjonijiet ta’ greenhouse gases b’14% fuq dawk tal-2002. Il-Canada għandha waħda mill-iżgħar densitajiet ta’ popolazzjoni fid-dinja (ftit iktar minn 3 persuni għal kull kilometru kwadru) u allura huwa ftit diffiċli li tilħaq targets għoljin għal tnaqqis ta’ konsum ta’ fuel. F’dan il-kuntest allura tipprova tinkoraġixxi lill-impjegati tagħha biex ifittxu metodi alternattivi dwar kif imorru x-xogħol, bil-bicycle jew bil-mixi fost oħrajn.

Dan it-tip ta’ rapport huwa ta’ għajnuna kbira għall-komunita li fih isir. Għax barra li matul is-sena tkun saret ħidma siewja, wara jgħin biex din il-ħidma titqiegħed taħt il-lenti bl-iskop li għas-sena ta’ wara tkun aħjar.

 

U aħna f’Malta? Bħas-soltu għadna lura. Dwar is-CSR inpaċpċu ħafna, iżda nieqfu hemm. 

ara ukoll fuq dan il-blog :   

https://carmelcacopardo.wordpress.com/2008/04/11/bovs-csr-the-next-step/

https://carmelcacopardo.wordpress.com/2008/04/07/csr-day/

 

 

 

 

 

 

 

Tirreżenja l-Ministru tal-Ambjent tal-Brazil

 

 

Fil-Brazil Marina Silva, Ministru tal-Ambjent, irreżenjat. Il-BBC irrapporta  li f’ittra ta’ riżenja lil Lula da Silva, President, hi qalet li kienet qed tirreżenja għal raġunijiet personali. Qaltlu ukoll li għal xi żmien kienet qed issib diffikultajiet biex timplimenta l-politika ambjentali tal-Gvern Brażiljan.

 

Jidher li r-riżenja tagħha oriġinat minn affarijiet oħra. L-istess BBC fil-fatt jgħid li l-President Brażiljan f‘dawn l-aħħar ġimgħat ħatar Ministru ieħor biex jikkoordina l-implimentazzjoni tal-politika dwar l-Amazonia.

 

Diġa hemm min beda jgħid li jittama li l-Ministru tal-Ambjent il-ġdid ma jkunx radikali daqs Marina !

 

Marina Silva kienet ilha Ministru għall-Ambjent mill-2002 meta Lula da Silva rebaħ l-ewwel elezzjoni presidenzjali. Marina daħlet fil-politika permezz tat-Trejdunjoniżmu fejn kienet taħdem spalla ma spalla ma Chico Mendes trejdunionista assassinat fl-1988. Hija mexxiet kampanji kbar kontra l-qerda tal-foresti u permezz ta’ kampanji mhux vjolenti kienet strumentali biex ġew salvati ettari sħaħ ta’ foresti mill-qerda tal-“iżviluppatur modern” .

 

Marina Silva kellha l-fama li kienet iebsa ma dawn l-“iżviluppaturi” u fejn kienu neċessarji permessi ambjentali kienet tinsisti fuq kundizzjonijiet iebsa ħafna.

 

Mhux diffiċli biex tifhem x’kien qed jiġri!

 

 

żieda :

 

Sadanittant, il-Guardian illum 15 ta’ Mejju jitfa’ iktar dawl fuq din ir-riżenja b’artiklu intitolat : Fears for Brazil rainforest after environment minister quits.

Bugħarwien

 

Kemm-il darba jkollna xi żviluppatur, inkella xi Ministru jew Membru tal-Parlament jilmenta li proġett ma sarx jew kellu jinbidel minħabba xi dudu jew xi biċċa fjura. Attitudi li tindika illitteriżmu ekoloġiku grass.

 

Issa  fl-Irlanda id-Dipartiment tal-Ambjent qiegħed jagħti risposta lil dawn l-illitterati ta’ żmienna. Għadu kif ġie ippubblikat studju intitolat Benefits and Costs of Biodiversity in Ireland. Dan ir-rapport kien ippubblikat illum minn John Gormley Ministru Irlandiż tal-Ambjent, Wirt Storiku u Gvern Lokali. Huwa jifforma parti mill-Gvern ta’ Koalizzjoni fl-Irlanda u fil-fatt huwa l-Mexxej tal-Greens tal-Irlanda.

 

Dan ir-rapport jispjeġa x’benefiċċi qed nieħdu min-natura. Per eżempju l-bugħarwien (slug) hu stmat li jagħti lill-Irlanda servizz li għandu valur ta’ €700 miljun fis-sena.  U isimgħu din : il-biodiversita’ fl-Irlanda hi stmata li tagħti (mill-anqas) servizz tal-valur ta’ €2.6 biljun fis-sena.

 

Min għandu widnejn jisma’. 

 

 

 

Talba għall-maħfra ……….. u r-rispett ?

 

 

Segwejt fuq il-gazzetti dak li ntqal fil-Kunsill Ġenerali tal-PN fi tmiem il-ġimgħa.

 

John Dalli kien rappurtat li qal li l-PN rebaħ l-elezzjoni għax kien kapaċi jiskuża ruħu huwa u jiġri wara l-voti kollha li ntilfu. Fil-fatt it-Times  tal-lum għażlet it-titlu “The Time of Buying People is over”  bħala l-messaġġ tad-diskors ta’ John Dalli. L-Orizzont min-naħa l-oħra illum qaltilna li John Dalli qal “Irbaħna għax ġrejna wara n-nies u tlabnihom skuża.”

 

Issa li tkun kapaċi titlob skuża hi ħaġa tajba pero’ biex titwemmen trid tibdel triqatek. Fil-fatt John Dalli emfasizza ukoll li n-nies mhux skuża jridu iżda min jirrispetthom.

 

 

Tgħid ser ikollna Gvern li jirrispettana ?

L-elezzjoni għal Mexxej tal-MLP

 

 

Il-kampanja elettorali għall-elezzjoni ta’ Mexxej tal-MLP għaddejja.

 

Diversi laburisti li jiktbu fil-ġurnali, fil-blogs jew fuq it-Times online jurtaw ruħhom li xi opinjonisti esprimew ruħhom fuq il-kandidati ddikjarati. Li nikkummentaw fuq il-pożittiv u n-negattiv tal-kandidati hu fih innifsu tajjeb. Li hemm ħażin fil-fehma tiegħi huma l-insulti u t-tmaqdir personali prinċipalment fi blog partikolari. Naħseb li ma nistgħux nistennew aħjar minn uħud u ħafna drabi jkollna nieħdu paċenzja u nissaportu. (Ngħid ikollna, għax naħseb li kulħadd huwa interessat f’dak li qiegħed jiġri, u ftit huma dawk li jaqblu mal-linja ta’ insulti li hemm min jeddeletta mhux ftit bihom.)

 

Il-votazzjoni tal-bieraħ fil-Konferenza Ġenerali tal-MLP fejn ittieħdet deċiżjoni biex ma tiġix imwessa’ l-bażi elettorali għall-elezzjoni tat-tmexxija tal-MLP jiena nqiesha bħala waħda strateġika, u mhux waħda ta’ prinċipju. Hi l-istess deċiżjoni li kienet ittieħdet fil-PN f’nofs is-snin 70 meta saru emendi statutorji fl-istatut tal-PN biex tneħħa d-dritt tal-Kungress li jeleġġi l-Kap tal-PN. Il-Kungress tal-PN dakinnhar kien magħmul mit-tesserati kollha tal-Partit. Dakinnhar ukoll dik kienet deċiżjoni strateġika. Hemm il-possibilita illi kieku ma saritx, ir-riforma tal-PN ma kienitx tieħu d-direzzjoni li ħadet.

 

Min appoġġa t-twessiegħ tal-bażi elettorali fl-MLP fl-2008 jew iddefenda l-bażi elettorali wiesa’ fil-PN fl-1975 ma għamilx dan minħabba li qalbu taħarqu għad-drittijiet tat-tesserati, iżda għax ra l-possibilitajiet tiegħu jimmoltiplikaw bis-sistema li mexxa l-quddiem.

 

Issa li fl-MLP hemm idea il-fejn in-numri qed ixaqilbu, l-istorja issir interessanti iktar.

 

Huwa fl-interess tal-pajjiż kollu li l-MLP jkollu Mexxej li jġibu l-quddiem u li jagħtih lura l-kredibilita. Għalhekk dan l-interess fil-proċess.

By carmelcacopardo Posted in MLP, PN Tagged ,

Id-diskors mit-tron

Il-Parlament Malti 

 

Il-President tar-Repubblika illum fil-Parliament qara l-programm tal-ħidma tal-Gvern għall-ħames snin li ġejjin.  Nibda biex ngħid li fil-ħin li qiegħed nikteb fuq il-website tal-Parlament ma kienx hemm id-diskors bil-Malti. Kien hemm biss kopja bl-Ingliż ! Louis Galea, l-Ispeaker il-ġdid ma naħsibx li jaf, għax anke bħala Ministru tal-Edukazzjoni dejjem fittext li tingħata importanza lill-Ilsien Malti.

 

Fil-programm tiegħu l-Gvern qed jgħid li l-fus tal-ħidma tiegħu ser ikun l-iżvilupp sostenibbli. Għan nobbli ħafna, iżda jiddependi ħafna minn kif ser jiżviluppaw l-attitudnijiet matul il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Għax l-iżvilupp sostenibbli ma jiddependix minn Ministru jew Segretarju Parlamentari wieħed iżda mill-ħidma integrata tal-Gvern kollu kemm hu.

 

Il-President tar-Repubblika temm biex f’isem il-Gvern stieden lil kulħadd biex jissieħeb mal-Gvern “f’patt għal svilupp sostenibbli”.

 

Din l-istedina ġja kien għamilha l-Prim Ministru ftit minuti wara li ħa l-ġurament tal-ħatra tiegħu f’Marzu li għadda.

 

Kull Malti ta’ rieda tajba m’għandux ikollu diffikulta li jaċċetta din l-istedina. L-anqas jien. 

 

Issa naraw kif ser jimxu l-affarijiet, u Alla jgħina !

Bridging the Gap

10 May 2008

by Carmel Cacopardo

 

During the past week the Prime Minister stressed that sustainable development tops the government’s agenda. On May 2, in a speech inaugurating the new Rempec offices, he said that “the main thrust of the government’s action in the next years will be sustainable development”. On May 4, interviewed by The Sunday Times, he further emphasised that “I consider sustainable development to be the biggest challenge the country has right now”.

This is very encouraging.

Since the early 1970s, in the immediate aftermath of the Stockholm UN Conference on the Human Environment, in line with other governments all over the world the environment was promoted in Malta as a responsibility at Cabinet level. In 2001, the National Commission for Sustainable Development (NCSD) was introduced in the Environment Protection Act.

Chaired by the Prime Minister it is intended to implement the provisions of Agenda 21, approved at the Rio Earth summit in 1992, the 20th anniversary of the Stockholm Conference.

The Sustainable Development Strategy for the Maltese Islands was drawn up by the NCSD primarily but not exclusively through the inputs of civil society. Concluded late in 2006, it articulates the interrelationship between all policy areas and draws up the objectives of the paths our country should take in its transition from its present state to sustainability.

Sustainability is attained as a result of sustainable development, that is, by ensuring that all activity carried out by the community is based on a long-term view that places emphasis on the need for an integrated approach: policy and its implementation must integrate environmental, social and economic considerations.

As a result, while present generations satisfy today’s needs, future generations retain their options such that they too can make their choices.

NCSD identified 10 areas of action, namely (1) air quality and climate change, (2) energy efficiency and renewable energy resources, (3) biodiversity, (4) freshwater, (5) wastes, (6) marine and coastal environment, (7) land use, (8) transport, (9) natural and technological risks, and (10) leisure and the environment. In each of these areas it is required that policy and rhetoric are aligned thereby bridging an existing green gap.

Priorities will be identified by the political programme of the government, to be announced today when Parliament convenes for its first sitting after the March 8 election. Such a programme will not be written in stone. There are already a number of areas, notably the financial sector, in respect of which there is cross-party consensus. Sustainable development should be another such area. A consensus can be developed on the basis of the National Sustainable Development Strategy.

The longer it takes for the development of such a consensus the greater the damage to our economic/social/environmental fabric and the more difficult the healing period required.

While all the 10 areas identified by the strategy have to be tackled, I consider that priority action should be focused on renewable energy, conservation of water resources, development of an efficient public transport system, containment of the building in-dustry and protection of biodiversity.

A number of existing policies would as a consequence have to be revisited. For example, rent reform has to be tackled without further delay.

The Housing Authority would do well if it were to separate issues of social accommodation from those of ownership.

The former is a social need; issues of ownership are not. Rent reform could assume a different perspective from that identified to date.

In respect of pre-1995 tenancies it could retain security of tenure but not protected rent, thereby creating a reasonable basis for reform which would be fair to both owners and tenants.

In the case of tenants who are at the lower end of the income scale the Housing Authority could subsidise the fair rent but then it should not subsidise the well-offs who have been making use of third party property at meagre rents for generations.

An equitable reform of rent legislation would over a number of years, given suitable encouragement from the Housing Authority, release into the rental market a substantial number of the 53,000 vacant properties, thereby freeing pressures on unbuilt land.

There are other areas that need to be tackled, among them tourism, which to date is primarily linked to the hotel industry and practically ignores other more sustainable forms, like ecotourism and agritourism.

All are steps which assist the sustainability trajectory.

As a first step however we need to bridge the gap by ensuring that the National Sustainable Development Strategy is owned by the community and not just by the political parties.

If this first step is assured, I have no doubt that a fruitful implementation of the strategy can be initiated.

ADT b’Chairman Eżekuttiv ukoll !

 

 

 

Il-bieraħ tħabbar il-Bord il-ġdid tal-ADT – l-Awtorita dwar it-Trasport f’Malta. Tħabbar fost l-oħrajn li din għandha Chairman Eżekuttiv.

 

Jiena ngħid għalija ma fhimtx sewwa sew għaliex inħatar Chairman Eżekuttiv, meta ftit tax-xhur ilu l-Awtorita’ ħatret CEO ġdid fjamant. Għalfejn żewġ kaptani ?

 

 

By carmelcacopardo Posted in ADT Tagged

Il-Gvern għandu jispjega għaliex neħħa l-eko-inċentivi

 

Fi stqarrija illum, kelliema ta’ Alternattiva Demokratika -The Green Party esprimew it-tħassib tagħhom għat-tneħħija ħabta u sabta ta’ l-eko-inċentivi għall-konsumaturi li jagħżlu li jakkwistaw appliances li jużaw l-elettriku b’mod aktar efficjenti. Il-Kelliem ta’ l-AD dwar l-iżvilupp sostenibbli, l-Perit Carmel Cacopardo qal: L-eko-inċentivi jippremjaw lil dawk il-konsumaturi li jagħmlu għażliet bil-għaqal. Min jixtri appliances li jaħlu anqas elettriku, minbarra li jkun qiegħed jonfoq anqas f’kontijiet ikun qed jgħin lis-soċjeta’ kollha kemm hi billi jgħin biex jonqos it-tniggis u anke l-użu ta’ enerġija elettrika, li kif nafu tiswa lill-pajjiż miljuni ta’  Ewro fis-sena. L-eko-incentivi fuq appliances aktar effiċjenti huwa strument tajjeb u l-gvern għandu jagħti spjegazzjoni ċara għaliex mar lura kuq kelmtu u neħħa dawn l-inċentivi f’daqqa waħda.

 

Il-Kelliem ta’ AD dwar l-industrija, l-enerġija u l-innovazzjoni, Ralph Cassar qal: Malta għandha obbligi internazzjonali li tnaqqas it-tniggis. AD temmen ukoll li l-gvern għandu obbligu lejn il-Maltin u l-Għawdxin, obbligu li jippromwovi politika li tħares il-kwalita’ tal-ħajja tan-nies. Eko-inċentivi li jħajjru lill-konsumatur u anke lill-imprenditur jixtri u joffri prodotti b’teknoloġija moderna li tnaqqas l-konsum ta’ l-elettriku huwa mod wieħed kif il-gvern jista’ jersaq aktar viċin li jilħaq l-miri ta’ l-UE dwar t-tniggis u l-tibdil fil-klima u kif inaqqas l-effetti tat-tniggis fuq is-saħħa tal-pubbliku.

 

Il-fatt li tneħħa l-eko-inċentiv fuq l-appliances jixhed kemm il-wegħdi ta’ qabel l-elezzjoni fuq dan il-punt kienu fiergħa. L-AD issa tistenna biex tara  kif il-PN ser jimxi fuq il-wegħdiet ambjentali l-oħra tiegħu.”