Le Ghall-Korruzzjoni

L-editorjal tal-Orizzont illum apprezzajtu ghax jassocja ruhu mal-glieda politika li qieghed naghmel permezz tal-impenn tieghi fl-Alternattiva Demokratika. L-unika haga li kien jonqsu jghid kien li jiena ghazilt l-AD bhala l-mezz tal-impenn tieghi.

Hija biss l-AD fil-Parlament bhala t-tielet Partit li tista’ toffri garanzija lil dan il-pajjiz kontra l-arroganza tal-poter kif gestit sal-lum.

L-azzjoni li ttiehdet kontra tieghi f’April 2007 meta ma ggeddidx il-kuntratt tieghi bhala ufficjal investigattiv fl-Ufficcju tal-Verifika tal-MEPA kienet manuvra ikkalkulata biex taghlaq halq l-Ufficjal tal-Verifika (Audit Officer) tal-MEPA billi taqta’ barra l-id il-leminija tieghu.

L-istorja kollha ghad ma nkitbitx. Fosthom ghad trid tinkiteb pagna dwar ir-rwol tal-Ombudsman fil-materja li b’mod fin hafna indahal fl-istorja. Bhala konsegwenza jiena infurmat li gie imblukkat kompletament id-dhul tieghi lura fl-Ufficcju tal-Verifika.

L-Ombudsman kellu fil-fehma tieghi jassumi rwol li bih jiggarantixxi l-indipendenza tal-Ufficcju tal-Verifika. Minflok il-passi li ha ghandhom effett ferm differenti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s