Le Ghall-Korruzzjoni

L-editorjal tal-Orizzont illum apprezzajtu ghax jassocja ruhu mal-glieda politika li qieghed naghmel permezz tal-impenn tieghi fl-Alternattiva Demokratika. L-unika haga li kien jonqsu jghid kien li jiena ghazilt l-AD bhala l-mezz tal-impenn tieghi.

Hija biss l-AD fil-Parlament bhala t-tielet Partit li tista’ toffri garanzija lil dan il-pajjiz kontra l-arroganza tal-poter kif gestit sal-lum.

L-azzjoni li ttiehdet kontra tieghi f’April 2007 meta ma ggeddidx il-kuntratt tieghi bhala ufficjal investigattiv fl-Ufficcju tal-Verifika tal-MEPA kienet manuvra ikkalkulata biex taghlaq halq l-Ufficjal tal-Verifika (Audit Officer) tal-MEPA billi taqta’ barra l-id il-leminija tieghu.

L-istorja kollha ghad ma nkitbitx. Fosthom ghad trid tinkiteb pagna dwar ir-rwol tal-Ombudsman fil-materja li b’mod fin hafna indahal fl-istorja. Bhala konsegwenza jiena infurmat li gie imblukkat kompletament id-dhul tieghi lura fl-Ufficcju tal-Verifika.

L-Ombudsman kellu fil-fehma tieghi jassumi rwol li bih jiggarantixxi l-indipendenza tal-Ufficcju tal-Verifika. Minflok il-passi li ha ghandhom effett ferm differenti.

Hatra fil-MEPA u l-Uzura

Ahbar fil-Malta Independent tal-lum 7 ta’ Frar 2008 tista’ tinftiehem li hi kaz iehor tal-problema  socjali tal-uzura fil-pajjiz.

Il-persuna in kwistjoni kellha twiegeb fil-Qorti dwar kambjali ghall-ammont ta’ aktar minn zewg miljun lira !

Il-problema izda hi ferm ikbar minn hekk. Din il-persuna kienet wiehed mill-membri indipendenti tal-Bord tal-MEPA sakemm kien sfurzat jirrezenja wara li l-gazzetta Malta Today ippubblikat sensiela ta’ stejjer dwar djun kbar li kellu fl-2005.

Il-mistoqsija li hafna staqsew dakinnhar u probabilment qed jistaqsu iktar illum hi : kif inhu possibli illi dawn l-affarijiet jigru ? Min hatru ma kienx jaf b’dawn l-affarijiet ? Jew ma kienx jimpurtah ? Min ser jerfa’ ir-responsabbilta politika ghal hatra rresponsabbli bhal din ? 

Din l-ahbar tiggustifika, jekk qatt kien hemm htiega ta’ gustifikazzjoni, illi l-Ministri m’ghandhomx ikollhom l-ahhar kelma fil-hatra ta’ Bordijiet ta’ importanza nazzjonali. Tiggustifika jekk qatt kien hemm bzonn il-proposta tal-Alternattiva Demokratika fil-Manifest ta’ Koalizzjoni illi hatriet ta’ din ix-xorta ghandhom isiru minn Kumitat Parlamentari u dan wara smiegh pubbliku.

Il-lealta tal-membri ta’ dan it-tip ta’ Bordijiet ghandha tkun lejn il-Parlament bhala rapprezentant tal-poplu u mhux lejn il-Ministru. Jekk tkun lealta lejn il-Ministru li jahtru jista’ jibqa’ jkollha iktar frejjeg bhal dawn.   

Min mill-Partiti l-ohra ghandu l-kuragg li jammetti li l-Alternattiva Demokratika ghandha ragun ?

Nistennew u naraw.

Vandalizmu fid-Dwejra Ghawdex

20080206-dwejra.jpgdwejra.jpg

 

 

Ninghaqad mal-NGOs ambjentali Birdlife Malta, Din L-Art Helwa, Flimkien Ghal Ambjent Ahjar, Friends of the Earth Malta, Gaia Foundation, Light Pollution Awareness Group, Nature Trust (Malta) u Ramblers Association fil-kundanna taghhom ghall-vandalizmu ricenti fid-Dwejra Ghawdex.  

Id-Dwejra illum hi indikata bhala sit Natura 2000 minhabba l-importanza taghha fl-oqsma tal-paleontologija, geologija, ekologija, ornitologija, ekologija marittima.  Id-Dwejra huwa ukoll sit turistiku imfittex u jikkontribwixxi b’mod sostanzjali ghall-ekonomija tal-pajjiz. 

Il-proposti ghall-koalizzjoni fil-qosor (3) It-Trasport

logo2008_web3.jpg

Illum ser nifoka fuq il-proposti li l-Manifest ghall-Koalizzjoni jaghmel dwar it-Trasport.

Il-Manifest jidentifika dawn il-prijoritajiet :

1. Liberalizzazzjoni tat-trasport pubbliku, b’mod li jsir efficjenti u accessibli ghall-but ta’ kulhadd.

2. Min icedi l-licenzja tas-sewqan ikun intitolat ghal servizz ta’ trasport pubbliku bla hlas kif ukoll id-dritt li jixtri mutur ta’ qawwa zghira minghajr taxxi ta’ registrazzjoni jew tat-triq. Il-buslanes ghandhom jizdiedu u jkunu accessibli ghal dawn il-muturi kif ukoll ghall-vetturi li ma jniggsux.

3. Jigu introdotti skemi ta’ parkegg ghar-residenti fil-lokalitajiet kollha.

4. Tigi identifikata l-ahjar sistema ta’ trasport tal- massa biex tlahhaq mal-isfidi tas-seklu 21. Sa tmiem il-legislatura s-sehem tal-AD fi Gvern ta’ Koalizzjoni twassal ghal decizjoni fuq l-ahjar sistema u l-bidu tal-implimentazzjoni taghha.