Il-proposti ghall-koalizzjoni fil-qosor (2) Politika dwar id-Djar

logo2008_web2.jpg

Illum ser niffoka fuq il-proposti li l-Manifest ghall-Koalizzjoni jaghmel dwar il-politika tal-AD fuq id-djar.

Il-Manifest jidentifika dawn il-prijoritajiet :

1. Ir-riforma tal-Ligi tal-Kera tkun fuq nett fuq l-agenda tal-Gvern ta’ Koalizzjoni li jmiss. Hi riforma li trid issir b’mod gradwali li tirrispetta kemm lill-inkwilini kif ukoll lis-sidien u tkun gusta maghhom it-tnejn.  

2. L-AD fil-Gvern theggeg il-holqien tas-suq tal-kera. Bil-potenzjal ta’ mill-anqas 53,000 propjeta’ fuq is-suq tal-kera, il-kirjiet ikunu tali li jifilhu jhallsuhom il-Maltin, li issa jkollhom ghazla flok jissallbu b’self mill-bank ghal-40 sena.

3. Id-dhul mill-kera jkun soggett ghal rata ta’ taxxa tad-dhul imnaqqsa, 15%.

4. Jigu stabiliti standards minimi ta’ manutenzjoni tar-residenzi. 

5. Min minhabba l-mezzi tieghu ma jkunx jiflah ihallas il-kera jkun imwiezen mill-istat b’sussidji. Din l-ispiza tingabar bhala kontribuzzjoni minn fuq propjetajiet li m’humiex residenzi primarji jew sekondarji (villeggatura). Din il-kontribuzzjoni tkun ta’ 0.5% tal-valur tal-propjeta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s