Nahdmu Flimkien F’Koalizzjoni

logo2008_web.jpg

Dalghodu f’konferenza tal-ahbarijiet l-Alternattiva Demokratika ipprezentat lill-istampa manifest ghall-koalizzjoni. Jikkonsisti fl-izjed punti importanti li l-AD ser tinsisti dwarhom biex ikunu jiffurmaw parti mill-programm tal-Gvern ta’ Koalizzjoni li ser jigi elett fi ftit gimghat ohra.

L-Alternattiva Demokratika hi l-alternattiva ghal Gvern ta’ Partit wiehed. Hi l-ghodda li biha wara l-elezzjoni li gejja l-pajjiz ikollu gvern li jisimghu bis-serjeta matul il-hames snin kollha u mhux lejliet l-elezzjoni biss. Ghax il-lehen tieghek jinstema’ .

Il-manifest ghall-koalizzjoni jigbor fih proposti maqsuma f’sitt sezzjonijiet : ambjent, djarna, it-trasport taghna, il-familji taghna, l-ekonomija taghna, id-demokrazija u d-drittijiet taghna.

Huwa biss bl-Alternattiva fil-Parlament li jista’ jkollok garanzija li xejn ma jinheba taht it-tapit, u li l-ewwel Ministru li jabbuza ihallas ta’ ghemilu minnufih. Ghax bl-Alternattiva fil-Parlament l-ebda Prim Ministru m’hu ser ikollu c-cans joqghod jilaghab bil-kliem .

Bil-vot tieghek tista’ ssehh din il-bidla. Ghax kif jghid, iva flimkien kollox possibli !

(biex tara l-Manifest ghall-Koalizzjoni: Manifest – Bil-vot tieghek il-bidla)

Titjib mehtieg f’Marsaskala

marsaskala1.jpg

Il-bierah flimkien ma Harry Vassallo u Saviour Sammut iltqajt ma’ delegazzjoni tal-Assocjazzjoni Kummercjali ta’ Marsaskala li maghhom kellna diskussjoni utli hafna. Id-diskussjoni li kellna ffukat fuq id-diffikultajiet li tifaccja l-komunita kummercjali fil-hidma taghha.

Jixtiequ li x-Xatt ikun maghluq ghat-traffiku u li minflok tinholoq rotta alternattiva. Dan ikun ifisser lok iktar trankwill ghal min fil-ghaxijiet iqatta’ l-hin liberu tieghu f’dawn l-inhawi. Ifisser ukoll generazzjoni ta’ iktar negozju u xoghol.

Izda jfisser ukoll li l-inkonvenjent tat-traffiku ggenerat minn trid principali jista’ jiccaqlaq ghal inhawi godda li llum huma hielsa mill-istorbju u t-tniggis li tiggenera triq traffikuza. Dan l-inkonvenjent ghan-nies m’huwiex jinghata bizzejjed importanza.

Fissrulna ukoll il-proposta li ssir Yacht Marina f’Marsaskala. Filwaqt li jemmnu li din  tista’ tiggenera l-kummerc huma konxji li proposta bhal din meta attwata m’ghandhiex ixxellef il-karatteristici tal-bajja.

L-AD thoss li ma tistax tiehu posizzjoni la favur u l-anqas kontra yacht marina f’Marsaskala sakemm ma tkunx taf ezattament x’qieghed ikun propost.  Imbaghad, meta l-proposta tkun maghrufa ghandu jkun car li din hi materja li tinteressa l-komunita kollha ta’ Marsaskala. Ghandha tkun il-komunita kollha flimkien (komunita’ kummercjali flimkien mar-residenti) li b’mod matur tiehu decizjoni. Jekk mehtieg permezz ta’ referendum lokali. Dan isir wara li kulhadd ikollu l-opportunita li jkun jaf dak kollu li jkun qieghed jigi propost. F’dan il-kuntest l-awtoritajiet ghandhom jiffacilitaw diskussjoni matura li tista’ twassal ghal titjib fil-komunita kollha.

L-AD permezz tal-manifest elettorali taghha ser tinsisti illi proposti ta’ zvilupp ta’ din ix-xorta ghandhom ikunu rizolti b’dan il-mod wara process trasparenti. L-awtoritajiet ghandhom jassiguraw li l-informazzjoni tkun korretta u li l-aspetti teknici u ambjentali jkunu kollha indirizzati. Id-decizjoni johduha r-residenti. Ghax l-ippjanar dwar l-uzu tal-art ghandu jkun demokratizzat.