Mistra Village – Il-MEPA bdiet titghallem ?

mepa.jpg

Dal-ghodu mort il-MEPA biex insegwi applikazzjoni (PA 5538/04) dwar l-izvilupp mill-gdid tal-Mistra Village. Talabni Arnold Cassola biex nipprezenta it-thassib tar-residenti tax-Xemxija f’San Pawl il-Bahar, u in partikolari dawk ta’ Triq Caterina Vitale, dwar dan l-izvilupp massiv.

Meta bdiet tigi diskussa l-applikazzjoni il-Bord tal-MEPA “skopra” li l-EPS (Environmental Planning Statement) ma kienx preciz ghax l-impatt tar-rih madwar il-blokki ta’ bini propost ma kienx jirreferi ghall-ahhar pjanti !

B’solennita kbira konsiderazzjoni tal-applikazzjoni giet posposta halli l-EPS ikun aggornat u dwaru issir konsultazzjoni estensiva.

Jidher li l-MEPA bdiet titghallem ftit. Hasra li daqsxejn tard, ghax kieku kien ikollna hafna decizjonijiet differenti matul is-snin.

Veru l-kaz li bl-elezzjoni wara l-bieb hemm min beda jhokk rasu!