Prosit Patrick

         pattard.jpg                        adsmall.gif

Inginier Dr. Patrick Attard huwa kandidat iehor gdid tal-AD. Ser jikkontesta fuq il-5 Distrett (B’Bugia, Kirkop, Marsaxlokk, Imqabba, Qrendi, Safi, Zurrieq, Bubaqra) u t-12-il Distrett (Mellieha, Naxxar, San Pawl il-Bahar).

F’intervista ppubblikata F’Illum tal-Hadd 10 ta’ Frar 2008 spjega l-posizzjoni tieghu. L-intervista li saret minn  Julia Farrugia hi intitolata : L-ewwel kandidat dikjarat gay

Patrick ghandu 28 sena huwa inginier b’dottorat minn Stuttgard fil-Germanja.

Uhud mill-kummenti tieghu fl-intervista :

*   L-istudji juru li biex ekonomija tahdem u tirnexxi hemm it-tliet Ts. Dawn huma t-talent, it-teknologija u t-tolleranza.

*   Il-poplu mexa hafna f’dawn l-ahhar hames snin, imma l-politikanti ghadhom lura.

* L-Alternattiva Demokratika hi l-uniku partit sekulari u fuq dan zgur li hi l-uniku partit alternattiv li jiehu hsieb temi li l-partiti l-ohra dejjem bezghu imissu maghhom.

Kif qal ukoll Patrick fl-intervista hawn bosta anke fil-politika li huma gay imma li m’ghandhomx il-kuragg li juru dan. Malta zghira u kulhadd ftit jew wisq hu maghruf.

Il-messagg ta’ Patrick huwa wiehed car hafna : nuzaw it-talenti ta’ kulhadd, inkunu tolleranti. Pajjizna biex jimxi l-quddiem ma jista’ jwarrab lil hadd. Iva, flimkien kollox possibli. Nahdmu flimkien f’koalizzjoni.

Juzawk u Jarmuk

ad_billboard1.jpg  AD Billboard

Il-partiti l-kbar juzawk u jarmuk. L-AD jistmawk dejjem.

Bis-sistema ta’ zewg partiti fil-parlament fejn il-partit li jirbah jikkontrolla kollox, il-partiti l-kbar iweghduk il-genna fl-art sakemm johdulek il-vot. Wara jaghlqu widnejhom ghal hames snin, ghax wiehed minnhom ikollu poter assolut : maggoranza fil-Parlament.

L-Alternattiva Demokratika taghmel proposti konkreti b’vizjoni fit-tul.

Il-presenza ta’ Alternattiva Demokratika fil-Parlament, tifforma parti minn Gvern ta’ koalizzjoni hija l-unika garanzija li l-vot tieghek jibqa’ jiswa tul il-hames snin kollha. Bl-Alternattiva Demokratika fil-Parlament lehnek jibqa’ jinstema il-hin kollu.